ΕΠΑΛ Λαυρίου: ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                     
ΘΕΜΑ:
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΣΧΕΤ:


Η παρακάτω βεβαίωση εργοδότη πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο ΕΠΑΛ Λαυρίου έως την Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 13:00 από τους ιδιωτικούς φορείς που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν αποφοίτους μας στο φετινό μεταλυκειακό έτος μαθητείας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/……/………
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ


Ο/H υπογεγραμμέν.…………………………………………………………………, νόμιμ…. εκπρόσωπος τ………………………..……………………………………… (Επιχείρηση – Οργανισμός – Δημόσιο) δηλώνω ότι αποδέχομαι……………….μαθητευόμενους (αριθμός μαθητευόμενων) στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο για την πρώτη φάση εφαρμογής της μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ εντός του 2017.
Στο παραπάνω διάστημα οι μαθητευόμενοι/ες θα ασχοληθούν με αντικείμενα εργασίας σχετικά με την ειδικότητά τους.


Δηλώνω ότι αποδέχομαι την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ …………………………………..………….. σχετικά με την υλοποίηση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας –Μαθητεία σε εργασιακό χωρο» σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σχέδιο Οδηγού Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, την ΥΑ για τη οργάνωση και τη λειτουργία της μαθητείας και στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.


Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΝ/ΒΕΒΑΙΟΥΣΑ

(σφραγίδα και υπογραφή
νομίμου εκπροσώπου επιχείρησης)
  Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Λαυρίου σχετικά με την λειτουργία του