14.6 C
Keratea
Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”

Αξίζει να διαβάσετε

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)
Γραβιάς 5 και Σπετσών 16, 15351, Παλλήνη Αττικής,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Στα χέρια των Νομαρχών και των Δημάρχων της χώρας ήδη βρίσκεται το ογκώδες (298 σελίδες) μη οριστικοποιημένο προσχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης <<Καλλικράτης>> (με εξαίρεση το πολυαναμενόμενο χωραταξικό) που φέρνει ανατροπές στο ιφιστάμενο καθεστώς της Αυτοδιοίκησης.
Θα προσπαθήσουμε για ενημέρωση των Πολιτών της Ανατολικής Αττικής να παρουσιάσουμε μέρος των αλλαγών ξεκινώντας από τις μεταβιβαζόμενες πρόσθετες αρμοδιότητες στου Δήμους και στις Περιφέρειες στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ
Αναφέρεται στο προσχέδιο ότι στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού», προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες :
1) Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2) Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
3) Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων, με εξαίρεση το νομό Αττικής.
4) Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής
μονάδας.
5) Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Σχολικό Συμβούλιο.
6) Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, εκτός της μεταφοράς των μαθητών της ειδικής αγωγής, καθώς και εκείνων μουσικών γυμνασίων και λυκείων.
7) Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
8) Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
9) Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης του Σχολικού Συμβουλίου.
10) Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
11) Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
12) Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
13) Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
14) H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
15) Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
16) Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 (ΦΕΚ 7, Α).
17) Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ, τοπικής εμβέλειας.
18) Η επιχορήγηση ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Στο τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, περιλαμβάνονται, ιδίως :
1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η άσκηση λειτουργικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης και της θεματικής εξειδίκευσης, για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων, τα οποία αφορούν θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης, ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες, από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, πολιτικές.
4. Η μεταφορά μαθητών ειδικής αγωγής από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, καθώς και η μεταφορά και σίτιση μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων.
5. Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, υπερτοπικής σημασίας.
6. Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρικής αρμοδιότητα της περιφέρειας.
7. Η αντικατάσταση των κινητήρων αυτοκινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής οιαδήποτε κατηγορίας τηλεφωνικών συνδέσεων για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
8. Η έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
9. Η συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
10. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της Χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικέςσυναντήσεις.
11. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 127, Α).
12. Η επιχορήγηση ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες.
13. Η οικονομική υποστήριξη των Προγραμμάτων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων.
14. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων της περιφέρειας.
15. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.
16. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.
17. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
18. Η σύσφιξη σχέσεων της περιφέρειας με τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις Αποδήμων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς όλους τους αποδήμους.
19. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
20. Η συγκρότηση και η μέριμνα για τη λειτουργία των υφιστάμενων Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.), καθώς και η διαχείριση τωνλογαριασμών τους, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
21. Ο συντονισμός των επιμορφωτικών φορέων, που συμμετέχουν στις υφιστάμενες Ν.Ε.Λ.Ε.
Καλούμε τους Πολίτες της Ανατολικής Αττικής να καταθέσουν τις απόψεις-εκτιμήσεις τους κατά πόσο αποτελέσματικά θα ασκηθούν οι νέες αρμοδιότητες από τη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πολίτη με δεδομένη την υπόσχεση της Πολιτείας ότι υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο υποστήριξης του προγράμματος <<Καλλικράτης>>.
Oι απόψεις των Πολιτών θα διαβιβασθούν με επιστολή του Αναπτυξιακού, Περιβαλλοντικού, Καταναλωτικού και Επιστημονικού Συνδέσμου Ανατολικής Αττικής
στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρινικής Διαυβέρνησης με τη πρόσθετη επισήμανση ότι όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες προϋποθέτουν επιμορφωμένο, έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό καθώς και επιμορφωμένους αιρετούς.

Επιμέλεια παρουσίασης κειμένου : Γραφείο Τύπου Συνδέσμου
( Θ .Σταματίου, Κ. Ρίπης, Ο. Ρομπάκης, Α. Σπυρόπουλος, Γ.Χατζηγαβριήλ) 
 
 

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα Νέα

Δημήτρης Κιούσης: Τι ανακοίνωσε για την αποχέτευση στο Κορωπί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Επιδότηση των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέσεων...

Σχετικά άρθρα