13.9 C
Keratea
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσφατα Άρθρα

%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5
ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 33, ΚΕΡΑΤΕΑ 19001

ΠΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 364/2012 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ TEYXΩN ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥ-ΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.».

        Προσφεύγω
νομίμως και εντός της προθεσμίας κατά της παραπάνω επισυναπτόμενης απόφασης της
Εκτελε-στικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής  με αριθμό 364/2012 αφορά την έγκριση των τευχών
δημοπράτησης για τα έργα, μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική
διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας απορριμάτων στην
Αττική.

Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη
την 19-1-2012. Άρα προσφεύγω εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Επί πλέον η απόφαση δεν δημοσιεύθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
προκειμένου να γνωστοποιηθεί στη κοινωνία.
   
Οι λόγοι για τους οποίους προσφεύγω είναι οι εξής:
1.          
Η
συγκεκριμένη απόφαση, λόγω σπουδαιότητας, θα έπρεπε να ληφθεί (και να κριθεί)
από το Διοικη-τικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και όχι από την Εκτελε-στική
Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι το ίδιο θέμα κατ’ επανάληψη ετίθετο ως θέμα στο
Διοικητικό Συμβούλιο και παρ’ ότι υπήρχε απαρτία ΔΕΝ ΕΣΥΖΗΤΗΘΗ ΠΟΤΕ, ώστε να
παραπεμφθεί στην Ε.Ε. προφανώς για λόγους αφορούν την αποδοχή της εισήγησης.
Αντίθετα και πέρα από κάθε νομιμότητα και δεοντολογία την ίδια ημέρα ελήφθη
η απόφαση από την εκτελεστική επιτροπή, συνεκλήθη το Διοικητικό Συμβούλιο σε
άλλο χώρο και απλώς ενημερώθηκε χωρίς να υπάρξει καν η ευαισθησία να ζητηθεί να
επικυρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο την απόφαση.
2.          
Η
απόφαση αναφέρει ότι εγκρίνει την υλοποί-ηση και δημοπράτηση έργων
περιγράφονται και στηρί-ζονται στον Π.Ε.Σ.Δ.Α. (Περιφερειακό Σχεδιασμό) του
έτους 2006 όμως σύμφωνα με την νομοθεσία αφορά την διαχείριση απορριμμάτων,
ο ΠΕΣΔΑ πρέπει να αναθε-ωρείται και να προσαρμόζεται στη νομοθεσία και τις
τεχνολογικές εξελίξεις ανά πενταετία.


Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/ 2727/2003 ο
ΠΕΣΔΑ μπορεί να αναθεωρείται ανά πεντα-ετία εφ’ όσον από την αξιολόγηση
διενεργείται κατά το άρθρο 13, παρ. 2 της ιδίας ΚΥΑ, προκύψει διαπι-στωμένη
προς τούτο ανάγκη.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την
πάροδο πενταετίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ζητήματα ανακύπτουν: α) από την προώθη-ση ή εφαρμογή
προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με ευρωπαϊκό, διασυνοριακό,
διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα δεν προβλέπονταν κατά το χρόνο κατάρτισης του
ΠΕΣΔΑ, β) εξαιρετικές ανάγκες από
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) την ανάγκη εναρμόνισης με νέες κατευθύνσεις και μέτρα, που
προβλέπονται στο ΕΣΔΑ ή στις εκάστοτε αναθεωρή-σεις και τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσα-ρμογής σε
παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13,
παρ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ.

 Η διάταξη αυτή έχει
στο σύνολο της παραβιαστεί αφου, ενώ παρήλθε η πενταετία, και έχουμε
ολοκληρωτική αλλαγή της νομοθεσίας για τη διαχείρηση απορριμμάτων, ο ΠΕΣΔΑ δεν
αναθεωρήθηκε.  Περαιτέρω έχει παραβιασθεί
το άρθρο 13 παρ. 2 της προηγούμενης ΚΥΑ αφού δεν έχει συνταχθεί η προβλεπόμενη
έκθεση που θα οδηγούσε σε μέτρα και όρους σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και
σίγουρα στην επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ.

Έπρεπε λοιπόν το
Φεβρουάριο του 2011 να υπήρχε επικαιροποιημένος νέος ΠΕΣΔΑ. Παρά το ότι η διαδι-κασία
αυτή ξεκίνησε από την τέως Περιφέρεια Αττικής, διεκόπη, δεν συνεχίστηκε, δεν
ελήφθη καμία απόφαση και σήμερα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ. Επομένως
δεν υφίσταται ο παλαιότερος και δεν έχει νομι-μότητα η προσβαλλόμενη απόφαση.


Εξ’ άλλου το 2012 έχουμε
νέο νόμο για την διαχεί-ριση απορριμάτων σε πλήρη ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ με τον ΠΕΣΔΑ του
2006. Ο νόμος  4042/2012 αλλάζει πλήρως
την μέθοδο τη λογική και τις διαδικασίες διαχείρισης απορρι-μάτων. Πιο
συγκεκριμένα


Παραβιάζεται ο Ν. 4042/13-2-2012 (ΦΕΚ 24Α/ 2012)
και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ αυτού στο σύνολό του, και μάλιστα τα άρθρα 23, 27
που επιβάλλουν μέτρα και όρους που προηγούνται της συλλογής συμμίκτων
απορριμμάτων και διάθεση με ή χωρίς επεξεργασία ιδίως δε το άρθρο 29 που
ξεκαθαρίζει την ιεράρχηση των δρά-σεων διαχείρισης, αφού τόσο ο ΠΕΣΔΑ όσο και
το ήδη δημοπρατημένο έργο (ΧΥΤΑ) αλλά ιδίως τα έργα που αναφέρονται στην
προσβαλλόμενη απόφαση ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΣ δεν προβλέπουν: α)
πρόληψη β) προετοιμασία για ανακύκλωση γ) ανακύ-κλωση (παρά μόνο μερική) για να
καταλήξει σε άλλες δράσεις.

Συνεπώς είναι
παράνομη η απόφαση γιατί στην ουσία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ Ο Ν. 4042/2012.
3.          
Ειδικά
στη Κερατέα το έργο που έχει εγκριθεί με τον ΠΕΣΔΑ (Οβριόκαστρο – Βραγόνι) έχει
ΟΡΙΣΤΙΚΑ κριθεί από την Ελληνικής Δικαιοσύνη ως παράνομο (με εφετειακή
απόφαση). Συνεπώς ουδείς δύναται νόμιμα να εκκινήσει διαδικασία υλοποίησης και
δημοπράτησης οποιουδήποτε επιμέρους έργου στο Οβριόκαστρο.


Ειδικότερα για την Κερατέα ισχύει η 2983/24-06-2011
εφετειακή (τελική) απόφαση του Πολυμελούς Πρω-τοδικείου Αθηνών, το διατακτικό
της οποίας καταλήγει ως εξής:

«Απορρίπτει
την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και την πρόσθετη παρέμβαση
του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.).


Υποχρεώνει την καθ’
ης η αίτηση Κοινοπραξία και τις εταιρείες από τις οποίες αυτή απαρτίζεται,
καθώς και τους προστηθέντες αυτών α) να σταματήσουν κάθε είδους εργασία επί
των επίδικων ακινήτων όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος
Σταματίου Αγγελή, με την απειλή χρηματικής ποινής δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για
κάθε προσβολή, β) να απομακρύνουν όλα τα μηχανήματά τους (εκσκαφείς κ.λ.π.) από
τα επίδικα ακίνητα όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος και να
παύσουν στο μέλλον να εισέρχονται στο χώρο αυτό, με την απειλή χρηματικής
ποινής δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε προσβολή και γ) να επιτρέψουν την
είσοδο όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος στα επίδικα ακίνητα και
να παραλείπουν παρόμοια παρεμπόδιση στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε προσβολή.


Επιβάλλει μέρος της
δικαστικής δαπάνης των αιτού-ντων εις βάρος των καθ’ ων η αίτηση, την οποία
ορίζει και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ».


Πριν την τελεσίδικη αυτή απόφαση, και μετά την απόπειρα
έναρξης του έργου ΧΥΤΑ στο χώρο της Κερατέας υπό την προστασία της Ελληνικής
Αστυνομίας (11-12-2010) εξεδόθη προσωρινή δικαστική διαταγή (13-12-2010) που
διέταξε:

«Να σταματήσουν (
και εργολάβοι) κάθε υλική παρέμβαση στα ακίνητα που περιγράφονται στην αίτηση
μέχρι συζητήσεως και υπό τον όρο συζητήσεως της αίτησης».


Ακολούθως η Κερατέα δικαιώθηκε με τη 199/28-12-2010 απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων της Ειρηνοδίκου Λαυρίου που επικυρώθηκε με την 30/2011
εφετειακή απόφαση της Ειρηνοδίκου Λαυρίου. 

Συνεπώς δεν είναι δυνατή δημοπράτηση έργου στη Κερατέα αφού
δεν υφίσταται νομίμως ο χώρος, ούτε με ευχές και αοριστίες μπορεί να
προβλεφθούν άλλοι χώροι.
4.          
Στην περίπτωση ακόμα που γίνει δεκτό ότι
ισχύει ο ΠΕΣΔΑ του 2006 (επισυνάπτεται) η προσβαλ-λόμενη απόφαση είναι ΣΕ ΠΛΗΡΗ
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, αφού σε κάθε μία από τις τρείς ΟΕΔΑ (Δυτική
Αττική, Β.Α. Αττική και Ν.Α. Αττική) προβλέπονται εκτός του ΧΥΤΑ και τρείς εργο-στασιακές
μονάδες (δηλαδή εννέα εργοστασιακές μονά-δες στο σύνολο της Αττικής) και
συγκεκριμένα: α) ΚΔΑΥ, β) Μονάδα Κομποστοποίησης και γ) Κεντρική Μονάδα
επεξεργασίας συμμείκτων ΑΣΑ.

Με τρόπο εντελώς πραξικοπηματικό, αυθαίρετο και ουσιαστικά
παράνομο, η προσβαλλόμενη απόφαση προβλέπει ένα εργοστάσιο ανά ΟΕΔΑ στην Β.Α.
και Ν.Α. Αττική και δύο εργοστάσια στον ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Ουσιώδες δε
σημείο όχι μόνο της νομιμότητας της από-φασης, είναι ότι αυτές οι τέσσερις προς
δημοπράτηση μονάδες θα επεξεργάζονται σύμφωνα με την προσβαλλό-μενη απόφαση το
σύνολο των συμμείκτων απορριμάτων της Αττικής, όπως ορίζεται στον ΠΕΣΔΑ και την
από-φαση, ήτοι 1,35 εκατομμύρια τόνους απορριμάτων ετησίως.

Η συγκεκριμένη απόφαση εξαφανίζει όσα στοιχειώδη προέβλεπε
ο ΠΕΣΔΑ για ανακύκλωση και καταργεί κάθε πρόβλεψη του Ν. 4042/12 όπως
αναλύθηκε.

Συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πολλαπλώς παράνομη
από όποια πλευρά κι αν εξετασθεί και πρέπει να ακυρωθεί.

Παρακαλώ τέλος να κληθώ για όποια διευκρίνιση δεδομένου ότι
επικοινωνιακά και ουσιαστικά η απόφαση στηρίζεται με συνήθη και μεγάλα ψεύδη,
περί απώλειας χρημάτων από την Ε.Ε., περί κορεσμού του υφιστάμενου ΧΥΤΑ κ.λ.π.,
τα ίδια δε ψεύδη χρησιμοποιούνται εδώ και είκοσι έτη.
5.  
Τελος
μέχρι σημερα 4-12-2012 τα τεύχη δημοπράτησης, ειδικα και για την Κερατεα,
αναποσπαστα τμηματα της προσβαλλομενης αποφασης δεν δινονται στη δημοσιοτητα,
δεν εχουν ανακοινωθει στο διαδικτυο, ουτε στην «Διαυγεια», παρα μονο μια
περιληψη αυτων, υπαρχει δε απαιτηση καταβολης 300€ για ληψη αντιγραφου ενός
τευχους δημοπρατησης ( όπως ισχυει για τις εταιρειες εργολαβων- μελετητων) σε
πληρη αντιθεση με τους κανονες διαφανειας, δημοσιοποιησης και νομιμοτητας των
αποφασεων των αιρετων οργανων της Αυτοδιοίκησης.
Αθήνα 4-12-12
Ο προσφεύγων
Σταύρος Ιατρού

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ