Ο αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση της μεταφοράς και επανατοποθέτησης των χριστουγεννιάτικων δένδρων του Δήμου Λαυρεωτικής έναντι του ποσού των 10.,00 ευρώ, πλέον 24%, ήτοι 12.400,00 ευρώ, σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά, ως κατωτέρω:

 

Κεντρική Λαυρίου

ένα (1) ύψους 10μ.: 3.700,00 ευρώ
τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης: 200,00 ευρώ

Κεντρική Κερατέας

ένα (1) ύψους 7μ.: 1.700,00 ευρώ
τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης: 200,00

Μπροστά από το κτίριο Δημοτικής Ενότητας Κερατέας

ένα (1) δένδρο ύψους 7μ.: 1.500,00 ευρώ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου

ένα (1) δένδρο ύψους 5μ.: 1.200,00 ευρώ

Οικισμός Λεγραινών Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ένα (1) δέντρο ύψους 7μ.: 1.500,00 ευρώ

Σύνολο: 10.,00 ευρώ
Φ.Π.Α. 24%: 2.400,00 ευρώ
Γενικό σύνολο: 12.400,00 ευρώ

Η μεταφορά, η τοποθέτηση των δέντρων με γερανοφόρο όχημα και η αποκομιδή αυτών θα
γίνει από τα προσωπικό και με ευθύνη του αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Η δαπάνη για τη μεταφορά των δέντρων από τις αποθήκες του Αναδόχου και την τοποθέτηση αυτών στα ανωτέρω σημεία, θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6473 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017, με το ποσό των 3.,00 ευρώ.

Η δαπάνη για την περισυλλογή των δέντρων και τη μεταφορά αυτών στις αποθήκες του
αναδόχου θα βαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, με το ποσό των 9.400,00 ευρώ.

Ακολουθεί η απόφαση

Μεταφορά και επανατοποθέτηση χριστουγεννιάτικων δένδρων του Δήμου Λαυρεωτικής

 

Σχετικά:

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικων Δέντρων σε Λαύριο και Κερατέα