10.4 C
Keratea
Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023

«Καντονοποιείται» η Ελλάδα; Τι προβλέπει το «σχέδιο Καλλικράτης»

Αξίζει να διαβάσετε


Το εν λόγω σχέδιο, που πήρε το όνομα «Καλλικράτης» όπως παρου-
σιάστηκε από τον Υπουργείο Εσωτερικών και τον αρμόδιο υπουργό,
προβλέπει συγχώνευση των 76 νομαρχιών σε 13 περιφέρειες, με αι-
ρετούς περιφερειάρχες και μείωση των δήμων από 1.034 σε 370.
Η κυβέρνηση δια του ιδίου του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου,
χαρακτήρισε, το νέο σχέδιο νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση «ρι-
ζοσπαστική δομική αλλαγή» που βάζει «νέα θεμέλια στην λειτουργία
και στην δομή της πολιτείας».

Το σχέδιο που παρουσίασε ο κ. Γ. Ραγκούσης προβλέπει την μετα-
τροπή των νομαρχιών σε διαμερίσματα των περιφερειών, καθώς και
την εκλογή των περιφερειακών συμβούλων με τοπική αναφορά στις
παλαιές νομαρχίες. Κάτι που φέρνει στο μυαλό μας το Ελβετικό μο-
ντέλο, με την ύπαρξη καντονιών, τα οποία έχουν μία δικιά τους δυ-
νατή και αυτόνομη κυβέρνηση κάτι που τους δίνει την ελευθερία να
διευθετήσουν θέματα σχετικά με την οικονομία, την παιδεία [σχολείο
– πανεπιστήμιο] και την υποδομή του καντονιού [γέφυρες – δρόμους
κ.λπ.].

Ωστόσο, το νέο νομοσχέδιο συνάντησε τις αντιδράσεις, ακόμη και
στελεχών της κυβέρνησης, αποφασίστηκε να προχωρήσει η νέα διοι-
κητική μεταρρύθμιση της χώρας που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερι-
κών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σχετικό κείμενο που δόθηκε στους αρμόδιους φορείς για να το
επεξεργαστούν και να το μελετήσουν προκειμένου να προχωρήσουν
σε δημόσιο διάλογο, παρουσιάζει ασάφειες, διότι δεν εμφανίζει την
χωρική κατανομή των νέων δήμων και τα ακριβή όρια των νέων περι-
φερειών, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο ούτε από πού ακριβώς θα βρεθούν τα
χρήματα για την χρηματοδότηση του, όπως επίσης και ποιοι θα είναι οι
μηχανισμοί που θα ελέγχουν τις «τοπικές κυβερνήσεις» [που θα προ-
κύψουν από το καινούργιο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση],
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια.

Ερωτήματα επί βασικών διαδικαστικών θεμάτων

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν, ιδιαίτερα από την πλευρά της
αντιπολίτευσης, η οποία υποστηρίζει ότι με αφορμή την συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση οι πολίτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μία καινούρ-
για φορολογική επιδρομή. Ακόμη και από την κυβερνητική πλευρά
είναι αρκετοί οι υπουργοί και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος,
οι οποίοι αναρωτιούνται για τον τρόπο εφαρμογής μίας σειράς βασικών
διαδικαστικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα:

1. την έλλειψη ενός επιχειρησιακού σχεδίου μετάβασης από την υφι-
στάμενη κατάσταση στην νέα,

2. την σμίκρυνση των βουλευτικών περιφερειών, σε αντίθεση με την
γιγάντωση των διοικητικών,

3. την μετατροπή του περιφερειάρχη σε υπερ-υπουργό &

4. τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, κάνο-
ντας λόγο για δημιουργία διοικητικού χάους στην χώρα.

Σε όλα τα παραπάνω το Υπουργείο Εσωτερικών δια του αρμοδίου
υπουργού, απαντά ότι θα τοποθετηθεί την κατάλληλη στιγμή, παραπέ-
μποντας το ξεκαθάρισμα του αυτοδιοικητικού τοπικού χάρτη της χώρας,
ουσιαστικά για το μέλλον και καλώντας επί της ουσίας τους αρμοδίους
φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί ενός νομοσχεδίου, πολλά
στοιχεία του οποίου βρίσκονται ακόμη στην διαδικασία της μελέτης.

Η Ελλάδα ένα συνομοσπονδιακό κράτος;

Η νέα διοικητική δομή της χώρας με την κωδικοποιημένη ονομασία
«Καλλικράτης» και οι θεσμικές μεταβολές που καθιερώνει στον χάρτη
της τοπικής αυτοδιοίκησης, τείνει να μετατρέψει την Ελλάδα -περίπου-
σε ένα συνομοσπονδιακό κράτος, με ισχυρές τοπικές κυβερνήσεις, οι
οποίες θα διατηρούν χαλαρούς δεσμούς με την κεντρική διοίκηση.

Επίσης, προωθώντας την δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, όμως
χωρίς να καταργούνται τα παλαιά, καθιερώνεται ένα πολυδαίδαλο και
πολυεπίπεδο σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο δέχεται ήδη εν τη γενέ-
σει του, έντονη κριτική από τον πολιτικό κόσμο μηδέ και των στελεχών
της συμπολίτευσης εξαιρουμένων. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο Καλλι-
κράτης θα ψηφιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα και θα γίνει ο νόμος
του κράτους, με βάση τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της
Αυτοδιοίκησης στις 14 Νοεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση:

1. στην θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σή-
μερα αποτελούν τις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δημιουργούνται
αιρετές περιφέρειες σε αριθμό ανάλογο των 13 κρατικών σημερι-
νών περιφερειών [κατάργηση των νομαρχιών],

2. τα -περίπου- 6.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις
των Δήμων μειώνονται σε λιγότερα από 2.000, δηλαδή, καταργού-
νται περίπου 4.000 Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις
των Δήμων,

3. η κυβέρνηση προχωρά στη σύσταση ως 7 Γενικών Διοικήσεων που
αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες, ως τις απο-
κεντρωμένες κρατικές οντότητες την ύπαρξη των οποίων επιβάλει
το Σύνταγμα,

4. κατανομή των πόρων με γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά
κριτήρια,

5. οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συνδεθούν με το ΦΠΑ για
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

6. αλλαγή του τρόπου ελέγχου των οικονομικών πόρων, θα υπάρξει
υποχρεωτική ανάρτηση των διοικητικών αποφάσεων στο Διαδίκτυο,
ενώ θα συσταθεί αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου των ΟΤΑ,

7. κονδύλια ύψους 650 εκατ. € από το ΕΣΠΑ αναθεωρούνται και προ-
σαρμόζονται για να στηριχθεί η αλλαγή αυτή, αλλά και να προ-
σληφθεί το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό από νομικούς,
οικονομολόγους και μηχανικούς που θα στελεχώσουν την τοπική
αυτοδιοίκηση, υπό τον όρο του ότι τα στελέχη αυτά θα παραμέ-
νουν επί δεκαετία στους δήμους στους οποίους θα εργάζονται,

8. θα δημιουργηθούν ηλεκτρονικά δημοτικά ΚΕΠ, θα αρχίσει να αξι-
οποιείται η «έξυπνη» κάρτα δημότη και οι δήμοι θα εξοπλιστούν
με ATM, τα οποία θα συνδεδεμένα με το ηλεκτρονικό ΚΕΠ και θα
παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες 24 ώρες το 24ωρο &

9. θα δημιουργηθεί διοικητική «βοήθεια στο σπίτι» για τους δημότες
που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις δημοτικές υπηρεσίες και
θα θεσμοθετηθεί ο «δημοτικός ανταποκριτής», δηλαδή, υπάλληλος
που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους με αξιοποίηση και των νέων τε-
χνολογιών.

Οι δήμαρχοι υποδέχονται -με επιφυλάξεις- το σχέδιο «Καλλικράτης»,
ζητώντας διευκρινίσεις για μία σειρά θεμάτων, όπως οι αρμοδιότητες
και οι πόροι των νέων μονάδων και φυσικά την τελική γεωγραφική
έκταση που θα έχει η κάθε περιφέρεια και ο κάθε δήμος.

Στην πρώτη αποτίμηση του σχεδίου «Καλλικράτης», στο Δ.Σ. της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας [ΚΕΔΚΕ], τονίστηκε η
ανάγκη μεταρρύθμισης στην αυτοδιοίκηση, ενώ οι αιρετοί ζήτησαν να
γίνει διάλογος επί της ουσίας, προκειμένου να γίνει η διαμόρφωση του
τελικού σχεδίου νόμου.

πηγή Εβδομαδιαία Κοινωνική Εφημερίδα “Κτύπος” 12-2-2008

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα Νέα

Σχετικά άρθρα