Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Σαρωνικού

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Σαρωνικού κατά τόπον, µε θητεία από 1/9/2019 έως 6/11/2021.

1. τον κ. Πατσιαούρα Ηλία κατά τόπον για την Κοινότητα Αναβύσσου

2. τον κ. Μπούτση Βασίλειο κατά τόπον για την Κοινότητα Καλυβίων

3. τον κ. Γκίκα Κωνσταντίνο κατά τόπον για την Κοινότητα Κουβαρά

4. τον κ. Κυριακόπουλο Ιωάννη κατά τόπον για την Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας.

5. τον κ. Γαλάνη Χαράλαµπο κατά τόπον για την Κοινότητα Σαρωνίδας

και τους µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες :
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην
κοινότητα
β. Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού γραφείου, που βρίσκεται στη κοινότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας
γ. την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων.
δ. τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων
τους.

453-19 ορθη

Τους κάτωθι δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ορίζει ως εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλου µε δικαίωµα υπογραφής, για τον συντονισµό και την εποπτεία συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου από 1/9/2019 έως 6/11/2021 και αναθέτει σ΄ αυτούς τα παρακάτω:
Α) ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Β) ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

∆) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

462-19 ω7ογω1ξ-1ντ
  Ανακοίνωση των Κοινοτικών Συμβούλων Κερατεας Λιούμη Κ. & Μυλωνά Α. για τις ανεμογεννήτριες στο Πανί