Ανακοίνωση ΜΠΕ για βιομηχανία στην Κερατέα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.5 παρ. 2 του Ν. 1650/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 και την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β΄/2003) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής περιήλθε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρωτ. Φ. 5540/2401/Περιβ.9/10/14-11-11 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

Βιομηχανία ανακύκλωσης πολύτιμων μετάλλων του Ιωάννη Γκίνη, στη θέση Μεγάλη Αυλή, στην Κερατέα (Δήμος Λαυρεωτικής), 
η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

H παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Αττικό Βήμα στις 17-11-2011 με αρ. πρωτ. 114353/11.

  Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.Πατούλη με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη, μέλη της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ και Δημάρχους για τα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική