Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής για 8μηνη πρόσληψη 17 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια, ως ακολούθως:

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του κόστους της μισθοδοσίας του εκτάκτου προσωπικού που θα προσληφθεί, θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20-6041.001 & 20-6054.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2012.
Κατά την ψηφοφορία απείχε ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παπασταυρόπουλος Σταύρος, εκφράζοντας την άποψη ότι, τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα θα πρέπει να συζητούνται στο τέλος των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λεβαντή. Το παραπάνω Πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 139/2012.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.lavriaki.gr/?p=11196
  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ: Δεν μπορεί ένας ψεύτης δήμαρχος, να υπερασπιστεί το συμφέρον του τόπου μας.