Για δεύτερη φορά ακυρώνει το διαγωνισμό για τις παραλίες της Λαυρεωτικής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώνει τις υπ’ αριθ. 16/2017 και 17/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με την έγκριση και ψήφιση διακήρυξης διαγωνισμού για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και με την δωρεάν διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων στο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

Ακολουθεί η απόφαση

Ακύρωση των υπ’ αριθ. 16/2017 και 17/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων
Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης): «1. Ο
Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των επιχειρήσεών τους, εκτός από τις αποφάσεις
των ανωνύμων εταιρειών στις οποίες οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την
πλειοψηφία, καθώς και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο
μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί. 2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι σύνδεσμοι
υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α. με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας».

– Επειδή, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας είτε
βάσει του άρθρου 225 είτε αυτεπαγγέλτως κατά το άρ. 226, ερευνάται αν η ρύθμιση που
επιβάλλεται με την απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με ισχύοντα κανόνα δικαίου, (νόμο,
προεδρικό διάταγμα, κανονιστική απόφαση της διοίκησης, αλλά και κανονιστικές
αποφάσεις που θεσπίζουν οι ίδιοι οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 79 Δ.Κ.Κ.
κ.λπ.). Μεταξύ των λόγων που επιφέρουν την ακύρωση της πράξης είναι η παράβαση
τύπων της διαδικασίας και η παράβαση νόμου.

– Επειδή, όπως γίνεται παγίως δεκτό, η δημοπρασία για εκμίσθωση ακινήτου είναι σύνθετη
διοικητική ενέργεια η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής του αποτελέσματος
της δημοπρασίας πράξης, κατά τον έλεγχο της οποίας ασκείται παρεμπιπτόντως έλεγχος και
σε κάθε άλλη πράξη στην οποία στηρίχθηκε η λήψη της.

– Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και
κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί με το α. 3 Ν. 1080/80 ορίζουν ότι «Επί κοινοχρήστων
χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολήν αυτών, η χρήσις αυτών
επιτρέπεται εφ` όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται
δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των
εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας δι` εκμίσθωσιν δημοτικών ή
κοινοτικών ακινήτων»

– Επειδή, το Π.Δ. 270/1981 ορίζει στη διάταξη του αρ. 9 ότι «…Αι διατάξεις του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν αναλόγως και επί εκποιήσεως, αγοράς, εκμισθώσεως και
μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, συνδέσμων κοινοτήτων, συνδέσμων δήμων
και κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δήμων και
κοινοτήτων».

  Ανακοίνωση Δήμου Μαρκοπούλου για τις συκοφαντίες που αφορούν την μετατροπή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου σε Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό.

– Επειδή, το Π.Δ. 270/1981, που καθορίζει τους όρους διεξαγωγής των δημοπρασιών για την
εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, ορίζει σαφώς τον τρόπο διενέργειας της δημοπρασίας και
αναφέρει ότι «Η διακήρυξη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: α) το είδος, την θέση, τα όρια,
την έκταση αυτού και εν γένει σαφή και λεπτομερή περιγραφή του προς εκμίσθωση
ακινήτου, ως και τον δήμο που βρίσκεται αυτό, (παρ.2Αα άρθρο 3 Π.Δ. 270/81)»

– Επειδή, τα κοινόχρηστα ακίνητα (δηλ. Δημοτικοί δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες, άλση) και
που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου ή Κοινότητα ανήκουν κατά κυριότητα στους
Δήμους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλ. εφόσον τα κοινόχρηστα δεν ανήκουν στο Δήμο,
το άρθρο 968 ΑΚ προβλέπει ότι αυτά ανήκουν στο Δημόσιο.

– Επειδή, τα κοινόχρηστα πράγματα, στα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 967 του Αστικού
Κώδικα περιλαμβάνονται και οι δρόμοι, ανήκουν στην δημόσια κτήση, και προορίζονται για
την άμεση εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, ο οποίος συνίσταται στην κοινοχρησία τους, η
δε διαχείρισή τους αντιδιαστέλλεται προς τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου και συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας. Στο πλαίσιο της διαχειρίσεως των εν
λόγω πραγμάτων από την Διοίκηση είναι δυνατόν, σύμφωνα με το Βασικό Κανόνα του
άρθρου 970 του ίδιου κώδικα να παραχωρούνται επί αυτών ιδιαίτερα δικαιώματα προς
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον με την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών
δικαιωμάτων, τα οποία έχουν χαρακτήρα δημοσίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθεί
να εξυπηρετείται ή, τουλάχιστον δεν αναιρείται η κοινή χρήση.

– Επειδή, με την αρ. 16/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Ακινήτων Λαυρεωτικής, εγκρίθηκαν οι όροι για την διενέργεια
δημοπρασίας για την παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων και καταρτίσθηκαν οι
όροι της διακήρυξης αυτής.

– Επειδή, με την ανωτέρω απόφαση, παρατίθενται σε πίνακα οι προς δημοπράτηση χώροι
και για τον καθένα ξεχωριστά προσαρτάται η θέση βάσει συντεταγμένων κέντρου χώρου,
δίχως, όμως να συνοδεύεται από σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές θεωρημένο κατάλληλα, και το οποίο να καθιστά απολύτως σαφές
και πέραν αμφισβητήσεως ότι οι προς δημοπράτηση χώροι αποτελούν αν όχι
κοινόχρηστους χώρους, τότε κατά κυριότητα ιδιοκτησίες του Δήμου Λαυρεωτικής.

– Επειδή, περαιτέρω, η υποβολή δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για το σύνολο ή μέρος
των προς δημοπράτηση χώρων, δε θεμελιώνει δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου ή έτερου
οικοπέδου, δεδομένου ότι οι δηλώσεις αυτές είναι προσωρινές και δεν αποδεικνύουν
ιδιοκτησιακό δικαίωμα, παρά μόνο μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσμιών που
προβλέπονται σχετικά.

– Επειδή, ακόμα και για τις περιπτώσεις, για τις οποίες υπάρχουν σχετικοί τίτλοι
ιδιοκτησίας, νομίμως μεταγεγγραμμένοι, δεν προκύπτει η πλήρης αντιστοίχισή τους με τους
προς εκμίσθωση χώρους που αναφέρονται στην επίμαχη απόφαση, ώστε να προσδιορίζεται
με πλήρη σαφήνεια προς τους τυχόν συμμετέχοντες στη δημοπρασία για ποιες ακριβώς
εκτάσεις πρόκειται.

  Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εάν δεν γίνει «στροφή» στις ανεμογεννήτριες

– Επειδή, κατά την ίδια συνεδρίαση της 15-06-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. έλαβε την αρ. 17/2017 απόφαση με την οποία ομόφωνα αποφάσισε «…Τη
δωρεάν διάθεση ομπρελών και ανακλίντρων στο χώρο αιγιαλού και παραλίας προς
εξυπηρέτηση των λουομένων…»

– Επειδή, κατά τα οριζόμενα στο αρ.3 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017
«…Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι
οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με
αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6, με δικαίωμα
παραχώρησης….α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν.
3463/2006 εφόσον περιλαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα
υπομίσθωσης.»

– Επειδή, η ανωτέρω απόφαση υπολείπεται σαφήνειας σχετικά με το χώρο αιγιαλού και
παραλίας εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου στον οποίο αναφέρεται,
δημιουργώντας ακολούθως και ασάφεια ως προς τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση
διατάξεις νόμου.

– Επειδή, σε κάθε περίπτωση οι παραχωρήσεις αιγιαλών και παραλίας διέπονται από το
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017, όπως εν μέρει
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.05.2017, από την οποία
προκύπτει κατά τρόπο απόλυτο ότι το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε
δημοτικές ανώνυμες εταιρίες είναι για ιδία χρήση και δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
σύμβασης, ούτε επιδέχεται παρέκκλιση από αυτό. Η δε έλλειψη αναφοράς αφενός στους
κανόνες δικαίου που διέπουν την πράξη, αφετέρου στον ειδικότερο χωρικό προσδιορισμό
της ισχύος της απόφασης αυτής, καθιστούν την απόφαση ακυρωτέα.

– Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υπ’ αριθ. 16/2017 και 17/2017 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής πρέπει να ακυρωθούν, ως και οι
σχετικές ή μεταγενέστερες πράξεις του ιδίου οργάνου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ακυρώνουμε τις υπ’ αριθ. 16/2017 και 17/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων
Λαυρεωτικής» του Δήμου Λαυρεωτικής αναφορικά με την έγκριση και ψήφιση διακήρυξης
διαγωνισμού για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων και με την δωρεάν διάθεση
ομπρελών και ανακλίντρων στο χώρο αιγιαλού και παραλίας, αντίστοιχα, ως και κάθε
συναφή/μεταγενέστερη πράξη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας.

Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής. (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).