13.3 C
Keratea
Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Προσφυγή από τον Σταύρο Ιατρού κατά της απόφασης του Γ.Σγουρού για εργοστάσιο απορριμμάτων στο Οβριόκαστρο

Πρόσφατα Άρθρα


%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CF%83

Από τον τ. Δήμαρχο Κερατέας Σταύρο Ιατρού λάβαμε και δημοσιεύουμε την προσφυγή έκανε κατά της απόφασης του Γ.Σγουρού για δημιουργία εργοστασίου απορριμμάτων στο ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ.

ΙΑΤΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 33, ΚΕΡΑΤΕΑ 19001
ΤΗΛ. 6944385006
ΠΡΟΣ
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠ 45667/40481
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙ-ΚΗΣΗΣ».
——————–
        Προσφεύγω
νομίμως και εντός της προθεσμίας του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 κατά της
επισυναπτόμενης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αφορά
απόρριψη της από 13/09/2012 προσφυγής μου κατά της νομιμότητας της 9/27-08-2012
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής αφορά την υλοποίηση Έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην Αττική για τους εξής λόγους:
1.          
Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθη την
15-10-2012 σύμφωνα δε με τη σφραγίδα ταχυδρομείου (επισυνάπτεται) απεστάλη από
την Περιφέρεια σ’ εμένα στις 22-10-2012 και παρελήφθη αργότερα από εμένα. Άρα
προσφεύγω εντός της νόμιμης προθεσμίας.
2.          
Η προσβαλλόμενη απόφαση, απέρριψε την
προσφυγή μου καθώς υπεβλήθη 1 (μία) ημέρα αργότερα από την 15-νθήμερη προθεσμία
προβλέπει ο νόμος.
Παρά το ότι δεν εκλήθην να δώσω διευκρινήσεις, είναι
απαράδεκτος ο λόγος αφού δεν έλαβα άμεση γνώση της απόφασης του ειδικού
οργάνου. Επι πλεον η απόφαση δεν δημοσιεύθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» προκειμένου να
γνωστοποιηθεί στη κοινωνία.  Περαιτέρω ο
γενικός γραμματέας δεν έλαβε υπ’ όψιν καν τους ουσιώδεις λόγους ,ως όφειλε, της
νομιμότητας αυτής της απόφασης του ΕΔΣΝΑ τους οποίους αναπτύσσω στην
επισυναπτόμενη από 13-09-2012 προσφυγή μου.
Η γνωστοποίηση αυτών των λόγων στην αρμόδια αρχή ελέγχου
της νομιμότητας αυτών των αποφάσεων, αποτελεί υποβοήθηση αυτών να αντιληφθούν
τους λόγους μη νομιμότητας, αποτελεί δε παράληψή τους, ότι δεν τους έλαβαν υπ’ όψιν
αφού τους γνωστοποιήθηκαν επαρκώς και αφού δηλώθηκε η πρόθεσή μου να τους αναλυθούν
με περαιτέρω στοιχεία.
Ζητώ να ελεγχθεί επί της ουσίας η νομιμότητα αυτή της
απόφασης για τους ίδιους λόγους αφορούν στην προηγούμενη προσφυγή μου.
Πιο συγκεκριμένα:
Επαναλαμβάνω τους λόγους 1,2,3 και 4 της ανωτέρω προσφυγής
μου, ήτοι:
1.          
Η
συγκεκριμένη απόφαση, λόγω σπουδαιό-τητας, θα έπρεπε να ληφθεί (και να κριθεί)
από το Διοικη-τικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α και όχι από την Εκτελεστική
Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι το ίδιο θέμα κατ’ επανάληψη ετίθετο ως θέμα στο
Διοικητικό Συμβούλιο και παρ’ ότι υπήρχε απαρτία ΔΕΝ ΕΣΥΖΗΤΗΘΗ ΠΟΤΕ, ώστε να
παραπεμφθεί στην Ε.Ε. προφανώς για λόγους αφορούν την αποδοχ
ή της
Εισήγησης.
2.          
Η
απόφαση αναφέρει ότι εγκρίνει την υλοποί-ηση και δημοπράτηση έργων
περιγράφονται και στηρί-ζονται  στον
Π.Ε.Σ.Δ.Α. (Περιφερειακό Σχεδιασμό) του έτους 2006 όμως σύμφωνα με την
νομοθεσία που αφορά την διαχείριση απορριμμάτων, ο ΠΕΣΔΑ πρέπει αν αναθε-ωρείται
και να προσαρμόζεται στη νομοθεσία και τις τεχνολογικές εξελίξεις ανά
πενταετία. Έπρεπε λοιπόν το Φεβρουάριο του 2011 να υπήρχε επικαιροποιημένος
νέος ΠΕΣΔΑ. Παρά το ότι η διαδικασία αυτή ξεκίνησε από την τέως Περιφέρεια
Αττικής, διεκόπη, δεν συνεχίστηκε, δεν ελήφθη καμία απόφαση και σήμερα ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙ-ΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ. Επομένως δεν υφίσταται ο παλαιότερος και δεν
έχει νομιμότητα η προσβαλλόμενη απόφαση. Εξ’ άλλου το 2012 έχουμε νέο νόμο για
την διαχείριση σε πλήρη ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ με τον ΠΕΣΔΑ του 2006.
Συνεπώς είναι
παράνομη η απόφαση γιατί στην ουσία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΕΣΔΑ.
3.          
Αναφέρεται
στην εισήγηση ότι η μελέτη του ΠΕΣΔΑ για επιλογή βέλτιστων τεχνολογιών,
εγκρίθηκε από την ΤΕΔΚΝΑ. Η ΤΕΔΚΝΑ ουδέποτε ήταν αρμόδιο όργανο. Αρμόδια όργανα
ήταν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοι-κήσεις που ουδέποτε ρωτήθηκαν και ουδέποτε αποφά-σισαν.
4.          
Ειδικά
στη Κερατέα το έργο που έχει εγκριθεί με τον ΠΕΣΔΑ (Οβριόκαστρο – Βραγόνι) έχει
ΟΡΙΣΤΙΚΑ κριθεί από την Ελληνικής Δικαιοσύνη ως παράνομο (με εφετειακή
απόφαση). Συνεπώς ουδείς δύναται νόμιμα να εκκινήσει διαδικασία υλοποίησης και
δημοπράτησης οποιουδήποτε επιμέρους έργου στο Οβριόκαστρο.
Διευκρινίζουμε περαιτέρω ότι:
Α. Η
επισυναπτόμενη νομική γνωμοδότηση, για την απόφαση, του Νομικού Συμβούλου του
ΕΔΣΝΑ δεν έχει ουδεμία νόμιμη βάση
αλλά αποτελεί ευχολόγιο όπως προκύπτει από την απλή ανάγνωσή της.
Β. Παραβιάζεται
ο Ν. 4042/13-2-2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) και ειδικότερα το κεφάλαιο Γ
αυτού στο σύνολό του, και μάλιστα τα άρθρα 23, 27 που επιβάλ-λουν και
όρους που προηγούνται της συλλογής συμμίκτων απορριμμάτων και διάθεση με ή
χωρίς επεξε-ργασία ιδίως δε το άρθρο 29 που ξεκαθαρίζει την ιερά-ρχηση των
δράσεων διαχείρισης, αφού τόσο ο ΠΕΣΔΑ όσο και το δημοπρατημένο έργο (ΧΥΤΑ)
άλλως ιδίως τα έργα που αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ
ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΟΣ δεν προβλέπουν: α) πρόληψη β) προετοιμασία για ανακύκλωση
γ) ανακύκλωση (παρά μόνο μερική) για να καταλήξει σε άλλες δράσεις.
Γ. Σύμφωνα με το
άρθρο 6 παρ. 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 ο ΠΕΣΔΑ μπορεί να αναθεωρείται ανά πενταετία
εφ’ όσον από την που διενεργείται κατά το άρθρο 13, παρ. 2 της ιδίας
ΚΥΑ, προκύψει διαπιστωμένη προς τούτο ανάγκη.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η τροποποίησή του και πριν την
πάροδο πενταετίας, προκειμένου να αντιμετω-πισθούν ζητήματα που ανακύπτουν: α) από την προώθη-ση ή εφαρμογή
προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων με ευρωπαϊκό, διασυνοριακό,
διακρατικό ή εθνικό χαρακτήρα που δεν προβλέπονταν κατά το χρόνο κατάρτισης του
ΠΕΣΔΑ, β) εξαιρετικές ανάγκες από
φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) την ανάγκη εναρμόνισης με νέες κατευθύνσεις και μέτρα, που
προβλέπονται στο ΕΣΔΑ ή στις εκάστοτε αναθεωρή-σεις και τροποποιήσεις του ή δ) την ανάγκη προσα-ρμογής σε
παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από το Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 13,
παρ. 1 της εν λόγω ΚΥΑ. Η διάταξη αυτή εχει στο σύνολο της παραβιαστεί αφου,ενώ
παρήλθε η πενταετία,και έχουμε ολοκληρωτική αλλαγή της νομοθεσίας για τη
διαχείρηση απορριμμάτων, ο ΠΕΣΔΑ δεν αναθεωρήθηκε.  Περαιτέρω έχει παραβιασθεί το άρθρο 13 παρ. 2
της προηγούμενης ΚΥΑ αφού δεν έχει συνταχθεί η προβλεπόμενη έκθεση που θα
οδηγούσε σε και όρους σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και σίγουρα στην
επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ.
Δ. Ειδικότερα
για την Κερατέα ισχύει η 2983/24-06-2011 εφετειακή (τελική) απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το διατακτικό της οποίας καταλήγει ως εξής:
«Απορρίπτει
την ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου και την πρόσθετη παρέμβαση
του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.).
Υποχρεώνει την καθ’
ης η αίτηση Κοινοπραξία και τις εταιρείες από τις οποίες αυτή απαρτίζεται,
καθώς και τους προστηθέντες αυτών α) να σταματήσουν κάθε είδους εργασία επί
των επίδικων ακινήτων όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος
Σταματίου Αγγελή, με την απειλή χρηματικής ποινής δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για
κάθε προσβολή, β) να απομακρύνουν όλα τα μηχανήματά τους (εκσκαφείς κ.λ.π.) από
τα επίδικα ακίνητα όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος και να
παύσουν στο μέλλον να εισέρχονται στο χώρο αυτό, με την απειλή χρηματικής ποινής
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε προσβολή και γ) να επιτρέψουν την είσοδο
όλων των αιτούντων και του κυρίως παρεμβαίνοντος στα επίδικα ακίνητα και να
παραλείπουν παρόμοια παρεμπόδιση στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε προσβολή.
Επιβάλλει μέρος της
δικαστικής δαπάνης των αιτούντων εις βάρος των καθ’ ων η αίτηση, την οποία
ορίζει και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ».
Πριν την τελεσίδικη αυτή απόφαση, και μετά την απόπειρα
έναρξης του έργου ΧΥΤΑ στο χώρο της Κερατέας υπό την προστασία της Ελληνικής
Αστυνομίας εξεδόθη προσωρινή διαταγή (13-12-2010) που διέταξε:
«Να σταματήσουν κάθε
υλική παρέμβαση στα ακίνητα που περιγράφονται στην αίτηση μέχρι συζητήσεως και
υπό τον όρο συζητήσεως της αίτησης».
Ακολούθως η Κερατέα δικαιώθηκε με τη 199/28-12-2010 απόφαση
ασφαλιστικών μέτρων της Ειρηνοδίκου Λαυρίου που επικυρώθηκε με την 30/2011
εφετειακή απόφαση της Ειρηνοδίκου Λαυρίου.  
Συνεπώς δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στα ΣΔΙΤ και η περαιτέρω
απόφαση για δημοπράτηση έργου στη Κερατέα αφού δεν υφίσταται νομίμως ο χώρος,
ούτε με ευχές και αοριστίες μπορεί να προβλεφθούν άλλοι χώροι.
Ο προσφεύγων
Σταύρος Ιατρού   

Σχολιασμός του άρθρου

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ