28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

α/α
Κλάδος
Ειδικότητα
Αριθμός Ατόμων
Διάστημα
1
ΥΕ
Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
28
2 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

•    Να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών
•    Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
•    Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

•    Αίτηση,
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας (δυο όψεις) ή διαβατήριο – άδεια παραμονής.
•    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),
•    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
•    Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν,
•    Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας,
•    Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου ΙΚΑ (σελίδα που αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου),
•    Φωτοαντίγραφο αριθμού AM ΚΑ,
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης τέκνων, εφόσον διαθέτουν.

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 28.05.2014 μέχρι και 03.06.2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990-63243.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής και στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής www.a-s-lavreotikis.gr.

Σχόλια μέσω facebook
  Αστυνομικοί με πολιτικά σε ρόλο χούλιγκαν σπάνε ΙΧ και ρίχνουν χημικά στη Χίο πριν την αποχώρησή τους!