ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 818 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τον  ορισμό Αντιδημάρχου και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( 87/τ.Α’/7.6.2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( 87/τ.Α’/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.7.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( 87/τ.Α’/7.6.2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31.07.2017) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ. Α’/29.2.2012), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.4.2019 ( 1327/τ.Β’/17.4.2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει».
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – 698/τ.Β’/20.3.2014) για το Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.102 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαυρεωτικής μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» ( 114/τ.Α’/8.6.2006).
 9. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20.08.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 10. Την υπ’ αριθμ. 774/2019 (αριθμ. πρωτ. 15824/2.9.2019) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του.
 11. Την υπ’ αριθμ. 775/2019 (αριθμ. πρωτ. 15825/2.9.2019) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ( 2447/τ.Β΄/06-09-2012), όπως ισχύει.

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ορίζουμε την κ. Πάλλη Δήμητρα του Ιωάννη, Δημοτική Σύμβουλο, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία ενός έτους και μεταβιβάζουμε σε αυτή τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 •  Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν την υλοποίηση Τεχνικών Έργων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους) και εν γένει την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται.
 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, πιστοποίηση, λειτουργία, συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και συναφών χώρων.
 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, πιστοποίηση, λειτουργία, συντήρηση κλπ. των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων και φρεατίων αποχέτευσης (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς).
 •  Την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
 •  Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της αδειοδότησης, καταγραφής, συντήρησης και λειτουργίας των ανελκυστήρων των δημοτικών κτιρίων, καθώς και ιδιωτών.
 • Την έγκριση, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης έργων κοινής ωφελείας από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Κερατέας:

 • Συνεργασία με τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας, εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερατέας.
 • Μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης στην Κερατέα.

 

Β. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής.

 

Γ. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα ελέγχει τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό σε συνεργασία με το Δήμαρχο, στα θέματα αρμοδιότητας της και θα μελετά και θα εισηγείται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

 

Εξουσιοδοτούμε την ως άνω οριζόμενη Αντιδήμαρχο, όπως υπογράφει με εντολή Δημάρχου, αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που της ανατέθηκε καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης, εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω να υπογράφει με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που της ανατέθηκε, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Δ. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων της.

 

Ε. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

 

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ