ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα γίνονται οι παραχωρήσεις στα λιμάνια

Τους «κανόνες του παιχνιδιού» για τις υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων στους 10 Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ ορίζει με νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόκειται για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το 2ο άρθρο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, «το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης που παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στους Οργανισμούς Λιμένων, βάσει των Συμβάσεων Κύριας Παραχώρησης που κυρώνονται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου, περιλαμβάνει τη χρήση και εκμετάλλευση για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων καθώς και την υπο-παραχώρηση του ίδιου δικαιώματος ή μέρους αυτού προς τρίτους, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος».

Στην παράγραφο δύο του 2ου άρθρου αναφέρεται ότι: «Μεταβιβάζεται και περιέρχεται, χωρίς αντάλλαγμα, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.” (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υπο-παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υπο-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, με βάση τις διαδικασίες του και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος, στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας, Ραφήνας».

Το αντάλλαγμα 
Στο 4ο άρθρο επισημαίνεται ότι σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους προσδιορίζεται, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το τέλος αυτό επιβάλλεται ανεξάρτητα, και επιπλέον από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο-παραχωρησιούχος.

Επίσης κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους της παρ. 1 δύναται να αναπροσαρμόζεται με την κοινή απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, σε περίπτωση που με αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Η τεκμηρίωση του προηγούμενου εδαφίου στοιχειοθετείται, μετά από έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας που διενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος προσλαμβάνεται από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει πόρισμα περί των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε.

Η ΡΑΛ ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται βάσει του παρόντος νόμου και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε άλλο φορέα.

Τι παραχωρείται 
Επίσης πλέον αλλάζει και ο τρόπος που αποφασίζεται τι θα παραχωρείται σε κάθε λιμάνι. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Το ΤΑΙΠΕΔ, μετά από διαβούλευση με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη διοίκηση κάθε Οργανισμού Λιμένος που δεν υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Ταμείου, αποφασίζει επί της οριστικοποίησης του αντικειμένου της αξιοποίησης. Η εν λόγω οριστικοποίηση γίνεται μέσω σύμβασης υπο-παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων (στην ίδια υπο-παραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για περισσότερους λιμένες».

Ιόνιο και Αιγαίο
Σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται, επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας, πλην της Κρήτης. Η αλλαγή αυτή γίνεται προκειμένου και τα υπόλοιπα νησιά να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς του υπουργείου και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποστηρικτικά έργα.

Πλοηγοί 
Επιπλέον στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου προβλέπονται διατάξεις με τις οποίες επιχειρείται η αναβάθμιση του πλαισίου βάσει του οποίου διεξάγονται οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη πλοηγών.