Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
             ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΕΣ)       

Ο ΑΗΣ Κερατέας –  Λαυρίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5)  εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού .


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 02/10/2012 και ώρα 14.00 στη Γραμματεία του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ,η οποία και διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

http://www.dei.gr/

  ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ