14 C
Keratea
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου, 2021

Η ζωή και το έργο του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Αγαθονίκου

Πρόσφατα Άρθρα

17/30 Ἰα­νου­α­ρί­ου 1918:

Ὁ κατὰ κό­σμον Ἀρι­στο­τέ­λης Φι­λιπ­πό­της γεν­νι­έ­ται στὸν Πύρ­γο τῆς ἱστο­ρι­κῆς Κοι­νό­τη­τος Πα­νόρ­μου τῆς Ἱε­ρᾶς Νή­σου Τή­νου.

 

01a

 

 

Γό­νος τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας τῶν γνω­στῶν Τη­νί­ων καλ­λι­τε­χνῶν, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ὀκτὼ παι­διὰ τοῦ Εὐ­στρα­τί­ου Γε­ωρ­γί­ου Φι­λιπ­πό­του (1876 – 1940) καὶ τῆς Σο­φί­ας Ἰω­άν­νου Πο­λί­του (1882 – 1948). Ὁ Εὐ­στρά­τι­ος καὶ ἡ Σο­φία Φι­λιπ­πό­του ἀπέ­κτη­σαν ὀκτὼ παι­διά, τὸν Γε­ώρ­γιο (1903 – 1968), τὴν Ἄννα (1905 – 1998), σύ­ζυ­γο Γε­ωρ­γί­ου Ἰωάν. Πο­λο­γε­ώρ­γη, τὴ Μα­ρού­λα (1910 – 2005), σύ­ζυ­γο Στυ­λι­α­νοῦ Κυρ. Τρι­γώ­νη, τὸν Ἰω­άν­νη (1912 – 2000), τὸν Ζα­χα­ρία (1914 – 1983), τὸν Αὐ­γου­στῆ (1916 – 2002), τὸν Ἀρι­στο­τέ­λη (Ἀγα­θό­νι­κο) (1918 – 2015), καὶ τὴν Ὄλγα (1921 – 2015), σύ­ζυ­γο Ζα­χα­ρία Ἀριστ. Τρι­γώ­νη.

Ὁ Ἀρι­στο­τέ­λης τε­λει­ώ­νει τὸ Δη­μο­τι­κὸ Σχο­λεῖο στὸν Πύρ­γο τῆς Τή­νου καὶ ἀκο­λού­θως φοι­τᾷ στὶς δύο πρῶ­τες τά­ξεις τοῦ Γυ­μνα­σί­ου στὴν Χώρα τῆς Τή­νου.

Ὁ ἐφη­μέ­ρι­ος της γε­νέ­τει­ράς του, π. Κων­σταν­τῖ­νος Ἀλε­ξό­που­λος, ἦταν ὁ πρῶ­τος πνευ­μα­τι­κός του, ἀπὸ τὸν ὁποῖ­ον ἀρ­γό­τε­ρα ἔλα­βε καὶ τὴν Κα­νο­νι­κὴ Συμ­μαρ­τυ­ρία. Ὁ π. Κων­σταν­τῖ­νος ἦταν ὑπό­δει­γμα ἱε­ρέ­ως. Πα­ρα­δο­σι­α­κός, λίαν φι­λα­κό­λου­θος ἀλλὰ καὶ μου­σι­κο­λο­γι­ώ­τα­τος, ἦταν ἐκεῖ­νος ποὺ ἐνε­φύ­ση­σε τὴν ἀγά­πη πρὸς τὴν λα­τρεία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ δί­δα­ξε τὴν τέ­χνη τῆς βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς στὸν Ἀρι­στο­τέ­λη.

 

02

1934:

Εἰ­σά­γε­ται στὴν Ἱε­ρα­τι­κὴ Σχο­λὴ Κο­ρίν­θου, ὅπου φοι­τᾷ μέ­χρι τὸ 1938. Ἐκεῖ συν­δέ­ε­ται στε­νῶς μὲ τὸν τότε Μη­τρο­πο­λί­τη Κο­ρίν­θου καὶ με­τέ­πει­τα Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀθη­νῶν καὶ Ἀν­τι­βα­σι­λέα Δα­μα­σκη­νὸ Πα­παν­δρέ­ου (†1949). Ἐπί­σης ἐκεῖ γνω­ρί­στη­κε μὲ τὸν τε­ταρ­το­ε­τῆ τότε φοι­τη­τὴ Βησ­σα­ρί­ω­να Τίκα, τὸν με­τέ­πει­τα Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀθη­νῶν Σε­ρα­φεὶμ (†1998).

1938:

Με­τα­γρά­φε­ται στὴν Ἱε­ρα­τι­κὴ Σχο­λὴ Ἄρ­της.

1939:

Ἀπο­φοι­τᾷ ἀπὸ τὴν Ἱε­ρα­τι­κὴ Σχο­λὴ Ἄρ­της. Μέ­χρι τὴν εἰς δι­ά­κο­νον χει­ρο­το­νία του ἐρ­γά­ζε­ται ὡς νε­ω­κό­ρος στὸν Ἐνο­ρι­α­κὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί­ου Βα­σι­λεί­ου ὁδοῦ Μετ­σό­βου, στὸ κέν­τρο τῶν Ἀθη­νῶν.

21 Φε­βρου­α­ρί­ου 1942:

Κεί­ρε­ται μο­να­χὸς στὸν Ἐνο­ρι­α­κὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί­ας Ζώ­νης Κυ­ψέ­λης Ἀθη­νῶν ἀπὸ τὸν τότε ἐφη­μέ­ριό του Ναοῦ, Βα­το­παι­δι­νὸ Ἱε­ρο­μό­να­χο Ἀμ­φι­λό­χιο, ὁ ὁποῖ­ος κα­τα­γό­ταν ἀπὸ τὴν Σμύρ­νη τῆς Μι­κρᾶς Ἀσί­ας. Κατὰ τὴν κου­ρὰ λαμ­βά­νει τὸ ὄνο­μα Ἀγα­θό­νι­κος πρὸς τι­μὴν τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Κα­λα­βρύ­των Ἀγα­θο­νί­κου Πα­πα­στα­μα­τί­ου (†1956). Ὡς μο­να­χὸς ἐγ­γρά­φε­ται στὸ μο­να­χο­λό­γιο τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Πα­να­χράν­του Ἄν­δρου.

22 Φε­βρου­α­ρί­ου 1942, Κυ­ρι­α­κή της Ὀρ­θο­δο­ξί­ας:

Κα­τό­πιν ἀδεί­ας καὶ εὐ­λο­γί­ας τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Δα­μα­σκη­νοῦ, χει­ρο­το­νεῖ­ται δι­ά­κο­νος ἀπὸ τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Σύ­ρου Φι­λά­ρε­το Ἰω­αν­νί­δη (†1961) στὸν Ἐνο­ρι­α­κὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί­ου Βα­σι­λεί­ου, ὁδοῦ Μετ­σό­βου Ἀθη­νῶν, καὶ το­πο­θε­τεῖ­ται στὸν ἴδιο Ναό. Ἐκεῖ δι­α­κο­νεῖ ἑπτὰ συ­να­πτὰ ἔτη, ἔχον­τας τὴν ἀμέ­ρι­στη βο­ή­θεια τοῦ προ­ϊ­στα­μέ­νου τοῦ Ναοῦ π. Θωμᾶ Πα­πα­γι­αν­νο­πού­λου ἐκ Πα­τρῶν.

Τὸ 1946 ἀλ­λά­ζει ὁ προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ναοῦ καὶ ἀνα­λαμ­βά­νει ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Δα­μα­σκη­νὸς Πα­πα­χρή­στου, ὁ με­τέ­πει­τα Μη­τρο­πο­λί­της Φθι­ώ­τι­δος (†1996).

 

03 1

31 Μαρ­τί­ου 1942:

Ἐγ­γρά­φε­ται στὴν Θε­ο­λο­γι­κὴ Σχο­λὴ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀθη­νῶν.

21 Φε­βρου­α­ρί­ου 1949:

Χει­ρο­το­νεῖ­ται πρε­σβύ­τε­ρος ἀπὸ τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Σύ­ρου Φι­λά­ρε­το. «Φωνὴ κλή­ρου καὶ λαοῦ» πα­ρα­μέ­νει καὶ ὡς  ἐφη­μέ­ρι­ος στὸν ἴδιο Ναό.

 

04 1

30 Αὐ­γού­στου 1949:

Λαμ­βά­νει τὸ ὀφ­φί­κιο τοῦ Ἀρ­χι­μαν­δρί­του ἀπὸ τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Σύ­ρου Φι­λά­ρε­το.

 

04a

Ὀκτώ­βρι­ος 1949:

Ἐπι­στρα­τεύ­ε­ται ὡς στρα­τι­ω­τι­κὸς ἱε­ρεὺς καὶ ὑπη­ρε­τεῖ μὲ τὸν βα­θμὸ τοῦ ἐφέ­δρου ὑπο­λο­χα­γοῦ.

Στὸ Φ.Ε.Κ. 270 – 13/10/1949 ἀνα­γρά­φε­ται: «Διὰ Β. Δ. ἐκ­δο­θέν­τος ἐν Ἀθή­ναις τῇ 7 Ὀκτω­βρί­ου 1949, προ­τά­σει τοῦ ἐπὶ τῶν Στρα­τι­ω­τι­κῶν Ὑπουρ­γοῦ κατὰ τὰς κει­μέ­νας δι­α­τά­ξεις… Ὁ βα­θμὸς τοῦ Ἐφέ­δρου Ὑπο­λο­χα­γοῦ Στρα­τι­ω­τι­κοῦ Ἱε­ρέ­ως εἰς τοὺς κά­τω­θι ὑπη­ρε­τοῦν­τας Ἐφέ­δρους ὁπλί­τας, Θρη­σκευ­τι­κοὺς Λει­τουρ­γούς. Ἀρ­χι­μαν­δρῖ­ται:… Φι­λιπ­πό­της (Ἀγα­θό­νι­κος) Ἀρι­στο­τέ­λης τοῦ Εὐ­στρα­τί­ου κλάσ. 1939 ἐκ Πύρ­γου – Τή­νου.»

Δι­α­κο­νεῖ ὡς ἱε­ρα­τι­κὸς ὑπεύ­θυ­νος τῆς 43ης Τα­ξι­αρ­χί­ας, στὶς πε­ρι­ο­χὲς Σι­ά­τι­στας, Κιλ­κίς, καὶ Λα­χα­νά, ἔχον­τας ὡς ἕδρα τὸ Νέο Πε­τρίτ­σι.

 

05

1951:

Με­τα­τί­θε­ται στὴ Μα­κρο­νῆ­σο, ἔχον­τας ὡς το­μέα δι­α­κο­νί­ας τόσο τὸ Τά­γμα, ὅσο καὶ τὶς λοι­πὲς Στρα­τι­ω­τι­κὲς Μο­νά­δες τοῦ νη­σι­οῦ.

Μάρ­τι­ος 1952:

Ἀπο­στρα­τεύ­ε­ται καὶ ἐπι­στρέ­φει στὴν ὀρ­γα­νι­κή του θέση στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγί­ου Βα­σι­λεί­ου τῆς ὁδοῦ Μετ­σό­βου Ἀθη­νῶν. Ταυ­τό­χρο­να δι­ο­ρί­ζε­ται πρό­ε­δρος τοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου τοῦ ἰδί­ου Ναοῦ.

Νο­έμ­βρι­ος 1957:

Λαμ­βά­νει τὸ πτυ­χίο τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀθη­νῶν.

Φε­βρου­ά­ρι­ος 1958:

Τοῦ ἀνα­τί­θε­ται ἀπὸ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Θεό­κλη­το Πα­να­γι­ω­τό­που­λο (†1962) «τὸ τῆς πνευ­μα­τι­κῆς πα­τρό­τη­τος λει­τούρ­γη­μα».

 

06

 

1960:

Προ­σκα­λεῖ­ται ἀπὸ τὸν νε­ο­ε­κλε­γέν­τα, τὸν Μάιο τοῦ 1960, Μη­τρο­πο­λί­τη Φθι­ώ­τι­δος Δα­μα­σκη­νό, γιὰ νὰ ἀνα­λά­βει τὴν Πρω­το­συγ­κελ­λία τῆς ἐν λόγῳ Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἐγ­κα­θί­στα­ται στὴν Λα­μία στὶς 6 Αὐ­γού­στου τοῦ 1960.

9 Δε­κεμ­βρί­ου 1965:

Στὸν πί­να­κα τὸν πρὸς Ἀρ­χι­ε­ρα­τεία ἐκλο­γί­μων, ὁ ὁποῖ­ος ἐνε­κρί­θη ὑπὸ τοῦ Ὑπουρ­γοῦ Παι­δεί­ας καὶ δη­μο­σι­εύ­τη­κε στὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ «Ἐκ­κλη­σία» συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται καὶ ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Ἀγα­θό­νι­κος Φι­λιπ­πό­της.

1971:

 

07 1

 

 

Δη­μο­σι­εύ­ει ὁμι­λία μὲ τίτ­λο: «Ἡ Τῆ­νος ὡς πνευ­μα­τι­κὸς φά­ρος διὰ τὸν Ἑλ­λη­νι­σμόν». Πρό­κει­ται γιὰ πα­νη­γυ­ρι­κὸ λόγο ποὺ ἐκ­φώ­νη­σε τὸν Ἰα­νου­ά­ριο τοῦ 1969, κατὰ τὴν ἐτή­σια ἐκ­δή­λω­ση τῆς Ἀδελ­φό­τη­τος τῶν ἐν Ἀθή­ναις Τη­νί­ων, πα­ρου­σίᾳ τοῦ Τη­νί­ου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Ἱε­ρω­νύ­μου τοῦ Α’.

Ἐπί­σης, στὸ τεῦ­χος «Ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξος Ἑορ­τα­σμὸς» δη­μο­σι­εύ­ει ὁμι­λία μὲ τίτ­λο: «Ἡ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὴ μου­σι­κὴ εἷς ἐκ τῶν συν­τε­λε­στι­κῶν πα­ρα­γόν­των εἰς τὴν ἐξέ­γερ­σιν τοῦ Ἔθνους». Ἡ ἐν λόγῳ ὁμι­λία εἶχε ἐκ­φω­νη­θεῖ σὲ ἐκ­δή­λω­ση τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Φθι­ώ­τι­δος τὸ Μάρ­τιο τοῦ 1971, ἐπ’ εὐ­και­ρίᾳ τῆς 150ῆς ἐπε­τεί­ου ἀπὸ τῆς Ἐθνε­γερ­σί­ας τοῦ 1821.

 

08 1

22 Μα­ΐ­ου 1974:

Ἐκλέ­γε­ται ἀπὸ τὴν Ἱε­ραρ­χία τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος πρῶ­τος Μη­τρο­πο­λί­της τῆς νε­ο­σύ­στα­της Μη­τρο­πό­λε­ως Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυρεωτικῆς.

23 Μα­ΐ­ου 1974:

Δί­δει τὸ Μέγα Μή­νυ­μα στὸ Κα­θο­λι­κὸ τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀσω­μά­των Πε­τρά­κη.

26 Μα­ΐ­ου 1974:

 

Χει­ρο­το­νεῖ­ται Ἐπί­σκο­πος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί­ου Σπυ­ρί­δω­νος Αἰ­γά­λεω ἀπὸ τοὺς Μη­τρο­πο­λῖ­τες Φθι­ώ­τι­δος Δα­μα­σκη­νὸ Πα­πα­χρή­στου, Μαν­τι­νεί­ας καὶ Κυ­νου­ρί­ας Θε­ό­κλη­το Φι­λιπ­παῖο (†1995), Λή­μνου καὶ Ἁγί­ου Εὐ­στρα­τί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­να Μερ­τύ­ρη (†1998) καὶ Πε­ρι­στε­ρί­ου Ἀλέ­ξαν­δρο Καν­τώ­νη (†1978).

 

8 Ἰου­νί­ου 1974:

Δί­δει τὴ νε­νο­μι­σμέ­νη Δι­α­βε­βαί­ω­ση ἐνώ­πι­ον τοῦ Προ­έ­δρου τῆς Δη­μο­κρα­τί­ας Στρα­τη­γοῦ Φαί­δω­νος Γκι­ζί­κη.

16 Ἰου­νί­ου 1974:

Ἐν­θρο­νί­ζε­ται μὲ λαμ­πρό­τη­τα στὸν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ καὶ Κα­θε­δρι­κὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Σπά­των.

27 Ἰου­λί­ου 1974:

Τε­λεῖ τὰ ἐγ­καί­νια τοῦ Ἱε­ροῦ Ναοῦ Ἁγί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­νος Κα­λυ­βί­ων. Πρό­κει­ται γιὰ τὸν πρῶ­το ναὸ ποὺ κα­θα­γι­ά­ζει, ἐνῷ ἕως τὸ 2004 θὰ ἀκο­λου­θή­σουν ἄλλοι 127.

1974:

Κα­θι­ε­ρώ­νει τὸ θε­σμὸ τῆς προι­κο­δο­τή­σε­ως τῶν ἀπό­ρων κο­ρα­σί­δων. Ἀπὸ τὸ 1974 ἕως τὸ 2003 θὰ λά­βουν τρα­πε­ζι­κὸ βι­βλι­ά­ριο προι­κο­δο­τή­σε­ως 1505 ἄπο­ρα κο­ρίτ­σια.

1974:

Ἱδρύ­ει τὴ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς καὶ Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ. Μη­τρο­πό­λε­ως. Ἀρ­χι­κὰ ἡ Σχο­λὴ ὑπά­γε­ται στὸ Ὠδεῖο Πει­ραι­ῶς, ἐνῷ ἀπὸ τὸ  1985 λει­τουρ­γεῖ ὡς ἀνε­ξάρ­τη­τη.

20 Ἀπρι­λί­ου 1975:

19

 

Τε­λεῖ στὸν Ἐνο­ρι­α­κὸ Ἱερὸ  Ναὸ τοῦ Ἁγί­ου Ἰω­άν­νου Μαρ­κο­πού­λου Με­σο­γαί­ας τὴν εἰς πρε­σβύ­τε­ρον χει­ρο­το­νία τοῦ Δι­α­κό­νου Σω­τη­ρί­ου Παν. Νι­κο­λά­κη (†1996). Πρό­κει­ται γιὰ τὴν πρώ­τη του χει­ρο­το­νία. Ἀκο­λού­θη­σαν πλέ­ον τῶν 100 κλη­ρι­κῶν ποὺ ἔλα­βαν χει­ρο­το­νία ἐκ τῶν χει­ρῶν του.

1975:

Κα­θι­ε­ρώ­νει τὸ θε­σμὸ τῶν ἐτη­σί­ων Ἱε­ρα­τι­κῶν Συ­νε­δρί­ων, μὲ θέ­μα­τα ἐπι­μόρ­φω­σης τῶν κλη­ρι­κῶν τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

 

20 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

 

1975:

Ἀνα­θέ­τει στὸν δι­α­πρε­πῆ ἀρ­χι­τέ­κτο­να καὶ να­ο­δό­μο Βα­σί­λειο Στ. Νι­κο­λα­ΐ­δη τὴν ἐκ­πό­νη­ση νέου ἀρ­χι­τε­κτο­νι­κοῦ σχε­δί­ου γιὰ τὸ κτηρι­α­κὸ συγ­κρό­τη­μα τοῦ Ἱ. Προ­σκυ­νή­μα­τος Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των, τοῦ ὁποί­ου ἡ ἀνέ­γερ­ση θὰ ἀρ­χί­σει τὸ ἑπό­με­νο ἔτος.

Ἡ βο­ρει­ο­α­να­το­λι­κὴ πτέ­ρυ­γα εἶχε ἤδη θε­με­λι­ω­θεῖ τὸ 1972 ἀπὸ τὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Ἀτ­τι­κῆς καὶ Με­γα­ρί­δος Νι­κό­δη­μο Γκατ­ζι­ρού­λη (†2013), μὲ σκο­πὸ νὰ στε­γά­σει Πνευ­μα­τι­κὸ καὶ Βι­βλι­κὸ Κέν­τρο.

 

20a %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

Δε­κέμ­βρι­ος 1975:

Ἐπα­να­συ­στή­νει τὴν Γυ­ναι­κεία Ἱερὰ Κοι­νο­βι­α­κὴ Μονὴ τοῦ  Ἁγί­ου Ἰω­άν­νου Κυ­νη­γοῦ Γλυ­κῶν Νε­ρῶν. Ἡ Μονὴ εἶχε ἐπαν­δρω­θεῖ τὸ 1969 ἀπὸ γυ­ναι­κεία ἀδελ­φό­τη­τα ὑπὸ τὴν Γε­ρόν­τισ­σα Δά­μα­ριν Γε­ωρ­γού­λα (†2002) καὶ ἀπο­τε­λοῦ­σε Με­τό­χιο τῆς Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Κλει­στῶν Φυ­λῆς, ἀνῆ­κον στὴν ἑνι­αία Ἱερὰ Μη­τρό­πο­λη Ἀτ­τι­κῆς καὶ Με­γα­ρί­δος.

1976:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Πα­να­γί­ας τῶν Βλα­χερ­νῶν Παλ­λή­νης καὶ Ἀνα­λή­ψε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου Δι­α­σταυ­ρώ­σε­ως Ρα­φή­νας.

1977:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία Πα­να­γί­ας Ἐλε­ού­σης Λε­γραι­νῶν.

Μάι­ος 1978:

Ἄρ­χε­ται ἡ ἔκ­δο­ση τοῦ μη­νι­αί­ου δελ­τί­ου κη­ρύ­γμα­τος «Ὁ λό­γος τοῦ Θεοῦ». Στὶς τε­λευ­ταῖ­ες σε­λί­δες τῶν τευ­χῶν κα­τα­γρά­φον­ται τὰ χρο­νι­κὰ τῶν χο­ρο­στα­σι­ῶν, τῶν λοι­πῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του, κα­θὼς καὶ οἱ δω­ρε­ὲς ὑπὲρ τῆς ἀνε­γέρ­σε­ως τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Με­γά­ρου. Στὰ 27 ἔτη κυ­κλο­φο­ρί­ας τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ θὰ ἐκ­δο­θοῦν συ­νο­λι­κὰ 312 τεύ­χη.

 

10 Δε­κεμ­βρί­ου 1978:

21

 

Θέ­τει τὸ θε­μέ­λιο λίθο τοῦ κτηρι­α­κοῦ συγ­κρο­τή­μα­τος τοῦ Ἐπι­σκο­πεί­ου τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, τοῦ Πνευ­μα­τι­κοῦ Κέν­τρου αὐ­τῆς, κα­θὼς καὶ τοῦ νέου ἐνο­ρι­α­κοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγί­ου Νι­κο­λά­ου Σπά­των, ἐπὶ  οἰ­κο­πέ­δου δω­ρη­θέν­τος ὑπὸ τῶν Με­λῶν τοῦ Πρώ­του Γε­ωρ­γι­κοῦ καὶ Ἐλαι­ουρ­γι­κοῦ Συ­νε­ται­ρι­σμοῦ Σπά­των.

Κατὰ τὴν τε­λε­τὴ πα­ρί­στα­ται καὶ ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος πρ. Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Ἰά­κω­βος Βα­βα­νᾶτ­σος (†1984).

Τὸ ἀρ­χι­τε­κτο­νι­κὸ σχέ­διο τοῦ κτηρι­α­κοῦ συγ­κρο­τή­μα­τος σχε­δι­ά­στη­κε ἀπὸ τὸν Βα­σί­λειο Νι­κο­λα­ΐ­δη.

1979:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου (Πα­να­γίτ­σας) Γέ­ρα­κα.

1979 – 1980:

Συμ­με­τέ­χει ὡς μέ­λος τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος κατὰ τὴν 123η Συ­νο­δι­κὴ πε­ρί­ο­δο.

 

22 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

 

1980:

Ἱδρύ­ει τὸ Γυ­ναι­κεῖο Ἱερὸ Ἡσυ­χα­στή­ριο «Ὁ Ἀπό­στο­λος Παῦ­λος» Πα­λαι­ο­κα­μα­ρί­ζης Κε­ρα­τέ­ας. Κτί­τωρ καὶ πνευ­μα­τι­κὸς πα­τὴρ τοῦ Ἡσυ­χα­στη­ρί­ου ὑπῆρ­ξε ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Δο­σί­θε­ος Ἀν­δρι­α­νό­που­λος (†2006).

 

23

 

1980:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία τῶν Ἁγί­ων Θε­ο­δώ­ρων Πέ­τας Κου­βα­ρᾶ.

1982:

Ὁλο­κλη­ρώ­νε­ται ἡ ἀνέ­γερ­ση τοῦ κτη­ρί­ου τοῦ Ἱε­ροῦ Προ­σκυ­νή­μα­τος Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των, τὸ ὁποῖο θὰ λει­τουρ­γή­σει ὡς Ἐπι­σκο­πεῖο τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως καὶ κα­τοι­κία τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του ἕως τὸ 1996.

1983:

Ἱδρύ­ει τὴν Γυ­ναι­κεία Ἱερὰ Μονὴ Ἀνα­λή­ψε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου Κε­ρα­τέ­ας. Κτι­τό­ρισ­σα τῆς Μο­νῆς ὑπῆρ­ξε ἡ Μο­να­χὴ Θε­ο­σώ­στη Γκρι­να­φί­δου (†2007), προ­ερ­χο­μέ­νη ἀπὸ τὴν ἀδελ­φό­τη­τα τοῦ Ἱε­ροῦ Ἡσυ­χα­στη­ρί­ου τοῦ Ἀπο­στό­λου Παύ­λου Πα­λαι­ο­κα­μα­ρί­ζης.

1983:

Ἱδρύ­ει στὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς Ἀρ­τέ­μι­δος τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς, Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου, Πα­να­γί­ας Γι­ά­τρισ­σας καὶ Ὑπα­παν­τῆς τοῦ Κυ­ρί­ου.

13 Ἰου­λί­ου 1984:

Ὑπο­δέ­χε­ται στὸ Ἱερὸ Προ­σκύ­νη­μα τοῦ Ἁγί­ου Νε­κτα­ρί­ου Κα­μα­ρί­ζης τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Βο­ρεί­ου καὶ Νο­τί­ου Ἀμε­ρι­κῆς Ἰά­κω­βο Κου­κού­ζη (+2005).

24

 

1985:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ων Ἀναρ­γύ­ρων Παι­α­νί­ας καὶ Ἁγί­ου Ἰω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου Γέ­ρα­κα.

1985-1986:

Συμ­με­τέ­χει ὡς μέ­λος τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος κατὰ τὴν 129η Συ­νο­δι­κὴ πε­ρί­ο­δο.

25 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

 

29 Ἰου­νί­ου 1986:

Λόγῳ ἀσθε­νεί­ας τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Σε­ρα­φείμ, χο­ρο­στα­τεῖ στὸν Πα­νη­γυ­ρι­κὸ Ἑσπε­ρι­νὸ στὸ Βῆμα τοῦ Ἀπο­στό­λου Παύ­λου, ἐπὶ τοῦ ἱε­ροῦ βρά­χου τοῦ Ἀρεί­ου Πά­γου στὴν Ἀθή­να.

Τὸν κα­θι­ε­ρω­μέ­νο λόγο ἐκ­φω­νεῖ ὁ Γραμ­μα­τεὺς τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Ἰγνά­τι­ος Λάπ­πας (νῦν Μη­τρο­πο­λί­της Λα­ρί­σης καὶ Τυρ­νά­βου).

26 1

 

6 – 11 Ἰου­λί­ου 1986:

Μὲ ὁμά­δα κλη­ρι­κῶν ἐπι­σκέ­πτε­ται τὸ Οἰ­κου­με­νι­κὸ Πα­τρι­αρ­χεῖο, ὅπου συ­ναν­τᾶ­ται μὲ τὸν Οἰ­κου­με­νι­κὸ Πα­τρι­άρ­χη Δη­μή­τριο (†1991).

1986:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία τοῦ Ἁγί­ου Νι­κο­λά­ου Σπά­των.

6 – 15 Ἰου­λί­ου 1987:

Πρα­γμα­το­ποι­εῖ ἱερὰ ἀπο­δη­μία στοὺς Ἁγί­ους Τό­πους καὶ τὸ Θε­ο­βά­δι­στο Ὅρος Σινᾶ.

1987:

Ἱδρύ­ει στὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς Ἀρ­τέ­μι­δος τὶς Ἐνο­ρί­ες τοῦ Ἁγί­ου Νι­κο­λά­ου τοῦ ἐν Βου­νέ­νοις καὶ τοῦ Ἁγί­ου Κο­σμᾶ τοῦ Αἰ­τω­λοῦ.

3 – 9 Ἰου­λί­ου 1988:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται τὴν Γι­ουγ­κοσ­λα­βία καὶ συ­ναν­τᾶ­ται μὲ τὸν Πα­τρι­άρ­χη τῶν Σέρ­βων Γερ­μα­νὸ (†1991).

 

27 1

 

Ἀπρί­λι­ος 1989:

Ἀρ­χί­ζει ἡ ἔκ­δο­ση τοῦ νε­α­νι­κοῦ χρι­στι­α­νι­κοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ «Κι­βω­τός».

Δι­ευ­θυν­τὴς σύν­τα­ξης τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ καθ’ ὅλα τὰ ἔτη τῆς ἐκ­δό­σε­ώς του εἶ­ναι ὁ  Ἰω­άν­νης Κ. Πα­πα­θα­να­σί­ου, ἐνῷ στὰ 15 ἔτη κυ­κλο­φο­ρί­ας του θὰ ἐκ­δο­θοῦν συ­νο­λι­κὰ 78 τεύ­χη.

 

28 1

2 – 7 Ἰου­λί­ου 1989:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται τὴν Ἐκ­κλη­σία τῆς Κύ­πρου καὶ συ­ναν­τᾶ­ται μὲ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κύ­πρου Χρυ­σό­στο­μο (†2007).

8 – 14 Ἰου­λί­ου 1990:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται τὴν Ἰτα­λία γιὰ προ­σκύ­νη­μα στὶς Κα­τα­κόμ­βες τῆς Ρώ­μης.

1990:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Σα­ρω­νί­δος.

3 – 12 Ἰου­λί­ου 1991:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται τὰ προ­σκυ­νή­μα­τα τῶν ὁμο­δό­ξων χω­ρῶν τῆς Βουλ­γα­ρί­ας καὶ τῆς Ρου­μα­νί­ας καὶ συ­ναν­τᾶ­ται μὲ τοὺς Πα­τρι­άρ­χες Βουλ­γα­ρί­ας Μά­ξι­μο (†2012) καὶ Ρου­μα­νί­ας Θε­όκτι­στο (†2007).

 

29 1

1991:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἱερὰ Ἀν­δρῴα Κοι­νο­βι­α­κὴ Μονὴ τοῦ Ἁγί­ου Ἀθα­να­σί­ου Κου­βα­ρᾶ. Πρῶ­τος Κα­θη­γού­με­νος τῆς Μο­νῆς ἐν­θρο­νί­ζε­ται στὶς 21 Ὀκτω­βρί­ου 1992 ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Νε­κτά­ρι­ος Βι­τά­λης.

 

30 1

1991-1992:

Συμ­με­τέ­χει ὡς μέ­λος τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος κατὰ τὴν 135η Συ­νο­δι­κὴ πε­ρί­ο­δο.

 

31 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

9 – 11 Ἰου­λί­ου 1992:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται τὸν Οἰ­κου­με­νι­κὸ Πα­τρι­άρ­χη Βαρ­θο­λο­μαῖο στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη.

1992:

Ἐκ­δί­δει τὴν Ἀσμα­τι­κὴ Ἀκο­λου­θία τῆς ἁγί­ας με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος καὶ ἰσα­πο­στό­λου Θέ­κλης, ποί­η­μα τοῦ Μο­να­χοῦ Γε­ρα­σί­μου Μι­κρα­γι­αν­να­νί­του (†1991), Ὑμνο­γρά­φου τῆς Με­γά­λης του Χρι­στοῦ Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ ἔκ­δο­ση «Ἀφι­ε­ροῦ­ται εἰς μνή­μην τῶν σε­βα­στῶν γο­νέ­ων μου Εὐ­στρα­τί­ου καὶ Σο­φί­ας».

 

34 1

1993:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἱερὰ Γυ­ναι­κεία Κοι­νο­βι­α­κὴ Μονὴ Ἁγί­ας Αἰ­κα­τε­ρί­νης Παλ­λή­νης. Κτι­τό­ρισ­σα τῆς Μο­νῆς ὑπῆρ­ξε ἡ Μο­να­χὴ Αἰ­κα­τε­ρί­νη Παυ­λέα (†2003), θε­ο­λό­γος καὶ μέ­λος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Χρι­στι­α­νι­κῆς Ἑνώ­σε­ως τοῦ Πρω­θι­ε­ρέ­ως Ἀγ­γέ­λου Νη­σι­ώ­του (†1970)

1993:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία τῶν Ἁγί­ων Πάν­των Κο­ρω­πί­ου.

Μάι­ος 1994:

Συμ­πλη­ρώ­νει 20 χρό­νια ποι­μαν­το­ρί­ας στὴν Ἱερὰ Μη­τρό­πο­λη Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυρεωτικῆς, γε­γο­νὸς ποὺ ἑορ­τά­ζε­ται πα­νη­γυ­ρι­κὰ μὲ ἐκ­δη­λώ­σεις τόσο στὰ Σπά­τα, ὅσο καὶ στὶς ὑπό­λοι­πες πό­λεις τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως.

35%CE%B1

 

 

Συ­στή­νε­ται μὲ Προ­ε­δρι­κὸ Δι­ά­τα­γμα τὸ Κοι­νω­φε­λὲς Ἵδρυ­μα μὲ τὴν ἐπω­νυ­μία «Ἵδρυ­μα Ἀγα­θο­νί­κου Φι­λιπ­πό­τη – Ἁγία Θέ­κλα Πύρ­γου Τή­νου». Οἱ σκο­ποὶ τοῦ Ἱδρύ­μα­τος εἶ­ναι: «α΄) Ἡ δη­μι­ουρ­γία θρη­σκευ­τι­κῆς καὶ πνευ­μα­τι­κῆς ἑστί­ας στὴν κοι­νό­τη­τα Πύρ­γου Τή­νου, μὲ ἐπί­κεν­τρο τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγί­ας Θέ­κλης πρὸς ἁγι­α­σμὸ καὶ πνευ­μα­τι­κὴ οἰ­κο­δο­μὴ τῶν προ­σκυ­νη­τῶν καὶ φί­λων τοῦἹδρύ­μα­τος καὶ μά­λι­στα τῶν ὁμο­χω­ρί­ων καὶ τῶν ἁπαν­τα­χοῦ Τη­νί­ων β΄) ἡ μὲ λόγο καὶ ἔργο δι­α­κο­νία πρὸς ἠθι­κο­πνευ­μα­τι­κὴ ἀρω­γὴ καὶ ἐνί­σχυ­ση τῶν Τη­νί­ων».

 

35 1

1994:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία τοῦ Ἁγί­ου Γε­ωρ­γί­ου Κε­ρα­τέ­ας.

1995:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία τοῦ Ἁγί­ου Σάβ­βα Γλυ­κῶν Νε­ρῶν.

1996:

Ἱδρύ­ει τὸ Γυ­ναι­κεῖο Ἱερὸ Ἡσυ­χα­στή­ριο Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Κο­ρω­πί­ου καὶ στὶς 6 Αὐ­γού­στου 1996 ἐν­θρο­νί­ζει τὴν Κα­θη­γου­μέ­νη καὶ Κτι­τό­ρισ­σα τοῦ Ἱε­ροῦ Ἡσυ­χα­στη­ρί­ου Γε­ρόν­τισ­σα Θε­ο­νύμ­φη Ἀλε­ξο­πού­λου.

1996:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ων Κων­σταν­τί­νου καὶ Ἑλέ­νης Ἀρ­τέ­μι­δος, Ἁγί­ου Ἀν­δρέ­ου Παι­α­νί­ας καὶ Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου (Πα­λαι­ο­πα­να­γι­ᾶς) Παι­α­νί­ας.

36

22 Αὐ­γού­στου 1996:

Μὲ κάθε ἐπι­ση­μό­τη­τα τε­λοῦν­ται τὰ ἐγ­καί­νια τοῦ νέου Ἐπι­σκο­πεί­ου τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, τὸ ὁποῖο βρί­σκε­ται ἐπὶ τῶν ὁδῶν Θου­κυ­δί­δου καὶ Βυ­ζαν­τί­ου, στὸ ἀνα­το­λι­κὸ ἄκρο τῆς πό­λε­ως τῶν Σπά­των.

Τὴν ἐπί­βλε­ψη τῆς ἀπο­πε­ρα­τώ­σε­ως τοῦ ἔρ­γου εἶχε ὁ Ἀρ­χι­τέ­κτο­νας καὶ Δι­ευ­θυν­τὴς τῆς Να­ο­δο­μί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος Γε­ώρ­γι­ος Ἀξι­ώ­της.

5 Σε­πτεμ­βρί­ου 1996:

Τε­λεῖ τὸν ἁγι­α­σμὸ τῆς θε­με­λι­ώ­σε­ως τοῦ νέου Δι­ε­θνοῦς Ἀε­ρο­λι­μέ­νος Ἀθη­νῶν «Ἐλευ­θέ­ρι­ος Βε­νι­ζέ­λος» στὰ Σπά­τα, πα­ρου­σίᾳ τοῦ Πρω­θυ­πουρ­γοῦ Κων­σταν­τί­νου Ση­μί­τη.

26 Ὀκτω­βρί­ου 1996:

Πα­ρα­ση­μο­φο­ρεῖ­ται ἀπὸ τὸν ἐκ­πρό­σω­πο τοῦ Πα­τρι­άρ­χου τῶν Σέρ­βων Παύ­λου (†2009), Μη­τρο­πο­λί­τη Ζα­χου­μί­ου καὶ Ἐρ­ζε­γο­βί­νης Ἀθα­νά­σιο (Γι­έ­φτιτς) μὲ τὸ Πα­ρά­ση­μο τοῦ Ἁγί­ου Σάβ­βα τῆς Σερ­βί­ας, γιὰ τὴν με­γά­λη βο­ή­θειά του στὸν πό­λε­μο τῆς Σερ­βί­ας.

24 – 26 Αὐ­γού­στου 1998:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται γιὰ δεύ­τε­ρη φορὰ τὸν Οἰ­κου­με­νι­κὸ Πα­τρι­άρ­χη Βαρ­θο­λο­μαῖο στὴν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη.

37

 

26 Δε­κεμ­βρί­ου 1998:

Θὰ ἀκο­λου­θή­σει στὶς 28 Ἰου­νί­ου 1999 ἡ ὑπο­δο­χὴ τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Χρι­στο­δού­λου κατὰ τὴν πα­νή­γυ­ρη τοῦ πο­λι­ού­χου τῆς πό­λε­ως τῶν Σπά­των Ἁγί­ου Ἀπο­στό­λου Πέ­τρου.

 

38

1998:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ας Κυ­ρι­α­κῆς Σπά­των, Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου στὸ Κίτ­σι Κο­ρω­πί­ου καὶ Ἁγί­ας Σο­φί­ας Ντρα­φί­ου.

1998-1999:

Συμ­με­τέ­χει ὡς μέ­λος τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος κατὰ τὴν 142α Συ­νο­δι­κὴ πε­ρί­ο­δο.

 

39 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

9 Μα­ΐ­ου 1999:

Τε­λεῖ τὰ ἐγ­καί­νια τοῦ Γη­ρο­κο­μεί­ου τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως μὲ τὴν ἐπω­νυ­μία «Ἡ Ἀνά­στα­σις», τὸ ὁποῖο στε­γά­ζε­ται στὸ χῶρο τοῦ Ἱε­ροῦ Προ­σκυ­νή­μα­τος Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των.

17 Αὐ­γού­στου 1999:

Τε­λεῖ τὰ ἐγ­καί­νια τοῦ Πα­ρεκ­κλη­σί­ου τοῦ Ἁγί­ου Ἀγα­θο­νί­κου, ἐν­τὸς τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Με­γά­ρου στὰ Σπά­τα, μετὰ τὴν ὁλο­κλή­ρω­ση τῆς ἁγι­ο­γρά­φη­σής του ἀπὸ τὸν ἁγι­ο­γρά­φο Πέ­τρο Βαμ­πού­λη.

 

40 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

15 Αὐ­γού­στου 2000:

Γιὰ πρώ­τη φορὰ ὡς ἀρ­χι­ε­ρεὺς συμ­με­τέ­χει στὸν ἑορ­τα­σμὸ τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου στὸν Πα­νί­ε­ρο Ναὸ τῆς Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας τῆς Ἱε­ρᾶς Νή­σου Τή­νου.

2000:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ου Σε­ρα­φεὶμ Ἀρ­τέ­μι­δος, Προ­φή­του Ἠλι­οὺ Πόρ­το Ρά­φτη, Ἁγί­ας Τρι­ά­δος Πε­ρι­βο­λα­κί­ων Ρα­φή­νας καὶ Ἁγί­ου Γε­ωρ­γί­ου Νέας Παλ­λή­νης.

24 – 30 Ἀπρι­λί­ου 2001:

 

Πρα­γμα­το­ποι­εῖ προ­σκυ­νη­μα­τι­κὸ τα­ξί­δι στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγί­ας Θέ­κλης, στὸν τόπο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου της στὴν Συ­ρία. Τότε λαμ­βά­νει ὡς με­γά­λη εὐ­λο­γία ἀπο­τμῆ­μα ἐκ τοῦ ἱε­ροῦ λει­ψά­νου τῆς ἁγί­ας, τὸ ὁποῖο, ἀνῆ­κον στὸ Ἵδρυ­μα τῆς Ἁγί­ας Θέ­κλης Πύρ­γου Τή­νου, δι­α­φυ­λάσ­σε­ται ἀπὸ τὸ 2015 στὸ Κει­μη­λι­αρ­χεῖο τοῦ Πα­νελ­λη­νί­ου Ἱε­ροῦ Ἱδρύ­μα­τος Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας Τή­νου.

2001:

Ἱδρύ­ει τὴν Ἐνο­ρία Ἁγί­ων Ἀπο­στό­λων Πα­ρα­λί­ας Κα­λυ­βί­ων (Λα­γο­νη­σί­ου).

27 Ἰα­νου­α­ρί­ου 2002:

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγί­ου Τρύ­φω­νος Παλ­λή­νης πρα­γμα­το­ποι­ή­θη­κε με­γά­λη ἑορ­τή, τὴν ὁποία δι­ορ­γά­νω­σε τὸ Γρα­φεῖο Νε­ό­τη­τος τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, μὲ ἐπί­ση­μο προ­σκε­κλη­μέ­νο καὶ κεν­τρι­κὸ ὁμι­λη­τὴ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Χρι­στό­δου­λο.

 

43

9 – 13 Νο­εμ­βρί­ου 2002:

Ἐπι­σκέ­πτε­ται γιὰ τε­λευ­ταία φορὰ τὸ Ἅγι­ον Ὅρος καὶ τὴν προ­σφι­λῆ του Ἱερὰ Μονὴ Ὁσί­ου Γρη­γο­ρί­ου, μὲ ἀφορ­μὴ τὴν ἑορ­τὴ τῆς Ἁγί­ας  Ὀσι­ο­παρ­θε­νο­μάρ­τυ­ρος Ἀνα­στα­σί­ας τῆς Ρω­μαί­ας (29-10/10-11).

 

44 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

2002:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Ἁγί­ου Σπυ­ρί­δω­νος Παλ­λή­νης καὶ Ἁγί­ου Ἰω­άν­νου τοῦ Ρώ­σου Λαυ­ρί­ου.

9 – 10 Αὐ­γού­στου 2003:

Προ­ε­ξάρ­χει γιὰ πρώ­τη φορὰ στὴν πα­νή­γυ­ρη τῆς Γυ­ναι­κεί­ας Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁγί­ας Εἰ­ρή­νης Χρυ­σο­βα­λάν­του στὸν Κα­ρελ­λᾶ Κο­ρω­πί­ου, μετὰ τὴν ὑπα­γω­γή της στὴν Κα­νο­νι­κὴ Ἐκ­κλη­σία.

2004:

Ἱδρύ­ει τὶς Ἐνο­ρί­ες Κοι­μή­σε­ως Θε­ο­τό­κου Πε­ρι­βο­λα­κί­ων Ρα­φή­νας, Ἁγί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Μαύ­ρου Λι­θα­ρί­ου καὶ Προ­φή­του Ἠλι­οὺ Θο­ρι­κοῦ Κε­ρα­τέ­ας.

30 Μαρ­τί­ου 2004:

Μετὰ ἀπὸ τρι­άν­τα χρό­νια θε­ο­φι­λοῦς ποι­μαν­το­ρί­ας πα­ραι­τεῖ­ται οἰ­κει­ο­θε­λῶς γιὰ λό­γους ὑγεί­ας ἀπὸ τὸν θρό­νο τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυρεωτικῆς.

30 Ἀπρι­λί­ου 2004:

Πα­ρί­στα­ται κατὰ τὴν εἰς ἐπί­σκο­πον χει­ρο­το­νία τοῦ δι­α­δό­χου του,  Μη­τρο­πο­λί­του Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κο­λά­ου, στὸν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Ἱερὸ  Ναὸ τῶν Ἀθη­νῶν.

 

45 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

26 Ἰου­νί­ου 2004:

Πα­ρί­στα­ται κατὰ τὴν ἐν­θρό­νι­ση τοῦ νέου Μη­τρο­πο­λί­του Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κο­λά­ου, στὸν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ καὶ Κα­θε­δρι­κὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Σπά­των καὶ τοῦ πα­ρα­δί­δει τὴν δι­α­ποί­μαν­ση τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως.

 

Πλέ­ον δι­α­μέ­νει στὸ πα­λαιὸ Ἐπι­σκο­πεῖο, στὸ χῶρο τοῦ Ἱε­ροῦ Προ­σκυ­νή­μα­τος Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των.

2006:

Τὸ «Ἵδρυ­μα Ἀγα­θο­νί­κου Φι­λιπ­πό­τη – Ἁγία Θέ­κλα Πύρ­γου Τή­νου» ἐπα­νεκ­δί­δει σὲ δεύ­τε­ρη ἐπηυ­ξη­μέ­νη ἔκ­δο­ση τὴν Ἀκο­λου­θία τῆς ἁγί­ας Θέ­κλης. Ἡ ἔκ­δο­ση «Ἀφι­ε­ροῦ­ται στὴ μνή­μη τῶν κτη­τό­ρων καὶ τῶν σε­βα­στῶν προ­γό­νων τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας Φι­λιπ­πό­τη».

 

48

 

11 Ἰα­νου­α­ρί­ου 2007:

Σὲ ἐπί­ση­μη ἐκ­δή­λω­ση, στὸ Πνευ­μα­τι­κὸ Κέν­τρο τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως στὰ Σπά­τα, πα­ρα­ση­μο­φο­ρεῖ­ται ἀπὸ τὸν Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Χρι­στό­δου­λο μὲ τὴν ἀνώ­τα­τη τι­μη­τι­κὴ δι­ά­κρι­ση τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τὸ Πα­ρά­ση­μο τοῦ Χρυ­σοῦ Σταυ­ροῦ τοῦ Ἀπο­στό­λου Παύ­λου.

 

Ἰα­νου­ά­ρι­ος 2008:

Στὶς 29 Ἰα­νου­α­ρί­ου τε­λεῖ τρι­σά­γιο ἐνώ­πι­όν της σο­ροῦ τοῦ κε­κοι­μη­μέ­νου Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Χρι­στο­δού­λου. Πα­ρί­στα­ται ἐπί­σης συμ­προ­σευ­χό­με­νος κατὰ τὴν ἐξό­διο ἀκο­λου­θία στὶς 31 Ἰα­νου­α­ρί­ου, στὸν Μη­τρο­πο­λι­τι­κὸ Ἱερὸ  Ναὸ Ἀθη­νῶν.

16 Φε­βρου­α­ρί­ου 2008:

Πα­ρευ­ρί­σκε­ται στὴν ἐν­θρό­νι­ση τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρω­νύ­μου του Β’. Ἐν­τὸς τῶν ἑπο­μέ­νων μη­νῶν καὶ εἰς ἀν­τα­πό­δο­σιν σε­βα­σμοῦ δέ­χε­ται τὴν ἐπί­σκε­ψη τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που στὰ Σπά­τα.

2 Μα­ΐ­ου 2010:

Δέ­χε­ται τὴν ἐπί­σκε­ψη τοῦ Πα­τρι­άρ­χου Ἀλε­ξαν­δρεί­ας κ. Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Β’, ὁ ὁποῖ­ος πα­ρευ­ρέ­θη στὶς ἐκ­δη­λώ­σεις ποὺ ἔλα­βαν χώρα στὰ Σπά­τα πρὸς τι­μὴν τοῦ Σπα­τα­ναί­ου Ἱε­ρέ­ως Ἠλία Δήμ. Μπερ­τό­λη (†1972), δι­α­κο­νή­σαν­τος ἱε­ρα­πο­στο­λι­κῶς στὴ Νό­τιο Ἀφρι­κή.

6 Ἰα­νου­α­ρί­ου 2014:

Τὸν ἐπι­σκέ­πτε­ται γιὰ δεύ­τε­ρη φορὰ ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρώ­νυ­μος ὁ Β’, μετὰ τὴν τέ­λε­ση τῆς ἑορ­τῆς τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων στὴ Ρα­φή­να.

29 Αὐ­γού­στου 2015:

Με­τα­λαμ­βά­νει γιὰ τε­λευ­ταία φορὰ τῶν Ἀχράν­των Μυ­στη­ρί­ων «εἰς ἄφε­σιν ἁμαρ­τι­ῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰ­ώ­νι­ον».

1 Σε­πτεμ­βρί­ου 2015:

Στὶς 5 μ.μ., στὰ Σπά­τα, «ἐκοι­μή­θη ἐν Κυ­ρίῳ» προσ­δο­κών­τας «ἀνά­στα­σιν νε­κρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλ­λον­τος αἰ­ῶ­νος».

52 %CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B7

 

2 Σε­πτεμ­βρί­ου 2015:

Ἡ σο­ρὸς τοῦ με­τα­στάν­τος τί­θε­ται σὲ λα­ϊ­κὸ προ­σκύ­νη­μα στὸ Ἱερὸ Προ­σκύ­νη­μα Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των, ὅπου τὸ ἑσπέ­ρας προ­σέρ­χε­ται ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀθη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱε­ρώ­νυ­μος ὁ Β’ καὶ τε­λεῖ τρι­σά­γιο.

3 Σε­πτεμ­βρί­ου 2015:

Κη­δεύ­ε­ται μὲ τι­μὲς ἐν ἐνερ­γείᾳ Μη­τρο­πο­λί­του στὸ Ἱερὸ Προ­σκύ­νη­μα Ἀνα­στά­σε­ως Χρι­στοῦ Σπά­των.

Τῆς ἐξο­δί­ου ἀκο­λου­θί­ας προ­ε­ξάρ­χει ὁ Τή­νι­ος Μη­τρο­πο­λί­της Φθι­ώ­τι­δος κ. Νι­κό­λα­ος, συμ­πα­ρα­στα­τού­με­νος ἀπὸ τοὺς Μη­τρο­πο­λῖ­τες Και­σα­ρι­α­νὴς κ. Δα­νι­ήλ, Σύ­ρου κ. Δω­ρό­θεο, Νέας Σμύρ­νης κ. Συ­με­ών, Ζι­χνῶν καὶ Νευ­ρο­κο­πί­ου κ. Ἰε­ρό­θεο, Κο­ρίν­θου κ. Δι­ο­νύ­σιο, Ἰλί­ου, Ἀχαρ­νῶν καὶ Πε­τρου­πό­λε­ως κ. Ἀθη­να­γό­ρα καὶ τέ­λος ἀπὸ τὸν οἰ­κεῖο Μη­τρο­πο­λί­τη Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κό­λαο.

Ἐπί­σης, πα­ρέ­στη­σαν οἱ Κα­θη­γού­με­νοι τῶν Μο­νῶν Ἀγά­θω­νος Φθι­ώ­τι­δος Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Δα­μα­σκη­νὸς Ζα­χα­ρά­κης καὶ Λογ­γο­βάρ­δας Πά­ρου Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Χρυ­σό­στο­μος Πῆ­χος, Ἱε­ρεῖς ἐκ δι­α­φό­ρων Ἱε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων, ἅπαν­τες οἱ Κλη­ρι­κοὶ κα­θὼς καὶ ἀν­τι­προ­σω­πεῖ­ες τῶν Μο­να­στι­κῶν Ἀδελ­φο­τή­των τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυρεωτικῆς, ἐνῷ Τε­λε­τάρ­χης ὁρί­ζε­ται ὁ Πρω­το­σύγ­κελ­λος αὐ­τῆς Ἀρ­χιμ. Ἰε­ρό­θε­ος Κα­λο­γε­ρό­που­λος.

 

53

 

 

Ἐπι­κη­δεί­ους λό­γους ἐκ­φω­νοῦν ἐκ μέ­ρους τῆς Ἱε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ὁ Ἀρ­χι­μαν­δρί­της Ἱε­ρώ­νυ­μος Νι­κο­λό­που­λος, Α’ Γραμ­μα­τεὺς αὐ­τῆς, ἐκ μέ­ρους τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως ὁ  Μη­τρο­πο­λί­της Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κό­λα­ος καὶ ἐκ μέ­ρους τῶν Δη­μάρ­χων τῶν Δή­μων τῶν ὑπα­γο­μέ­νων στὴν Ἱερὰ Μη­τρό­πο­λη, ὁ Δή­μαρ­χος Σπά­των – Ἀρ­τέ­μι­δος Δη­μή­τρι­ος Μάρ­κου.

Τέ­λος, ἀνα­γι­γνώ­σκον­ται ψη­φί­σμα­τα, ἐκ­δο­θέν­τα ἐπὶ τῇ ἐκ­δη­μίᾳ τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Μη­τρο­πο­λί­του α) τοῦ Πα­νελ­λη­νί­ου Ἱε­ροῦ Ἱδρύ­μα­τος Εὐ­αγ­γε­λι­στρί­ας Τή­νου, β) τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Φθι­ώ­τι­δος, ἀνα­γνω­σθέν­τα ἀπὸ τὸν Πρω­το­σύγ­κελ­λο Ἀρ­χιμ. Ἰε­ρό­θεο Κα­λο­γε­ρό­που­λο, γ) τοῦ Δή­μου Τή­νου, ἀνα­γνω­σθὲν ἀπὸ τὸν κ. Παν­τε­λῆ Ἀρ­μάο, Δη­μο­τι­κὸ Σύμ­βου­λο καὶ ἐκ­πρό­σω­πο τοῦ Δη­μάρ­χου Τή­νου, κ. Σί­μου Ὀρ­φα­νοῦ, δ) τοῦ Δή­μου Σπά­των – Ἀρ­τέ­μι­δος καὶ ε) τοῦ Ἱδρύ­μα­τος Ἀγα­θο­νί­κου Φι­λιπ­πό­τη «ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ» Πύρ­γου Τή­νου, ἀνα­γνω­σθὲν ἀπὸ τὸν γραμ­μα­τέα αὐ­τοῦ κ. Εὐ­άγ­γε­λο Ζαχ. Τρι­γώ­νη.

 

54

Ἀκο­λού­θως ἡ ταφὴ τοῦ σκη­νώ­μα­τος τοῦ με­τα­στάν­τος ἀρ­χι­ε­ρέ­ως πρα­γμα­το­ποι­εῖ­ται στὸ Κοι­μη­τή­ριο τῆς Γυ­ναι­κεί­ας Ἱε­ρᾶς Μο­νῆς Βη­θλε­ὲμ Κο­ρω­πί­ου.

 

55

24 Σε­πτεμ­βρί­ου 2015:

Κατὰ τὴν πα­νή­γυ­ρη τοῦ Ἱε­ροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγί­ας Θέ­κλης Πύρ­γου Τή­νου, ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Σύ­ρου κ. Δω­ρό­θε­ος Β΄ προ­σφέ­ρει στὸν Μη­τρο­πο­λί­τη Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κό­λαο μαρ­μά­ρι­νη πε­ρί­τε­χνη λή­κυ­θο πε­ρι­έ­χου­σα χῶμα ἀπὸ τὴν Τῆνο, κα­θὼς καὶ μαρ­μά­ρι­νο ἐπε­ξερ­γα­σμέ­νο λίθο ἀπὸ τὴν πε­ρι­ο­χὴ τῆς Ἁγί­ας Θέ­κλης, ἐπὶ τοῦ ὁποί­ου ἀνέ­γρα­ψε τὴν ἐπε­ξη­γη­μα­τι­κὴ ἐπι­γρα­φὴ «Ἱε­ρᾶς ἐξ ἧς ἔβλα­στεν γῆς Τη­νί­ας», μὲ τὴν πα­ρά­κλη­ση νὰ το­πο­θε­τη­θοῦν ἐπὶ τοῦ τά­φου τοῦ ἀοι­δί­μου Ἱε­ράρ­χου.

 

56

10 Ὀκτω­βρί­ου 2015:

Τε­λεῖ­ται τὸ τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρο Μνη­μό­συ­νο στὸ Κα­θο­λι­κό τῆς Ἱ. Μο­νῆς Βη­θλε­ὲμ Κο­ρω­πί­ου, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Με­σο­γαί­ας καὶ Λαυ­ρε­ω­τι­κῆς κ. Νι­κο­λά­ου, πα­ρου­σίᾳ τῶν Μη­τρο­πο­λι­τῶν Σύ­ρου κ. Δω­ρο­θέ­ου, ὁ ὁποῖ­ος ἐκ­φω­νεῖ τὸν ἐπι­μνη­μό­συ­νο λόγο, καὶ Κυ­θή­ρων καὶ Ἀν­τι­κυ­θή­ρων κ. Σε­ρα­φείμ.

 

57

Ὀκτώ­βρι­ος 2015:

Ὁ μαρ­μα­ρο­γλύ­πτης Εὐ­άγ­γε­λος Ζαχ. Φι­λιπ­πό­της εἰς ἔν­δει­ξιν εὐ­γνω­μο­σύ­νης φι­λο­τε­χνεῖ δω­ρε­ὰν τὸ τα­φι­κὸ μνη­μεῖο, ἐπὶ τοῦ ὁποί­ου ἀνα­γρά­φε­ται:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ   ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ

(1974 – 2004)

ΕΓΕΝΝΗΘΗ  ΕΝ  ΤΗΝῼ ΕΝ  ΕΤΕΙ  1918

ΕΚΟΙΜΗΘΗ  ΕΝ  ΣΠΑΤΟΙΣ  ΕΝ  ΕΤΕΙ  2015

«Οὐκ  ἀπο­θα­νοῦ­μαι,

ἀλλὰ  ζή­σο­μαι  καὶ

δι­η­γή­σο­μαι  τὰ  ἔργα  Κυ­ρί­ου»

(Ψαλ­μὸς  ριζ’ 17)

 

58

 

 

56

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ