Προσφυγή του δημοτικού συμβούλου Σωτήρη Ιατρού στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής κατά του διαγωνισμού “Παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών”

Πρόσφατα Άρθρα

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Ιατρού κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής κατά του διαγωνισμού

´´Παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών´´ που προκύρηξε η “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής”, και ο του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ, Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής.

Η προσφυγή εστιάζεται στους παρακάτω λόγους:

1ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Παραβίαση προφορικότητας της διαδικασίας.

2ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Μη τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας 10 ημερών από την δημοσίευση.

3ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 3.Γ εδ. γ και δ

4ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 2. Ανομιμοποίητη η διακήρυξη παραχώρησης. Σύγχυση, αοριστία και αδιαφάνεια ως προς την ακριβή θέση, τα όρια, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προκηρυσσομένων θέσεων.

Αναλυτικότερα

1ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Παραβίαση
προφορικότητας της διαδικασίας.

Με τις προσβαλλόμενες πράξεις προκηρύσσεται φανερός
διαγωνισμός με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, η οποίες θα κατατεθούν 
την πρώτη μέρα του διαγωνισμού και θα ανοιχθούν την επόμενη!

Με τον τρόπο αυτό η ανωτέρω διακήρυξη δημοπρασίας για την
εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων  είναι προδήλως παράνομη και για τούτο
άκυρη . Παραβαίνει ευθέως τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Π.Δ 270/1981,
το οποίο ρητά και περιοριστικά προβλέπει και επιβάλλει την διενέργεια
δημόσιας  δημοπρασίας φανεράς και προφορικής (άρθρο 5 παρ.1 του ΠΔ 270/81)
κατά την οποία η διεξαγωγή της δημοπρασίας λαμβάνει χώρα σε μία ημέρα και εάν
για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί με απόφαση της επιτροπής που σημειώνεται
στα πρακτικά συνεχίζεται την επόμενη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιβάλλεται
να γίνεται δημόσια και παρουσία όλων των υποψηφίων/διαγωνιζομένων. Στη
συνέχεια  «Αι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη
σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη . Πάσα προσφορά είναι
δεσμευτική, η δέσμευσις δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις
τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη» (παρ.3) .

Το εφαρμοζόμενο εν προκειμένω προεδρικό διάταγμα ΠΔ 270/81,
προβλέπει δεσμευτικά και αποκλειστικά δημόσια δημοπρασία, φανερά και προφορική,
της οποίας τους κανόνες και τις ελάχιστες προϋποθέσεις νομιμότητας απαριθμεί
στα σχετικά άρθρα του.   Το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 270/81 επιβάλλει
την διεξαγωγή  δημοπρασίας  φανεράς  και προφορικής για την
εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να αναγνωρίζεται στη διοίκηση η διακριτική
ευχέρεια να επιλέξει άλλο τρόπο και διαδικασία. Καθοριστικό στοιχείο για την
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι αυτός της μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων και
αυτό εν προκειμένω συμβαίνει. Η προηγούμενη κατάθεση φακέλων δικαιολογητικών
και οικονομικών προσφορών και η παντελώς πρωτοφανής και αδικαιολόγητη
έμπνευση  περί αποσφράγισης αυτών την 2η ημέρα, χωρίς καμία αιτία και δη
εύλογη,  που να δικαιολογεί την διανυκτέρευση των προσφορών στα γραφεία
της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ  παραβαίνει ευθέως τον ισχύοντα και εφαρμοζόμενο εν
προκειμένω νόμο και παραβιάζει την αρχή της προφορικότητας, της δημοσιότητας,
της διαφάνειας, της ισότητας των ευκαιριών και της ανάπτυξης υγιούς
ανταγωνισμού προς το σκοπό επίτευξης υψηλού ανταλλάγματος προς το
συμφέρον, σκιάζοντας ανεπίτρεπτα το νομικό πρόσωπο της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ και του
μοναδικού μετόχου της Δήμου λαυρεωτικής. Είναι ακραιφνώς παράνομη και αυθαίρετη
και πρέπει να ακυρωθεί.

2ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Μη τήρηση
της ελάχιστης προθεσμίας 10 ημερών από την δημοσίευση.

Το άρθρο 4 του Π.Δ 270/81  “Δημοσίευσις 
 διακηρύξεως” ρητά προβλέπει ότι η διακήρυξις δημοσιεύεται επιμελεία του
δημάρχου ή προέδρου της   Κοινότητος,  τουλάχιστον 
δέκα  ημέρας   προ   της   διενεργείας 
 της   δημοπρασίας  δια  τοιχοκολλήσεως 
αντιγράφου  αυτής εις την εξώθυραν ή έτερον προς  τούτο 
προωρισμένον  μέρος  του  δημοτικού  ή 
κοινοτικού  καταστήματος  και  εις το δημοσιώτερον μέρος της
έδρας του δήμου ή της κοινότητος, αν δε το προς εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
ακίνητον  κείται  εις  την  περιφέρειαν  ετέρου 
δήμου  ή  κοινότητος  και δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου ταύτης
εις το κατάστημα του δήμου τούτου ή  της  κοινότητος 
 ως  και  εις  το  δημοσιώτερον  μέρος 
της  έδρας  των,  συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων
κατόπιν δε του νόμου 3852/2010 αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και στην
Διαύγεια. Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δημοσιεύεται, εφόσον 
ήθελεν   αποφασίσει  τούτο  το  δημοτικόν 
ή  κοινοτικόν  συμβούλιον,  λόγω της   σπουδαιότητος
του αντικειμένου  της  δημοπρασίας,  και  δια 
μίας  των    εφημερίδων  της  πόλεως  ή 
του  νομού,  δέκα  πλήρεις  ημέρας προ της   
 διενεργείας  της  δημοπρασίας,

Εν προκειμένω η  διακήρυξη διαγωνισμού, η απόφαση και η
περίληψη αυτής δημοσιεύτηκαν  την 2/6/2017, όπως προκύπτει τόσο από τις
ημερομηνίες ανάρτησης στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και από
αυτόν το αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν (27/2-6-2017). Σύμφωνα με το νόμο η
διενέργεια της δημοπρασίας πρέπει να απέχει δέκα (10) πλήρεις ημέρες από της
δημοσίευσης της διακήρυξης ούτω ο διαγωνισμός έπρεπε να προκηρυχθεί  από
την 13/6/2017 και εντεύθεν. Αντί τούτου προκηρύχθηκε την ένατη από τη
δημοσίευση ημέρα, την 12/6/17. Η άνω διάταξη  είναι δημοσίου δικαίου, έχει
τεθεί προς την εξασφάλιση της διαφάνειας και  της παροχής ίσων ευκαιριών
προετοιμασίας και συμμετοχής για κάθε υποψήφιο  και η παράβαση της είναι
όρος ακυρότητας της απόφασης και της διακήρυξης, η οποία πρέπει να ακυρωθεί για
το λόγο αυτό.

3ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 3.Γ
εδ. γ και δ

Ρητά προβλέπεται στο άνω Π.Δ η καταβολή εγγύησης δια την
συμμετοχήν εις  την  δημοπρασίαν  εις  ποσοστόν δέκα 
επί  τοις  εκατόν  (10%)  του  ορίου 
πρώτης  προσφοράς,  τούτου  υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί
χρόνου  ελάσσονος  του  έτους  δι` ολόκληρον 
τον  χρόνον  της  μισθώσεως,  προκειμένου  δε 
περί χρόνου, μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. Προβλέπεται επίσης ότι
η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφήν της συμβάσεως δι
ετέρας τοιαύτης ποσού ίσου προς το άνω  ποσοστόν  επί του 
επιτευχθησομένου μισθώματος, δια την εξασφάλισιν της εγκαίρου και  εντός
των υπό των  διακηρύξεως  οριζομένων  προθεσμιών 
καταβολήν  του   μισθώματος.

Εν προκειμένω, προβλέπεται από την προσβαλλόμενη εγγυητική
συμμετοχής στο 100% της µισθωτικής αξίας σύµφωνα µε την τιµή εκκινήσεως δηλαδή
ίση με το συνολικό τίμημα όλης της διάρκειας της σύμβασης, η οποία κατά τρόπο
παράδοξο μειώνεται μόνο για τον πλειοδότη αφού κατά την υπογραφή του
μισθωτηρίου, προβλέπεται ότι  θα αντικατασταθεί  µε εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων  αξίας ίσης προς το 50% επί του
επιτευχθέντος  µισθώµατος!…

Αμφότερα τα ανωτέρω είναι παράνομα, παραβαίνουν ευθέως τις
δημοσίου δικαίου διατάξεις του ΠΔ 270/81 αλλά και παραβιάζουν τις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού καθώς καθιστούν υπέρμετρα δυσχερή
την μαζική συμμετοχή στην δημοπρασία και υπέρμετρα και αδικαιολόγητα επιεική
την αντιμετώπιση του υπερθεματιστή ο οποίος αντλεί ωφέλεια και κέρδος.

4ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 2.
Ανομιμοποίητη η  διακήρυξη παραχώρησης. Σύγχυση, αοριστία και αδιαφάνεια
ως προς την ακριβή θέση, τα όρια , το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προκηρυσσομένων
θέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του του Π.Δ 270/81  Η διακήρυξις
δέον να περιλαμβάνει, προκειμένου περί ακινήτου, το είδος, την θέσιν,  τα
όρια, την έκτασιν αυτού και εν γένει σαφή και λεπτομερή  περιγραφήν 
του  προς   εκμίσθωσιν  ακινήτου,  ως και τον δήμον ή
την κοινότητα όπου τούτο κείται.

Εν προκειμένω συντρέχει ανεπίτρεπτη αοριστία και αδιαφάνεια
και έλλειψη νομιμοποίησης η οποία εκδηλώνεται σε περισσότερα επίπεδα κατ΄
ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων για σαφή καθορισμό των προς παραχώρηση θέσεων,
της περιγραφής και της φύσης αυτών, της τεκμηρίωσης του δικαιώματος του φορέα
για την εν λόγω  προκήρυξη. Συγκεκριμένα:
– Η με αριθμό  40/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαυρεωτικής όπως και η με αριθμό 1/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΝΑΤΑΛ, αμφότερες οι
οποίες καταγράφονται στο προοίμιο των προσβαλλομένων για τη νομιμοποίηση τους ,
καταγράφουν με σαφήνεια σε επισυναπτόμενα και δημοσιευμένα  παραρτήματα τα
“παραχωρούμενα” ακίνητα. Όμως τα ακίνητα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα εν
προκειμένω προκηρυσσόμενα σε μίσθωση με την προσβαλλόμενη διακήρυξη ενώ από
πουθενά δεν προκύπτει ούτε και γίνεται επίκληση του  δικαιώματος  της
προκηρύσουσας ΔΕΝΑΤΑΛ να προσφέρει δημοσίως τους προκηρυσσόμενους χώρους σε
μίσθωση και της προέλευσης αυτού.

– Η ίδια η απόφαση καθορισμού των όρων διακήρυξης και η
δημοσιευθείσα περίληψη της είναι ανεπίτρεπτα γενικόλογη , αόριστη και ασαφής με
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκπλήρωση της σύμβασης καθώς οι προκηρυσσόμενες
θέσεις δεν είναι σαφώς ορισμένες και καθορισμένες κατά θέση και όρια, με χρήση
γεωγραφικών συντεταγμένων και ΚΑΕΚ ως όφειλαν.

– Υφίσταται δε προδήλως παράνομη και ανεπίτρεπτη διάσταση
περιεχομένου μεταξύ των δημοσιευμένων κειμένων για την ίδια διαγωνιστική
διαδικασία, καθώς κείμενο διακήρυξης όρων του διαγωνισμού με τον ίδιο αριθμό
πρωτοκόλλου έχει κυκλοφορήσει από τον φορέα του διαγωνισμού σε δύο διαφορετικές
εκδοχές με την μία εξ αυτών (3η προσβαλλόμενη) να περιλαμβάνει στοιχεία τα
οποία δεν υπάρχουν ούτε στην απόφαση, ούτε στην δημοσιευμένη και αναρτημένη στο
διαδίκτυο περίληψη (2η και 4η προσβαλλόμενη). Με τον τρόπο αυτό προκαλείται
απαράδεκτη σύγχυση ως προς την ταυτότητα του διαγωνισμού και τον καθορισμό
των  θέσεων των ακινήτων, καθιστώντας την διακήρυξη και τον όλο
διαγωνισμό  προφανώς αδιαφανή, παράνομο και  αυθαίρετο,

– Προφανής σύγχυση δημιουργείται και ως προς τον χαρακτήρα των
ακινήτων, τα οποία προκηρύσσονται μεν ως “δημοτικοί κοινόχρηστοι” χώροι, οι
οποίοι όμως ουδέποτε παραχωρήθηκαν στην ΔΑΝΕΤΑΛ και – όλως αιφνιφιαστικώς- την
ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα, λαμβάνεται απόφαση για δωρεάν εγκατάσταση ομπρελών
και ανακλίντρων , χωρίς σαφή καθορισμό ούτε του αριθμού, ούτε της θέσης που
αυτά θα εγκατασταθούν. Έτσι φέρεται να αποφασίζεται, χωρίς προηγούμενη ανάληψη
δαπάνης και εξασφάλιση πιστώσεων:  1. Η τοποθέτηση ομπρελών και
ανακλίντρων από την ΔΕΝΑΤΑΛ για δωρεάν διάθεσή και χρήση τους από τους
λουόμενους.  2. Η τοποθέτηση χημικών τουαλετών και αλλαξιέρων χωρίς χρέωση
για τους λουόμενους. 3. Η τοποθέτηση ταμπελών με αναγραφή της δωρεάν διάθεσης
των ανωτέρω από τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. 4. Η οριοθέτηση των τμημάτων των κοινόχρηστων
δημοτικών χώρων που θα καλύπτονται από ομπρέλες και ανάκλιντρα και – κατά τρόπο
που κυριολεκτικά αφήνει άφωνο κάθε καλόπιστο τρίτο –  η  αναγραφή
όλων των ανωτέρω στο κείμενο της σύμβασης του πλειοψηφίσαντα με τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
Η ανωτέρω απόφαση είναι ακυρωτέα ως παράνομη για όλους τους ανωτέρω λόγους αλλά
ακόμη περισσότερο, με τρόπο θλιβερό είναι ακυρωτέα ως παράνομη, ελεγχόμενη για
αδιαφάνεια καθώς με τρόπο τόσο σαφή όσο και προκλητικό παρίσταται  ως “εκ
του πλαγίου προικοδότηση”  ενός ή περισσοτέρων των υπερθεματιστών, 
κατά παράβαση κάθε νομιμότητας, πέραν κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας και εις
βάρος αυτής,  με την τοποθέτηση πέριξ τινών καντινών, ανακλίντρων και
ομπρελών με δαπάνη και μέριμνα της ΔΑΝΕΤΑΛ, η οποία με τον τρόπο αυτό : α) θα
συμβάλλει στη πρόοδο των εργασιών τινός υπερθεματιστή καντίνας (αφού δεν λέει
σε ποια παραλία θα τα τοποθετήσει)  με την συγκέντρωση λουόμενων χάριν των
δωρεάν ανακλίντρων και ομπρελών απομειώνοντας έτσι την φαινομενικά μόνο
προσδοκώμενη εκ της μισθώσεως ωφέλεια της κατά παράβαση των υποχρεώσεων της
απέναντι στην δημοτική εταιρία και τον ΟΤΑ και ακόμη περισσότερο β) κατ΄αθέμιτο
ανταγωνισμό απέναντι στις λοιπές καντίνες (που δεν θα τύχουν της ίδια
προνομιακής μεταχείρισης) και των λοιπών επιχειρηματιών που επενδύουν 
ίδια κεφάλαια για το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, για τη μίσθωση, για την αγορά ,
τοποθέτηση και συντήρηση  ανακλίντρων και ομπρελών.

– Ειδικά δε ως προς την περιοχή Παραλίας Δασκαλειού (α/α 5)
αμφισβητείται ακόμη και αυτός ο χαρακτήρας της θέσης ως κοινόχρηστης και
δημοτικής καθώς η περιοχή αυτή φέρεται να ανήκει σε γνωστό στην περιοχή
οικοδομικό συνεταιρισμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι για όλους αυτούς τους λόγους άκυρη ως κατά παράβαση
νόμου εκδοθείσα η ανωτέρω διακήρυξη διαγωνισμού και όλες οι προσβαλλόμενες
πράξεις με τις οποία αποπειράται, η εκμετάλλευση  χώρων αδιευκρίνιστης
ιδιοκτησίας και καθεστώτος, μέσα από σαφέστατα παράνομες, προφανώς ελλιπείς,
αόριστες και αδιαφανείς διαδικασίες οι οποίες αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν για
όλους τους ενδιαφερόμενους συνθήκες επιβαλλόμενης νομιμότητας, διαφάνειας,
αξιοκρατίας και υγιούς ανταγωνισμού

Παρακάτω
όλο το κείμενο της προσφυγής

                                             ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του ΙΑΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ., κατοίκου ΚΕΡΑΤΕΑΣ, οδός ΚΟΔΡΟΥ, αρ. 5, με 066075381, τηλ. 6944366406,  email [email protected]
                                           Π Ρ Ο Σ   
  1. Τον Γενικό Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Κατεχάκη, αρ. 56 , ΤΚ 11525
  2. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία   “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής”, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ”, Κουντουριώτη , αρ.1, ΤΚ 19500 Λαύριο,  µε αριθµό Γ.Ε.Μ.Η 9383901000 Α.Φ.Μ. 997803077 ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε Αθηνών, μοναδικός κύριος και μέτοχος της οποίας παρίσταται ο Δήμος Λαυρεωτικής, με  e-mail: [email protected],  νόμιμα εκπροσωπούμενη.
  3. Τον ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενο.
ΚΑΤΑ
1. Της  με αριθμό  7/2017  απόφασης ,  του  υπ’ αριθμ. 4/1.6.2017 πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής”, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ”,  με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση των  δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς μίσθωση για διενέργεια δημοπράτησης , η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 7Χ6Κ465ΖΠΡ-ΩΦΙ 2/6/2017 με ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς μίσθωση για διενέργεια δημοπράτησης προς έγκριση εγκατάστασης τροχήλατων καντινών.
2. Της  με αριθμό  8/2017  απόφασης ,  του  υπ’ αριθμ. 4/1.6.2017 πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής”, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” ,  με την οποία αποφασίστηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης των δημοπρασιών και η προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : Ω8ΗΒ465ΖΠΡ-ΞΞΑ την 2/6/2017 με ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και ψήφιση διακήρυξης διαγωνισμών για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων
3. Της από 2/6/2017 με αριθμό πρωτ. 27, Διακήρυξης Διαγωνισμού από την “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” με την οποία προκηρύχθηκε “ανοικτός  πλειοδοτικός διαγωνισμός, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα διαγράμματα του πολιτικού μηχανικού Ευάγγελου Αντωνίου , θεωρημένα από τον πρόεδρο του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ, Δημήτριο Λουκά  Δήμαρχο Λαυρεωτικής” , η οποία δημοσιεύτηκε  την 2/6/2017.
4. Της  από 2/6/2017 με αριθμό πρωτ. 27 , Περίληψης  Διαγωνισμού της  “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” η οποία δημοσιεύθηκε  και αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΞΥΤ465ΖΠΡ-ΜΨ7 την 2/6/2017, με την οποία προκηρύχθηκε “ανοικτός  πλειοδοτικός διαγωνισμός, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.”
5. Της  με αριθμό  9/2017  απόφασης,  του υπ’ αριθμ. 4/1.6.2017  πρακτικού συνεδριάσεως του Δ.Σ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής”, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” , η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΑ6Ρ465ΖΠΡ-ΠΟΜ την 2/6/2017 με ΠΕΡΙΛΗΨΗ : “Λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων στο χώρο αιγιαλού και παραλίας προς εξυπηρέτηση των λουόμενων” με την οποία αποφασίστηκε: 1. Η τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων για δωρεάν διάθεσή και χρήση τους από τους λουόμενους.  2. Η τοποθέτηση χημικών τουαλετών και αλλαξιέρων χωρίς χρέωση για τους λουόμενους. 3. Η τοποθέτηση ταμπελών με αναγραφή της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω από τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. 4. Η οριοθέτηση των τμημάτων των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων που θα καλύπτονται από ομπρέλες και ανάκλιντρα. 5. Η  αναγραφή όλων των ανωτέρω στο κείμενο της σύμβασης του πλειοψηφίσαντα με τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
6. Της υπ.Αριθμ. Αποφ. 1/2017  απόφασης του ΔΣ της “Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής”, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/16.2.2017 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, με ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής στη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
7. Της υπ αριθμ. υπ. Αριθ. 40 /2017  αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαυρεωτικής µε θέµα:«Λήψη απόφασης περί έγκρισης του άνω αιτήµατος για δωρεάν παραχώρηση χρήσης και εκµετάλλευσης χώρων και ακινήτων του ∆ήµου Λαυρεωτικής στη ∆ΑΝΕΤΑΛ», όπως αυτά παρουσιάζονται στον  πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφαση
8. Κάθε άλλης συναφούς/σχετικής πράξης ή παράλειψης της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης και κάθε οργάνου αυτής.
Κοινοποιούμενη προς  :
1) Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, Φερών 24 & Αριστοτέλους, Αθήνα, Τηλέφωνα: 2132118433 , 2132118434, Φάξ: 2132118436, E-mail: [email protected] & [email protected]
2) Οικοδομικό Συνεταιρισμό Πολεμικής Αεροπορίας
————————————-
Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής, με δ.τ “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” με την πρώτη προσβαλλόμενη αποφάσισε και ενέκρινε προς μίσθωση για διενέργεια δημοπράτησης προς έγκριση εγκατάστασης τροχήλατων καντινών, τους σημειούμενους εν αυτή αυτή ως δημοτικούς και  κοινόχρηστους χώρους και συγκεκριμένα:
1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 1),  15  τ.μ , Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
2. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 2) 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 1) 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4. ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 2) 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
5. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ (2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ) 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
6. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΠΕ  15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
7. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΓΕΘΙ 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
9. ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
10. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΣΣΑ 15 τ.μ, , Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
11. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
12. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
13. ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 15 τ.μ,  Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
14. ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΕΛΕΝΙΑΣ 15 τ.μ , Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
15. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
16. ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟΥ 15 τ.μ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ   
Η  απόφαση  αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 7/2017  λήφθηκε την 1/6/2017, δημοσιεύθηκε την 2/6/2017 και σύμφωνα με τα εν αυτή διαλαμβανόμενα λήφθηκε με σκοπό την εκμίσθωση των παραλιών που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. και την υπ’ αριθμ. 40/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), του άρθρου 15 του Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/13.4.2017), καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/τ.Β΄/12.5.2017).   
Με τη  δεύτερη προσβαλλόμενη με αριθμό  8/2017  απόφαση, ληφθείσα την ίδια ημέρα με το ίδιο πρακτικό στην  ίδια συνεδρίαση  του Δ.Σ της “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” ,  αποφασίστηκε  η  κατάρτιση  όρων διακήρυξης  δημοπρασίας και η προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, και δημοσιεύθηκε και αναρτηθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : Ω8ΗΒ465ΖΠΡ-ΞΞΑ την 2/6/2017 με ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και ψήφιση διακήρυξης διαγωνισμών για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων.
Με την ανωτέρω, αποφασίστηκε η παραχώρηση προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Π.∆ 270/81 με διαγωνισμό, των ανωτέρω 16 χώρων και αποφασίστηκε και η τιμή πρώτης προσφοράς ως κάτωθι:
1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 1),  15  τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 25.000 ευρώ , Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
2. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 2) 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 25.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 1) 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 15.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
4. ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 2) 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 15.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
5. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ (2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ) 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς  15.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
6. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΠΕ  15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 7.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
7. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΓΕΘΙ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
9. ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ) 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
10. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΣΣΑ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς4.000 ευρώ , Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
11. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ , Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
12. ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
13. ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΛΑΥΡΙΟΥ
14. ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΕΛΕΝΙΑΣ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ , Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
15. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ
16. ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟΥ 15 τ.μ, Τιμή 1ης Προσφοράς 4.000 ευρώ, Δημοτική Ενότητα ΚΕΡΑΤΕΑΣ   
Με το άρθρο 2 αποφασίστηκε ο τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού, ο οποίος αποφασίστηκε φανερός με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, πραγματοποιούμενος επί δύο ημέρες σε προκαθορισθείσες ημέρες και ώρες:
-1η Ημέρα διαγωνισμού την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/6/17 ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 15:00
-2η Ημέρα διαγωνισμού την ΤΡΙΤΗ 13/6/17 ΑΠΟ ΤΙΣ 13:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 15:00.
Την 1η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν στην του διαγωνισμού, δύο (2) κλειστούς φακέλους. Ο πρώτος φάκελος θα περιέχει όλα τα προαπαιτούμενα και αναφερόμενα  δικαιολογητικά και ο  δεύτερος φάκελος  θα περιέχει την οικονομική προσφορά
Την 2η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού θα ανοίγεται ενώπιον των ενδιαφερομένων από την επιτροπή διαγωνισμού, ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα ελέγχονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, η επιτροπή θα προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού φανερά και ανοικτά ενώπιον όλων των συμμετεχόντων θα ανοιχθούν από την επιτροπή διαγωνισμού οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.
Μετά την ανακήρυξη του πλειοδότη συντάσσεται πρακτικό σε απλό χαρτί το οποίο θα υπογραφεί από την επιτροπή και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
Η ∆ιάρκεια εκµίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31/10/18 ( δηλαδή συνολικά 16 μήνες (δύο καλοκαίρια). με αποκλειστικό δικαίωμα της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ για παράταση μιας  επιπλέον περιόδου. Το μίσθωμα αφορά το τρέχον έτος και θα καταβληθεί  κατά την υπογραφή του µισθωτηρίου.Για το δεύτερο έτος  το μίσθωμα προκαταβάλετε έως 25/5/18. Εφόσον παραταθεί η σύμβαση για ένα επιπλέον έτος θα υπογραφεί παράταση της συμβάσης για ένα επιπλέον έτος, η οποία θα λήγει στις 31/10/19 (τρία καλοκαίρια) και το αντίτιμο θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της παράτασης του μισθωτηρίου.
Με το 10ο άρθρο ορίζεται  Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Ουδείς είναι δεκτός στον διαγωνισμό, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το 100% της µισθωτικής αξίας σύµφωνα µε την τιµή εκκινήσεως. Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόµενους, εκτός του τελευταίου πλειοδότη που θα παραµείνει εις χείρας της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. µέχρι κατακυρώσεως της δηµοπρασίας και την υπογραφή του μισθωτηρίου, οπότε θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αξίας ίσης προς το 50% επί του επιτευχθέντος  µισθώµατος, η οποία θα επιστραφεί µετά την λήξη της σύµβασης.    
Με το 13ο άρθρο προβλέπεται ρητά δυνατότητα Αναµίσθωσης – Υπεκµίσθωσης  ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρησης σε τριτο του μισθίου  μόνο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των μερών ,υποβαλλόμενη στο ΔΣ της εταιρείας στην οποία ο υπεκμισθωτής θα εγγυάται έναντι της ΔΑΝΕΤΑΛ την  καταβολή του μισθώματος και θα δηλώνει ότι θα ευθύνεται για το μίσθωμα εις ολόκληρόν με  το μισθωτή και θα είναι εν γένει εις ολόκληρόν  υπεύθυνος έναντι της εταιρίας για όλους τους όρους της σύμβασης.   
Με το 15ο άρθρο  “∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης” προβλέπεται ότι η  διακήρυξη θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του Προέδρου της ΔΑΝΕΤΑΛ τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικων καταστήματων Λαυρίου και Κερατέας. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο εφηµερίδες.  Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται με την υπογραφή της μίσθωσης. Επιπλεον , η ανακοίνωση της διενέργειας του διαγωνισμού και η προκήρυξη θα αναρτηθούν στο ιστότοπο του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
Με το 16ο άρθρο  “Επανάληψη του διαγωνισμού” προβλέπεται ότι ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο κατά  περίπτωση εάν δεν παρουσιάστηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Ηµεροµηνία επαναληπτικής δηµοπρασίας ορίζεται η 19/06/17 Ο διαγωνισμός επαναλαµβάνεται κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν:  α) Το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ., λόγω ασύµφορου του επιτευχθέντος αποτελέσµατος ή σφάλµατος στη διενέργεια της δηµοπρασίας.  β) Μετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύµβαση µίσθωσης επίσης όταν µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εµπροθέσµως για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης, εφόσον το ΔΣ της εταιρείας κρίνει ως μη συμφέρουσα την δεύτερη κατά σειρά προσφορά.  Στην περίπτωση (β) η δηµοπρασία, επαναλαµβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόµατι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάµενο να µειωθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου, αναφεροµένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιευοµένης, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρας προ της ηµέρας της διενέργειας της δηµοπρασίας, διεξάγεται δε σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν.  Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.  
Την ίδια ημέρα, 2/6/2017δημοσιεύθηκε, με αριθμό πρωτ. 27 , Διακήρυξη Διαγωνισμού από την “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ” με το πλήρες κείμενο οκτώ σελίδων της Διακήρυξης πλέον ενος  παραρτήματος με υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, η οποία όμως  έφερε διαφορετικό θέμα, αφού με αυτή προκηρύχθηκε “ανοικτός  πλειοδοτικός διαγωνισμός, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, όπως αποτυπώνονται στα συνημμένα διαγράμματα του πολιτικού μηχανικού Ευάγγελου Αντωνίου , θεωρημένα από τον πρόεδρο του ΔΣ της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ, Δημήτριο Λουκά  Δήμαρχο Λαυρεωτικής” , χωρίς βεβαίως να έχει συνημμένα διαγράμματα . Το κείμενο φέρεται να δόθηκε ως άνω  από τη γραμματεία του φορέα του διαγωνισμού.
Την ίδια ημέρα, 2/6/2017  αναρτήθηκε στην Διαύγεια, με τον ίδιο ως άνω αριθμό πρωτ. 27/2-6-17 , Περίληψη  Διαγωνισμού της  “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ”  με ΑΔΑ: 6ΞΥΤ465ΖΠΡ-ΜΨ7 την 2/6/2017 , με την οποία όμως  προκηρύχθηκε “ανοικτός  πλειοδοτικός διαγωνισμός, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών  κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.” χωρίς καμία αναφορά σε διαγράμματα , συνημμένα ή μη , χωρίς καμία οριοθέτηση των προς παραχώρηση θέσεων  και χωρίς οποιαδήποτε αναφορά περί αποτύπωσης αυτών από οποιονδήποτε μηχανικό. Ετσι ακριβώς δημοσιεύτηκε η περίληψη διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής ( https://lavreotiki.gr/poioi-eimaste/d-an-et-a-l-a-e/item/883-perilipsi-diagonismoy-gia-tin-paraxorisidimotikon-koinoxriston-xoron-gia-tin-topothetisi-troxilaton-kantinon)
Την ίδια ημέρα, με το ίδιο πρακτικό (4/1.6.2017) ελήφθη η   με αριθμό  9/2017  απόφαση που δημοσιεύθηκε και αναρτήθηκε  επίσης την 2/6/2017 με ΠΕΡΙΛΗΨΗ : “Λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων στο χώρο αιγιαλού και παραλίας προς εξυπηρέτηση των λουόμενων” με την οποία αποφασίστηκε: 1. Η τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων για δωρεάν διάθεσή και χρήση τους από τους λουόμενους.  2. Η τοποθέτηση χημικών τουαλετών και αλλαξιέρων χωρίς χρέωση για τους λουόμενους. 3. Η τοποθέτηση ταμπελών με αναγραφή της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω από τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. 4. Η οριοθέτηση των τμημάτων των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων που θα καλύπτονται από ομπρέλες και ανάκλιντρα. 5. Η  αναγραφή όλων των ανωτέρω στο κείμενο της σύμβασης του πλειοψηφίσαντα με τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
Σε όλες τις παραπάνω αποφάσεις και συνεδριάσεις, ο Πρόεδρος της εταιρείας προέβη στην ίδια εναρκτήρια δήλωση περί των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκμίσθωση των παραλιών που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. και την υπ’ αριθμ. 40/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, λαμβάνοντας υπόψιν τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), του άρθρου 15 του Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/13.4.2017), καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/τ.Β΄/12.5.2017).   
Η δε απόφαση και περίληψη  προκήρυξης διαγωνισμού, ελήφθησαν και δημοσιεύθηκαν με ρητή αναφορά στο προοίμιο αυτών, της υπ’ αριθμ. 40/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, καθώς επίσης των με αριθμούς 4/2017, 7/2017 (έγκριση των  δημοτικών κοινόχρηστων χώρων προς μίσθωση για διενέργεια δημοπράτησης ) 8/2017 και 9/2017 (δωρεάν ομπρέλες και ανάκλιντρα και αναγραφή αυτών στο κείμενο της σύμβασης του πλειοψηφίσαντα με τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ!!! )
Άπασαι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι άκυρες ως κατά παράβαση νόμου εκδοθείσες, όπως και η  ανωτέρω προσβαλλόμενη διακήρυξη διαγωνισμού με την οποία αποπειράται, η εκμετάλλευση χώρων χωρίς δικαίωμα, παράνομα και αυθαίρετα μέσα από σαφέστατα παράνομες, προφανώς ελλιπείς, αόριστες και αδιαφανείς διαδικασίες οι οποίες αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν για όλους τους ενδιαφερόμενους, πολίτες-δημότες και ενδιαφερόμενους υποψήφιους- συνθήκες διαφάνειας, αξιοκρατίας αλλά και υγιούς ανταγωνισμού
Η ανωτέρω «Διακήρυξη» και όλες οι προσβαλλόμενες οι οποίες προδήλως σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ενιαία και ως σύνολο και κάθε σχετική ή συναφής  με αυτές πράξη και παράλειψη είναι προφανώς άκυρη, παράνομη και καταχρηστική και πρέπει να ακυρωθούν για τους κάτωθι νόμιμους, βάσιμους, σπουδαίους και αληθείς λόγους:
1ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Παραβίαση προφορικότητας της διαδικασίας.
Με τις προσβαλλόμενες πράξεις προκηρύσσεται φανερός διαγωνισμός με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, η οποίες θα κατατεθούν  την πρώτη μέρα του διαγωνισμού και θα ανοιχθούν την επόμενη!
Με τον τρόπο αυτό η ανωτέρω διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων  είναι προδήλως παράνομη και για τούτο άκυρη . Παραβαίνει ευθέως τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Π.Δ 270/1981, το οποίο ρητά και περιοριστικά προβλέπει και επιβάλλει την διενέργεια δημόσιας  δημοπρασίας φανεράς και προφορικής (άρθρο 5 παρ.1 του ΠΔ 270/81) κατά την οποία η διεξαγωγή της δημοπρασίας λαμβάνει χώρα σε μία ημέρα και εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί με απόφαση της επιτροπής που σημειώνεται στα πρακτικά συνεχίζεται την επόμενη. Η κατάθεση των δικαιολογητικών επιβάλλεται να γίνεται δημόσια και παρουσία όλων των υποψηφίων/διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια  «Αι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη . Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική, η δέσμευσις δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη» (παρ.3) .
Το εφαρμοζόμενο εν προκειμένω προεδρικό διάταγμα ΠΔ 270/81, προβλέπει δεσμευτικά και αποκλειστικά δημόσια δημοπρασία, φανερά και προφορική, της οποίας τους κανόνες και τις ελάχιστες προϋποθέσεις νομιμότητας απαριθμεί στα σχετικά άρθρα του.   Το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 270/81 επιβάλλει την διεξαγωγή  δημοπρασίας  φανεράς  και προφορικής για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, χωρίς να αναγνωρίζεται στη διοίκηση η διακριτική ευχέρεια να επιλέξει άλλο τρόπο και διαδικασία. Καθοριστικό στοιχείο για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι αυτός της μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων και αυτό εν προκειμένω συμβαίνει. Η προηγούμενη κατάθεση φακέλων δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών και η παντελώς πρωτοφανής και αδικαιολόγητη έμπνευση  περί αποσφράγισης αυτών την 2η ημέρα, χωρίς καμία αιτία και δη εύλογη,  που να δικαιολογεί την διανυκτέρευση των προσφορών στα γραφεία της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ  παραβαίνει ευθέως τον ισχύοντα και εφαρμοζόμενο εν προκειμένω νόμο και παραβιάζει την αρχή της προφορικότητας, της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της ισότητας των ευκαιριών και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού προς το σκοπό επίτευξης υψηλού ανταλλάγματος προς το συμφέρον, σκιάζοντας ανεπίτρεπτα το νομικό πρόσωπο της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ και του μοναδικού μετόχου της Δήμου λαυρεωτικής. Είναι ακραιφνώς παράνομη και αυθαίρετη και πρέπει να ακυρωθεί.
2ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Μη τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας 10 ημερών από την δημοσίευση.
Το άρθρο 4 του  Π.Δ 270/81  “Δημοσίευσις   διακηρύξεως” ρητά προβλέπει ότι η  διακήρυξις δημοσιεύεται επιμελεία του δημάρχου ή προέδρου της   Κοινότητος,  τουλάχιστον  δέκα  ημέρας   προ   της   διενεργείας   της   δημοπρασίας  δια  τοιχοκολλήσεως  αντιγράφου  αυτής εις την εξώθυραν ή έτερον προς  τούτο  προωρισμένον  μέρος  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  καταστήματος  και  εις το δημοσιώτερον μέρος της έδρας του δήμου ή της  κοινότητος, αν δε το προς εκποίησιν ή εκμίσθωσιν ακίνητον  κείται  εις   την  περιφέρειαν  ετέρου  δήμου  ή  κοινότητος  και δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου ταύτης εις το κατάστημα του δήμου τούτου ή  της  κοινότητος   ως  και  εις  το  δημοσιώτερον  μέρος  της  έδρας  των,  συντασσομένου αποδεικτικού δύο μαρτύρων κατόπιν δε του νόμου 3852/2010 αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο και στην Διαύγεια. Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δημοσιεύεται, εφόσον  ήθελεν   αποφασίσει  τούτο  το  δημοτικόν  ή  κοινοτικόν  συμβούλιον,  λόγω της   σπουδαιότητος του αντικειμένου  της  δημοπρασίας,  και  δια  μίας  των    εφημερίδων  της  πόλεως  ή  του  νομού,  δέκα  πλήρεις  ημέρας προ της      διενεργείας  της  δημοπρασίας,
Εν προκειμένω η  διακήρυξη διαγωνισμού, η απόφαση και η περίληψη αυτής δημοσιεύτηκαν  την 2/6/2017, όπως προκύπτει τόσο από τις ημερομηνίες ανάρτησης στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου όσο και από αυτόν το αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν (27/2-6-2017). Σύμφωνα με το νόμο η διενέργεια της δημοπρασίας πρέπει να απέχει δέκα (10) πλήρεις ημέρες από της δημοσίευσης της διακήρυξης ούτω ο διαγωνισμός έπρεπε να προκηρυχθεί  από την 13/6/2017 και εντεύθεν. Αντί τούτου προκηρύχθηκε την ένατη από τη δημοσίευση ημέρα, την 12/6/17. Η άνω διάταξη  είναι δημοσίου δικαίου, έχει τεθεί προς την εξασφάλιση της διαφάνειας και  της παροχής ίσων ευκαιριών προετοιμασίας και συμμετοχής για κάθε υποψήφιο  και η παράβαση της είναι όρος ακυρότητας της απόφασης και της διακήρυξης, η οποία πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό.
3ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 3.Γ εδ. γ και δ
Ρητά προβλέπεται στο άνω Π.Δ η καταβολή εγγύησης δια την συμμετοχήν εις  την  δημοπρασίαν  εις  ποσοστόν  δέκα  επί  τοις  εκατόν  (10%)  του  ορίου  πρώτης  προσφοράς,  τούτου  υπολογιζομένου προκειμένου μεν περί χρόνου  ελάσσονος  του  έτους  δι` ολόκληρον  τον  χρόνον  της  μισθώσεως,  προκειμένου  δε  περί χρόνου, μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον. Προβλέπεται επίσης ότι η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφήν της συμβάσεως δι ετέρας τοιαύτης ποσού ίσου προς το άνω  ποσοστόν  επί του  επιτευχθησομένου μισθώματος, δια την εξασφάλισιν της εγκαίρου και  εντός των υπό των  διακηρύξεως  οριζομένων  προθεσμιών  καταβολήν  του   μισθώματος.
Εν προκειμένω, προβλέπεται από την προσβαλλόμενη εγγυητική συμμετοχής στο 100% της µισθωτικής αξίας σύµφωνα µε την τιµή εκκινήσεως δηλαδή ίση με το συνολικό τίμημα όλης της διάρκειας της σύμβασης, η οποία κατά τρόπο παράδοξο μειώνεται μόνο για τον πλειοδότη αφού κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου, προβλέπεται ότι  θα αντικατασταθεί  µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων  αξίας ίσης προς το 50% επί του επιτευχθέντος  µισθώµατος!…
Αμφότερα τα ανωτέρω είναι παράνομα, παραβαίνουν ευθέως τις δημοσίου δικαίου διατάξεις του ΠΔ 270/81 αλλά και παραβιάζουν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού καθώς καθιστούν υπέρμετρα δυσχερή την μαζική συμμετοχή στην δημοπρασία και υπέρμετρα και αδικαιολόγητα επιεική την αντιμετώπιση του υπερθεματιστή ο οποίος αντλεί ωφέλεια και κέρδος.
4ος Λόγος: Παραβίαση των διατάξεων του Π.Δ 270/81- Αρθρο 2. Ανομιμοποίητη η  διακήρυξη παραχώρησης. Σύγχυση, αοριστία και αδιαφάνεια ως προς την ακριβή θέση, τα όρια , το ιδιοκτησιακό καθεστώς των προκηρυσσομένων θέσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του του Π.Δ 270/81  Η διακήρυξις δέον να περιλαμβάνει, προκειμένου περί ακινήτου, το είδος, την θέσιν,  τα όρια, την έκτασιν αυτού και εν γένει σαφή και λεπτομερή  περιγραφήν  του  προς   εκμίσθωσιν  ακινήτου,  ως και τον δήμον ή την κοινότητα όπου τούτο κείται.
Εν προκειμένω συντρέχει ανεπίτρεπτη αοριστία και αδιαφάνεια και έλλειψη νομιμοποίησης η οποία εκδηλώνεται σε περισσότερα επίπεδα κατ΄ ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων για σαφή καθορισμό των προς παραχώρηση θέσεων, της περιγραφής και της φύσης αυτών, της τεκμηρίωσης του δικαιώματος του φορέα για την εν λόγω  προκήρυξη. Συγκεκριμένα:
– Η με αριθμό  40/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής όπως και η με αριθμό 1/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΝΑΤΑΛ, αμφότερες οι οποίες καταγράφονται στο προοίμιο των προσβαλλομένων για τη νομιμοποίηση τους , καταγράφουν με σαφήνεια σε επισυναπτόμενα και δημοσιευμένα  παραρτήματα τα “παραχωρούμενα” ακίνητα. Όμως τα ακίνητα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στα εν προκειμένω προκηρυσσόμενα σε μίσθωση με την προσβαλλόμενη διακήρυξη ενώ από πουθενά δεν προκύπτει ούτε και γίνεται επίκληση του  δικαιώματος  της προκηρύσουσας ΔΕΝΑΤΑΛ να προσφέρει δημοσίως τους προκηρυσσόμενους χώρους σε μίσθωση και της προέλευσης αυτού.
– Η ίδια η απόφαση καθορισμού των όρων διακήρυξης και η δημοσιευθείσα περίληψη της είναι ανεπίτρεπτα γενικόλογη , αόριστη και ασαφής με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκπλήρωση της σύμβασης καθώς οι προκηρυσσόμενες θέσεις δεν είναι σαφώς ορισμένες και καθορισμένες κατά θέση και όρια, με χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων και ΚΑΕΚ ως όφειλαν.
– Υφίσταται δε προδήλως παράνομη και ανεπίτρεπτη διάσταση περιεχομένου μεταξύ των δημοσιευμένων κειμένων για την ίδια διαγωνιστική διαδικασία, καθώς κείμενο διακήρυξης όρων του διαγωνισμού με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου έχει κυκλοφορήσει από τον φορέα του διαγωνισμού σε δύο διαφορετικές εκδοχές με την μία εξ αυτών (3η προσβαλλόμενη) να περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν ούτε στην απόφαση, ούτε στην δημοσιευμένη και αναρτημένη στο διαδίκτυο περίληψη (2η και 4η προσβαλλόμενη). Με τον τρόπο αυτό προκαλείται απαράδεκτη σύγχυση ως προς την ταυτότητα του διαγωνισμού και τον καθορισμό των  θέσεων των ακινήτων, καθιστώντας την διακήρυξη και τον όλο διαγωνισμό  προφανώς αδιαφανή, παράνομο και  αυθαίρετο,
– Προφανής σύγχυση δημιουργείται και ως προς τον χαρακτήρα των ακινήτων, τα οποία προκηρύσσονται μεν ως “δημοτικοί κοινόχρηστοι” χώροι, οι οποίοι όμως ουδέποτε παραχωρήθηκαν στην ΔΑΝΕΤΑΛ και – όλως αιφνιφιαστικώς- την ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα, λαμβάνεται απόφαση για δωρεάν εγκατάσταση ομπρελών και ανακλίντρων , χωρίς σαφή καθορισμό ούτε του αριθμού, ούτε της θέσης που αυτά θα εγκατασταθούν. Έτσι φέρεται να αποφασίζεται, χωρίς προηγούμενη ανάληψη δαπάνης και εξασφάλιση πιστώσεων:  1. Η τοποθέτηση ομπρελών και ανακλίντρων από την ΔΕΝΑΤΑΛ για δωρεάν διάθεσή και χρήση τους από τους λουόμενους.  2. Η τοποθέτηση χημικών τουαλετών και αλλαξιέρων χωρίς χρέωση για τους λουόμενους. 3. Η τοποθέτηση ταμπελών με αναγραφή της δωρεάν διάθεσης των ανωτέρω από τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. 4. Η οριοθέτηση των τμημάτων των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων που θα καλύπτονται από ομπρέλες και ανάκλιντρα και – κατά τρόπο που κυριολεκτικά αφήνει άφωνο κάθε καλόπιστο τρίτο –  η  αναγραφή όλων των ανωτέρω στο κείμενο της σύμβασης του πλειοψηφίσαντα με τη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.  Η ανωτέρω απόφαση είναι ακυρωτέα ως παράνομη για όλους τους ανωτέρω λόγους αλλά ακόμη περισσότερο, με τρόπο θλιβερό είναι ακυρωτέα ως παράνομη, ελεγχόμενη για αδιαφάνεια καθώς με τρόπο τόσο σαφή όσο και προκλητικό παρίσταται  ως “εκ του πλαγίου προικοδότηση”  ενός ή περισσοτέρων των υπερθεματιστών,  κατά παράβαση κάθε νομιμότητας, πέραν κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας και εις βάρος αυτής,  με την τοποθέτηση πέριξ τινών καντινών, ανακλίντρων και ομπρελών με δαπάνη και μέριμνα της ΔΑΝΕΤΑΛ, η οποία με τον τρόπο αυτό : α) θα συμβάλλει στη πρόοδο των εργασιών τινός υπερθεματιστή καντίνας (αφού δεν λέει σε ποια παραλία θα τα τοποθετήσει)  με την συγκέντρωση λουόμενων χάριν των δωρεάν ανακλίντρων και ομπρελών απομειώνοντας έτσι την φαινομενικά μόνο προσδοκώμενη εκ της μισθώσεως ωφέλεια της κατά παράβαση των υποχρεώσεων της απέναντι στην δημοτική εταιρία και τον ΟΤΑ και ακόμη περισσότερο β) κατ΄αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στις λοιπές καντίνες (που δεν θα τύχουν της ίδια προνομιακής μεταχείρισης) και των λοιπών επιχειρηματιών που επενδύουν  ίδια κεφάλαια για το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, για τη μίσθωση, για την αγορά , τοποθέτηση και συντήρηση  ανακλίντρων και ομπρελών.
– Ειδικά δε ως προς την περιοχή Παραλίας Δασκαλειού (α/α 5) αμφισβητείται ακόμη και αυτός ο χαρακτήρας της θέσης ως κοινόχρηστης και δημοτικής καθώς η περιοχή αυτή φέρεται να ανήκει σε γνωστό στην περιοχή οικοδομικό συνεταιρισμό της Πολεμικής Αεροπορίας.
Είναι για όλους αυτούς τους λόγους άκυρη ως κατά παράβαση νόμου εκδοθείσα η ανωτέρω διακήρυξη διαγωνισμού και όλες οι προσβαλλόμενες πράξεις με τις οποία αποπειράται, η εκμετάλλευση  χώρων αδιευκρίνιστης ιδιοκτησίας και καθεστώτος, μέσα από σαφέστατα παράνομες, προφανώς ελλιπείς, αόριστες και αδιαφανείς διαδικασίες οι οποίες αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν για όλους τους ενδιαφερόμενους συνθήκες επιβαλλόμενης νομιμότητας, διαφάνειας , αξιοκρατίας και υγιούς ανταγωνισμού
Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις και Διακήρυξη Διαγωνισμού και κάθε σχετική ή συναφής  με αυτές πράξη και παράλειψη είναι προφανώς άκυρες παράνομες και καταχρηστικές.
Ο προσφεύγων είμαι κάτοικος Κερατέας, Δημότης Λαυρεωτικής, Διπλ. πολιτικός μηχανικός, με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 115355, επαγγελματίας και επιστήμονας με έδρα στην περιοχή, ασχολούμενος με τα κοινά, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Ως εκ των ανωτέρω, έχων αυξημένη γνώση αλλά και υποχρέωση για την προστασία, διαφύλαξη και προάσπιση της νομιμότητας στα θέματα διαχείρισης των κοινών, δημόσιας περιουσίας, περιουσίας του Δήμου και των ανηκόντων σε αυτόν επιχειρήσεων αλλά και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, για την υπεράσπιση και διασφάλιση της διαφάνειας, της νομιμότητας, των νομίμων και συνταγματικά προστατευομένων δικαιωμάτων των δημοτών και κατοίκων και εμού του ιδίου και των μελών της οικογένειας μου αλλά και του δημοσίου συμφέροντος.
Ως εκ τούτων είχα και έχω εύλογο και σπουδαίο έννομο  συμφέρον να αξιώνω την τήρηση της νομιμότητας και διαδικασιών που διασφαλίζουν και εγγυώνται αυτή καθώς και τη διαφάνεια, της αξιοκρατία και τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.
Για τους λόγους αυτούς
Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου, ρητά συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος μου για την προσθήκη και  συμπλήρωση των λόγων του παρόντος.
ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ  κατά όλων των ανωτέρω πράξεων και παραλείψεων και κατά της νομιμότητας και της εγκυρότητας της προκηρυχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας και ζητώ την ακύρωση τους.
ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ νόμιμα, εμπρόθεσμα, αιτιολογημένα και έχοντας άμεσο και προσωπικό προς τούτου έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 επ. ν. 3852/2010 κατά της νομιμότητας των προσβαλλομένων πράξεων.
ΖΗΤΩ την ακύρωση των προβαλλομένων πράξεων και της προσβαλλόμενης διακήρυξης   διαγωνισμού για όλους τους παραπάνω αληθείς , σπουδαίους, βάσιμους και νόμιμους  λόγους  και την αναστολή εκτέλεσης αυτής, δεδομένου ότι αφενός η προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιμη αφετέρου η ανάπτυξη των συνεπειών της θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμες.
ΚΑΛΩ την διοίκηση, κάθε αρμόδιο όργανο και κάθε αρμόδιας και εποπτεύουσας αυτά αρχή  όπως πράξουν τα νόμιμα.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων μου και για την υποβολή προσθέτων λόγων
       Κερατέα, 07/06/2017
          Ο Προσφεύγων

Διαβάστε επίσης:

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διαβάστε επίσης: