Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης αναθεώρησης του Π.Ε.Σ.Δ .Α. στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Πρόσφατα Άρθρα

synedriasi perifereiako symvoulio attikis

Στην 35η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής θα συζητηθεί η Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) της 2ης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δ ιαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ .Α.) Περιφέρειας Αττικής.
Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, θα γίνει στις 10-11-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αθήνα,
21-10-2016
Αρ.
Πρωτ.:

168007/16
         Σχετ.: 168012/16, 168010/16,
170329/16
              
Ταχ.
Δ/νση  
Ταχ.
Κώδικας
Τηλέφωνο 
Fax
Πληροφορίες
:
:
:
:
:
Πολυτεχνείου
4
104
33, Αθήνα
213-2101102
213-2101104,
210-6914602
Δ.
Φίνος
ΠΡΟΣ:   
1)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
2) Υ.Π.ΕΝ.
/ ΔΙΠΑ / ΤΜ. Β
Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73,
      Αθήνα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:       Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης αναθεώρησης του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής.
Έχοντας υπόψη:
1.     
Το
N. 4277/31-7-2014 (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής
και άλλες διατάξεις [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ
78/Α/26.4.2016), τoν Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016)
και τον Ν. 4305/2014, (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014)].
2.     
Το
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις».
3.     
Τον
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.»
[Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) και τον Ν.
4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014) ].
4.     
Το
Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» [Όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011), την Υ.Α. 1958/2012
(ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013)].
5.     
Το
Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20.09.2010) «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού
και Τουρισμού»
6.     
Το
Ν 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 – ΦΕΚ 94/Α/23.6.10 και Υ.Α.
9268/469/07 – ΦΕΚ 286/Β/2.3.07].
7.     
Το
Ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/18.2.1985) «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας».
8.     
Το
Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) [Όπως τροποποιήθηκε από τον
Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999), τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002), τον
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
209/Α/21.9.2011) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012)].
9.     
Την
Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και
προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012
και άλλες διατάξεις»
10.  Την ΥΑ οικ.
52546/11 (ΦΕΚ 2854/Β) απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών για «Σύσταση Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη μητροπολιτική
περιφέρεια Αττικής».
11.  Την Υ.Α.
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4030/11, (249/Α/25.11.11) «Νέος τρόπος
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»].
12.  Την ΚΥΑ 145116/2011
(ΦΕΚ 354/Β/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» [όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135/Β/22.1.2015) και την
Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9.9.2013)].
13.  Την ΚΥΑ υπ’ αριθμό
39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075/Β΄/2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των
υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με την Οδηγία
2006/118/ΕΚ».
14.  Την ΚΥΑ 2527/08
(ΦΕΚ 83Β/09) «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την
άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».
15.  Την ΚΥΑ 107017/2006
(ΦΕΚ 1225/Β/05.09.2006) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/42//ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001”»
16.  Την ΚΥΑ
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12)].
17.  Την ΚΥΑ
29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572/Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων» [όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 28745/895/Ε103/2013 (ΦΕΚ
1104/Β/2.5.2013)].
18.  Την ΚΥΑ 114218/1997
(ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α.
οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/12.12.2014)].
19.  Την Η.Π
13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου
1991 [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/12, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.12) , Υ.Α.
οικ. 146163/12, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.12) και την Υ.Α. 8668/07, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.07)].
20.  Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ
190/Α/2009): “Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει” [όπως
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 2516/Β/7.11.2011)].
21.  Το Π.Δ. 82/2004
(ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
22.  Το Π.Δ. 116/2004
(ΦΕΚ 81/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών
τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» [όπως τροποποιήθηκε από την
Υ.Α. 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β/13) και την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012 (ΦΕΚ
945/Β/12)]
23.  Το Π.Δ. 115/2004
(ΦΕΚ 80/Α/2004) «Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 ΚΥΑ “Διαχείριση των
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες”
(Β’ 781) και 19817/2000 ΚΥΑ “Τροποποίηση της 75537/1995 ΚΥΑ κ.λ.π.” (Β’ 963).
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών».
24.  Την υπ. αρ. πρωτ.
129043/4345/8-7-11 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη
διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων» (ΑΔΑ: 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ).
25.  Την υπ’ αριθ.
2003/33/ΕΚ Απόφαση Συμβουλίου “Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής
των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής με το αρ. 16 και το παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ” (ΕΕ L 11/16.1.2003/σελ.27)
26.  Την απόφαση 08/15
της 2ης Συνεδρίασης του ΕΔΣΝΑ (28-02-2015) με την οποία εγκρίθηκε η 2η
αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Αττικής (ΑΔΑ:
7ΧΕΣΟΡ05-1ΧΞ).
27.  Την απόφαση
293/2015 της 31ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (08-10-2015)
με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης
αποβλήτων Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖΙΙ7Λ7-42Ρ).
28.  Το υπ’ αρ. πρωτ.
4183/2016 έγγραφο με θέμα «2η Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Αττικής» με συνημμένη την υπ΄ αρ. 01/16 απόφαση με θέμα
«Έγκριση 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Αττικής», από το Γραφείο Προέδρου / ΕΔΣΝΑ.
29.  H υπ’ αρ. 288/2016
(ΑΔΑ: ΩΗΚΩΟΡ05-ΑΞΠ) Απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τις παρατηρήσεις
– επισημάνσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, του ΥΠΕΣΔΑ
(απ. 12409/16-5-16) και του ΥΠΕΝ (Γ.Γ. απ. 19342/2175/12-5-2016)», από το
Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου / ΕΔΣΝΑ.
30.  Το υπ’ αρ. πρωτ.
16900/2015 θέμα «Εισήγηση για την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής», από το Τμ. Περιβάλλοντος / Δ/νση
Περιβάλλοντος / Γεν. Δ/νση Ποιότητας Ζωής / Περιφέρεια Αττικής.
31.  Το υπ’ αρ. πρωτ.
οικ. 20950/2016 έγγραφο με θέμα “Διαβίβαση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (ΣΜΠΕ) της 2ης αναθεώρησης του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής ” από
το Τμήμα Β’ / Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Γενική Περιβαλλοντικής
Πολιτικής / Υ.Π.ΕΝ.
32.  Το υπ’ αρ. πρωτ.
170329/2016 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση εγγράφου» από το Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής.
33.  Το υπ’ αρ. πρωτ.
189233/2016 έγγραφο με θέμα «Σχολιασμός της ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ Αττικής» από την
ΠΡΩΣΥΝΑΤ (εκ μέρους του κ. Τάσου Κεφαλά).
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής
,
τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 2ης
αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας
Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε με το (30) σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας και τις τυχόν παρατηρήσεων, στο πλαίσιο
της διαδικασίας απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του Π.Ε.Σ.Δ.Α. από την αρμόδια
υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ.
Φορέας
Υλοποίησης:
ΕΙΔΙΚΟΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενικά Στοιχεία:
Η κατατεθείσα αποτελεί τον φάκελο μελέτης στρατηγικής
περιβαλλοντικής εκτίμησης του υπό αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος εκπονείται σύμφωνα με την
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 7 της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5‐9‐2006)
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/42/ΕΚ.
Η διαδικασία ΣΠΕ αποτελεί το μέσο για την ενσωμάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση του όποιου σχεδίου ή
προγράμματος εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού με
απώτερο σκοπό την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την υψηλού επιπέδου
προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα η τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, όπως αυτό είχε
αρχικά εκπονηθεί για την εξειδίκευση στην Περιφέρεια Αττικής των γενικών
κατευθύνσεων που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/Β/22‐12‐2003), αποβλέπει στην ενσωμάτωση των αλλαγών που προκύπτουν:
·        
σε
διοικητικό επίπεδο με τον Νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και το Νόμο
4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
όπου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των νέων Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
·        
από
το νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ιδιαίτερα το Νόμο
4042/2012 που ενσωματώνει την Οδηγία 98/2008 στο ελληνικό δίκαιο
·        
την
ανάγκη κάλυψης των Ex‐Ante Προϋποθέσεων για την νέα Προγραμματική Περίοδο
2014‐2020, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει καθορίσει 4 προϋποθέσεις / κριτήρια προκειμένου τα κράτη –μέλη να
μπορούν να εντάξουν προς χρηματοδότηση, στη νέα Προγραμματική Περίοδο
2014‐2020, έργα για τη διαχείριση αποβλήτων.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής:
o  
η
ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων όπως επιβάλλεται από
το Άρθρο 28 της Οδηγίας . Ήδη με το Νόμο 4042/12, ορίζονται δύο είδη σχεδίων
Διαχείρισης, το ΕΣΔΑ και τα ΠΕΣΔΑ εκ των οποίων ο ΕΣΔΑ είναι σε ισχύ ενώ η διαδικασία
υποβολής, έγκρισης και υιοθέτησης των ΠΕΣΔΑ είναι σε εξέλιξη.
o  
Την
επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) βάσει της
Οδηγίας 2008/98 και την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων τα οποία επιβάλλουν την Αναθεώρηση και των Περιφερειακών Σχεδίων,
σύμφωνα και με το Άρθρο 35 του Νόμου 4042/2012. Η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ λαμβάνει
υπόψη το σύνολο των εθνικών στόχων που απορρέουν από την κοινοτική και εθνική
νομοθεσία και εξειδικεύεται περαιτέρω σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί
στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του ΕΣΔΑ αλλά και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης.
Η αρχή σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ είναι ο Ειδικός
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και η έγκριση του
πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
Ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ και βασίστηκε αφενός
στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής και αφετέρου στο παραδοτέο της εταιρείας ΕΠΕΜ
Α.E. στο πλαίσιο της ανάθεσης της του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ της
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ» (Αναθέτουσα
Αρχή: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής).
Περιγραφή του
Σχεδίου:
Η δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά της αναθεώρησης‐
επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής δίνονται ακολούθως.
Οι ρυθμίσεις που συνθέτουν το ΠΕΣΔΑ διακρίνονται σε 10
βασικούς άξονες δράσεις. Οι κυριότερες προβλέψεις τους συμπυκνώνονται παρακάτω,
με τρόπο κατάλληλο για την εκτίμηση της συνεισφοράς του ΠΕΣΔΑ στους περιβαλλοντικούς
στόχους.
Ø  Α.
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχοι για τα
απόβλητα αστικού τύπου
‐ Λειτουργία
ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) εξυπηρετώντας
ποσοστό ανάκτησης 70% κατ’ ελάχιστον
·        
Στόχοι για την
Επαναχρησιμοποίηση ‐ Ανακύκλωση
‐ Ο στόχος προετοιμασίας
για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα,
πλαστικό) ανέρχεται σε 65% με προδιαλογή και επιμερίζεται ανά υλικό.
·        
Στόχοι για τα
Βιοαπόβλητα
‐ Εκτροπή μέσω της
οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 3% κ.β. των βιοαποβλήτων
έως το 2020
‐ 40% του συνολικού
βάρους σε χωριστή συλλογή
‐ Μεγιστοποίηση
επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για συλλογή” αποβλήτων βρώσιμων λιπών και
ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020.
‐ Αναδιοργάνωση και
επέκταση του υφιστάμενου δικτύου χωριστής συλλογής πρασίνων με στόχο την κατά
60% εκτροπή τους έως το 2020
‐ Εκτροπή μέσω
δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (συμπεριλαμβάνοντας τα
υπολείμματα τροφίμων και τα πράσινα απόβλητα).
·        
Στόχοι για τα
Βιοαποδομήσιμα
‐ Η εφαρμογή της
χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα μέγιστα δυνατά επίπεδα
για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.
‐ Στόχος μείωσης
ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονομική ταφή κατά 35% σε σχέση με την παραγόμενη
ποσότητα ΒΑΑ του 1995 (βάσει του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ)
‐ 29,70% ταφή σε
σχέση με την τρέχουσα παραγωγή ΒΑΑ
‐ 70,30% εκτροπή
από ταφή σε σχέση με την τρέχουσα παραγωγή ΒΑΑ
‐ 64% σύνολο
εκτροπής από ΔσΠ
o  
40%
εκτροπή από δίκτυο βιοαποβλήτων
o   67% εκτροπή χαρτιού
·        
Στόχοι για τα ΥΣ (Υλικά
Συσκευασίας)
‐ Ελάχιστοι στόχοι
ανακύκλωσης
o  
60%
κ.β. χαρτί – χαρτόνι
o  
60%
κ.β. γυαλί
o  
50%
κ.β. μέταλλα
o  
22,5%
κ.β.
o  
15%
κ.β. ξύλο
·        
Στόχοι για τα ΑΗΗΕ (Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Οικιακής Προέλευσης
‐ Από το 2016 το
ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του συνολικού
βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται δε ως
ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα
τρία προηγούμενα έτη στη χώρα
‐ Από το 2019 το
ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ
που παράγονται ανά βάρος.
·        
Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
‐ Μέχρι 26‐9‐2016,
συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών
ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος όρος της τελευταίας τριετίας).
·        
Μικρές Ποσότητες
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)
‐ Οργάνωση
συστήματος χωριστής συλλογής μικρών επικινδύνων αποβλήτων ‐ Εκτροπή από την
ταφή
·        
Ιλύες Αστικού Τύπου
‐ Θέσπιση των
ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: Εργασίες ανάκτησης
100% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας
Στόχοι για τα λοιπά
ρεύματα
·        
Βιομηχανικά
Απόβλητα
‐ Στόχοι ανάκτησης
2020:
o  
Μη
Επικίνδυνα απόβλητα: 20%
o  
Επικίνδυνα
απόβλητα: 45%
·        
Απόβλητα
εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κλπ.
‐ Καθιέρωση
χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που
υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και
εξυπηρέτησης κοινού.
‐ Καθιέρωση
χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος
‐ Διαχείριση τυχόν
άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται και εντάσσονται στην εναλλακτική
διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας
‐ Υλοποίηση δράσεων
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, σχετικά με τα
οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.
·        
Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)
‐ Περαιτέρω
προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους οργανισμούς,
βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία.
‐ Οι ποσοτικοί
εθνικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων,
θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων
αποβλήτων ελαίων, καθώς και του ποσοστού αναγέννησης.
·        
Απόβλητα
συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας
‐ Συλλογή του
συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.
‐ Οι ελάχιστες
αποδόσεις ανακύκλωσης είναι οι ακόλουθες:
o  
ανακύκλωση
του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο
δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
o  
ανακύκλωση
του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, συμπεριλαμβανομένης
της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι
τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και o ανακύκλωση του 50% κατά μέσο
βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών.
·        
Οχήματα Τέλους
Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
‐ Οι ποσοτικοί
στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΟΤΚΖ είναι οι ακόλουθοι:
o  
επαναχρησιμοποίηση
και ανάκτηση σε ποσοστό 95%
o  
επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.
·        
Μεταχειρισμένα
Ελαστικά Οχημάτων
‐ Οι στόχοι του ΠΔ
109/2004 θα αναθεωρηθούν σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (αύξηση στόχων) και το πεδίο
εφαρμογής του θα επεκταθεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες
ελαστικών.
·        
Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
‐ Οι ποσοτικοί
στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή είναι:
o  
o
Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω,
είτε σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των
ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία.
o  
o
Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει
του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται
δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά
τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα.
o  
o
Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους
των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο
85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
·        
Απόβλητα
Υγειονομικών Μονάδων
‐ Επέκταση
εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις
οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.
·        
Απόβλητα που
περιέχουν υδράργυρο
‐ Ανάπτυξη δικτύου
συλλογής και αποθήκευσης του μεταλλικού υδραργύρου.
‐ Υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατόχων οργάνων και
συσκευών με υδράργυρο, σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης.
·        
Στόχοι για τα ΑΕΚΚ
(Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων)
‐ Οι ποσοτικοί
στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που οδηγούνται προς
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση και είναι οι εξής:
o  
Τουλάχιστον
70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020. Για τη συλλογή αποβλήτων
εκσκαφών υποχρεωτική διαλογή και μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα
δημόσια έργα και κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.
o  
Στόχοι
ανακύκλωσης και ανάκτησης 2020: (70% συνολικά, 73% για τα αδρανή και 57% για τα
λοιπά
·        
Στόχοι για τα
γεωργοκτηνοτροφικά
‐ Οι κατευθυντήριοι
στόχοι που τίθενται στον ΕΣΔΑ με χρονικό ορίζοντα το 2020 είναι οι ακόλουθοι:
o  
Πλήρης
ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων (π.χ.
ζωοτροφών, κλπ.) ή την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/ βιομάζα.
o  
Χωριστή
συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης με έμφαση στα
πλαστικά θερμοκηπίου και τα απόβλητα συσκευασίας.
o  
Χωριστή
συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
o  
Πρόβλεψη
για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών και βιοαποδομήσιμων Γεωργοκτηνοτροφικών
Αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά.
Ø  Β.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται το ΠΕΣΔΑ συμπίπτει
με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής. Η περιφέρεια Αττικής
υποδιαιρείται σε 8 περιφερειακές ενότητες και 66 δήμους, οι οποίοι αποτελούν
τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπρόσθετα, η Αττική υποδιαιρείται σε δυο
Διαχειριστικές Ενότητες ως ακολούθως: η 1η Δ.Ε. αποτελείται από το σύνολο της
περιφέρειας Αττικής πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων και η 2η Δ.Ε. αποτελείται από
τα νησιά Κυθήρων και Αντικυθήρων.
Ø  Γ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Ο προτεινόμενος για το 2020 σχεδιασμός διαχείρισης
στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες
δράσεις:
·        
Προγράμματα
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
– Εφαρμογή Σχεδίου
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων με στοχευμένες δράσεις για τους πολίτες, τις
επιχειρήσεις και άλλους φορείς με στόχο την σταθεροποίηση των αποβλήτων στα
σημερινά επίπεδα. Το παρόν ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την
υλοποίηση ενός σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στην Περιφέρεια και
προτείνονται εξειδικευμένα μέτρα για την προώθησή της. Τα μέτρα αυτά αφορούν
δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ δεν αφορούν
εθνικά μέτρα ή εθνικούς φορείς. Περαιτέρω εξειδίκευση του Σχεδίου Πρόληψης, θα
υλοποιηθεί μετά την θέσπιση του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης.
·        
Για το Δίκτυο
χωριστής συλλογής και επεξεργασίας/ανάκτησης:
Δίνεται
προτεραιότητα στη διαλογή στη πηγή και έμφαση στη δημιουργία δικτύου πράσινων
σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή). Στην
στρατηγική και πολιτικές του ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνεται και η καθιέρωση χωριστής
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε 4 ρεύματα, χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικό
και επιπλέον των βιοαποβλήτων. Προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση της χωριστής συλλογής
του έντυπου χαρτιού μέσω νέου ΣΕΔ (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης), ή
προγραμμάτων των Δήμων και των Πράσινων Σημείων καθώς και την ανάπτυξη του
προγράμματος του ΕΔΣΝΑ «Κάντο και Εσύ». Πιο συγκρκριμένα:
‐ Για τα Βιοαπόβλητα: Η επεξεργασία θα
γίνεται σε 3 κεντρικές και σε ορισμένες αποκεντρωμένες μικρές σχετικά μονάδες
κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των δήμων. Επίσης ένα σημαντικό
φορτίο θα κομποστοποιείται στο ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης) Λιοσίων. Πιο συγκεκριμένα για την επεξεργασία προδιαλεγμένων
Βιοαποβλήτων προβλέπεται:
o  
η
μετατροπή της μιας εκ των τριών γραμμών επεξεργασίας του ΕΜΑΚ σε γραμμή
επεξεργασίας ΒΑ δυναμικότητας 100.000 t
o  
η
ενσωμάτωση στο ΠΕΣΔΑ των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ (Διαλογή
στην Πηγή) που προβλέπονται στα ΤΣΔΑ (Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων)
o  
σε
πρώτη φάση υλοποιούνται μονάδες για τη συνδιαχείριση των οργανικών αποβλήτων με
τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και συγκεκριμένα: στο Δ. Μεγαρέων δυναμικότητας 10.000
t και στην Β. Ανατολική Αττική (ΟΕΔΑ) δυναμικότητας 20.000 t ως τμήμα της ΜΕΑ
o  
σε
δεύτερη φάση αναπτύσσεται το πλήρες δίκτυο μονάδων για την από κοινού εξυπηρέτηση
των αναγκών όμορων Δήμων, μετά από «επεξεργασία των διαπιστωθέντων αναγκών και
των προταθέντων μονάδων από τα ΤΣΔ σε εξειδικευμένες προς τούτο εγκαταστάσεις ή
σε λειτουργική συνάφεια με τις προβλεπόμενες Μονάδες Επεξεργασίας Σύμμεικτων
Απορριμμάτων»
o  
για
τα γεωργοκτηνοτροφικά οργανικής προέλευσης προτείνονται η ανάπτυξη τοπικών δικτύων
συλλογής, πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου δικτύου παραγωγής εδαφοβελτιωτικών,
εξέταση δυνατοτήτων συνεπεξεργασίας με οργανικά απόβλητα άλλων οικονομικών
δραστηριοτήτων και πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων μονάδων
παραγωγής βιοαερίου για την ενεργειακή ανάκτηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
‐ Προτείνεται η
δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων
για τη χωριστή συλλογή και προετοιμασία για ανακύκλωση, ανακυκλώσιμων υλικών,
ρευμάτων αποβλήτων της εναλλακτικής διαχείρισης, ρευμάτων πρασίνου (κλαδέματα)
και ογκωδών ΑΣΑ. Το δίκτυο των Πράσινων Σημείων αποτελεί κομβική παρέμβαση στην
εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης αποβλήτων και
οργανώνονται και αναπτύσσονται με ευθύνη του Δήμου. Προτείνεται να διερευνηθεί
κατά προτεραιότητα η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών όπως ειδικότερα ΣΜΑ
και ΤΣΜΑ για τις ανάγκες του Δικτύου των Πράσινων Σημείων. Τα Πράσινα Σημεία
μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι συλλογής αντικειμένων προς
επαναχρησιμοποίηση/ προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χώροι των ΚΑΕΔΙΣΠ.
Προτείνεται η καθιέρωση τουλάχιστον ενός Πράσινου Σημείου ανά Δήμο της
Περιφέρειας Αττικής. Στους μεγάλους δήμους θα εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης
Πράσινων Σημείων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα και η καθιέρωση βοηθητικών/
υποστηρικτών εγκαταστάσεων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Η χωροθέτηση των Πράσινων
Σημείων προτείνεται να γίνεται κατά το δυνατόν σε κεντρικό, εύκολα προσβάσιμο σημείο
του Δήμου με αξιοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων του ΕΣΔΑ σε ζητήματα χρήσεων γης.
Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του Δήμου (π.χ. ΣΜΑ, Αμαξοστάσιο, κλπ.).
‐ Για τα Απόβλητα Συσκευασιών:
o  
περαιτέρω
ανάπτυξη του δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών (ΣΕΔ) για την επίτευξη των
στόχων και κατά προτεραιότητα στοχευμένες ενέργειες στους μεγάλους παραγωγούς
και τις νησιωτικές περιοχές
o  
καθιέρωση
χωριστής συλλογής τριών τουλάχιστον ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, λοιπά) στην
Περιφέρεια Αττικής.
‐ Για τα Ανακυκλώσιμα Υλικά:
o   
ανάπτυξη
δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών για την επαρκή κάλυψη της Περιφέρειας
o  
το
δίκτυο αναπτύσσεται σε επίπεδο Δήμου με επίκεντρο το Πράσινο Σημείο και με
στοχευμένες ενέργειες στους μεγάλους παραγωγούς.
o  
προτεραιότητα
στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού όπου προτείνεται η
δημιουργία ΣΕΔ με τη συμμετοχή ΕΔΣΝΑ και ΟΤΑ.
o  
ανάπτυξη
νέων ή επέκταση της δυναμικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαλογής
ανακυκλώσιμων υλικών για την κάλυψη των τιθέμενων στόχων.
‐ Για τα Ογκώδη: Επέκταση του υφιστάμενου
δικτύου και σε συνέργεια με τα πράσινα σημεία, ώστε να επιτυγχάνεται η
προεπεξεργασία και η διακριτή διαχείριση των επιμέρους συστατικών με στόχο την
πλήρη εκτροπή τους από την τελική διάθεση στους ΧΥΤ για τα ΑΣΑ.
‐ Για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης:
προτείνεται επέκταση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής καθώς επίσης και
δημιουργία υποδομής συλλογής των εν λόγω ρευμάτων στα Πράσινα Σημεία του κάθε
Δήμου, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΣΕΔ.
‐ Για τις ιλύες αστικού τύπου: Αξιοποίηση
του υφιστάμενου δικτύου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με ένταξη σ’ αυτό ποσοτήτων ιλύος που
προέρχονται από μικρές ΕΕΛ αστικών και ΕΕΛ τουριστικών και βιομηχανικών
μονάδων.
‐ Για τα απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής
ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού, κλπ
: Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα
ανακυκλώσιμα υλικά, το οργανικό και τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης,
καθιέρωση συλλογής και ανάκτησης πετρελαιοειδών αποβλήτων και αποβλήτων ελαίων
από πλοία, όπως και απόβλητων πλοίων και καταλοίπων φορτίου και προώθηση της εμποτισμένης
με κρεοζωτέλαιο ξυλείας προς εργασίες ανάκτησης.
‐ Για τα Απόβλητα έλαια: Ανάπτυξη
χωριστής συλλογής ΑΕ από τις εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού,
κλπ. εφ’ όσον αυτά προκύπτουν από την δραστηριότητα τους, περαιτέρω ανάπτυξη
του δικτύου συλλογής ΑΕ στον ΟΛΠ και καθιέρωση χωριστής συλλογής ΑΕ στους λοιπούς
Οργανισμούς Λιμένων της Περιφέρειας.
‐ Για τα Οχήματα τέλους κύκλου ζωής: Ανάπτυξη
μονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού ΟΤΚΖ και επέκταση
δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού για τη
μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
‐ Για τα Απόβλητα υγειονομικών μονάδων: Ανάπτυξη
του δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εντός των υγειονομικών μονάδων και ανάπτυξη του
δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εκτός των υγειονομικών μονάδων.
·        
Για τα Δίκτυα
ανάκτησης:
‐ Για τα Μη επικίνδυνα Β.Α. προβλέπεται:
o  
αξιοποίηση
των διαθέσιμων υποδομών της βιομηχανίας και εφαρμογών του κατασκευαστικού
κλάδου για την ανάκτηση των ανόργανων Β.Α.
o  
μεγιστοποίηση
ανάκτησης φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποδομήσιμων ιλύων βιομηχανικής
προέλευσης μέσω της συνέργειας με επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων επ’ ωφελεία
της γεωργίας και παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο και επιδίωξη, συνέργειας με
δίκτυα ανάκτησης οργανικών αποβλήτων αστικού τύπου ή/και γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης.
o  
μεγιστοποίηση
δυνατοτήτων αξιοποίησης ήπιων εφαρμογών, όπως οι επιχώσεις και η αποκατάσταση
“τραυματισμένων” αναγλύφων, οι οποίες συνιστούν εργασίες ανάκτησης.
‐ Για τα επικίνδυνα Β.Α. προβλέπεται:
o  
διαμόρφωση
επαρκών υποδομών επεξεργασίας ανακτήσιμων επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς για την παραγωγή εναλλακτικών α΄ υλών και
καυσίμων.
o  
πλήρης
αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών της βιομηχανίας ‐ ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο
ανάκτησης επικίνδυνων Β.Α
‐ Για τα ΑΕΚΚ προβλέπεται:
o  
κάλυψη
του συνόλου της περιφέρειας από ΣΕΔ
o  
νέες
μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται μονάδες
o  
στα
νησιά της 1ης Δ.Ε. της περιφέρειας, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής
κινητών μονάδων επεξεργασίας,
o  
ανάπτυξη
σχεδίου αποκατάστασης των λατομικών χώρων της περιφέρειας Αττικής
o  
το
δίκτυο ανάκτησης συμπληρώνουν οι τελικοί αποδέκτες των δευτερογενών υλικών από την
επεξεργασία ΑΕΚΚ, όπως ενδεικτικά οι εταιρείες ανακύκλωσης, οι βιομηχανικές μονάδες
παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, οι βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης των αδρανών
ορυκτής προέλευσης και οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες
·        
Για τα
υπολειμματικά Σύμμεικτα Απορρίμματα:
‐ Για τους ΣΜΑ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας
προτείνονται οι εξής ενέργειες:
o  
επανεξέταση
της σκοπιμότητας και επανασχεδιασμός της λειτουργίας των υφιστάμενων και υπό
κατασκευή ΣΜΑ καθώς και των προταθέντων από ΤΣΔ, σε κατεύθυνση τοπικότητας και
μείωσης της δυναμικότητας τους, στα πλαίσια του γενικότερου σχεδίου διαχείρισης
των ΑΣΑ και ειδικότερα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Συμμείκτων
o  
ανάπτυξη
δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων για την κάλυψη των προβλεπόμενων
ποσοτήτων με την αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Λιοσίων έως
και τους 350.000 tn ετησίως και τη δημιουργία νέων μονάδων συνολικής
δυναμικότητας έως 650.000 tn ετησίως. Το δίκτυο των νέων μονάδων σχεδιάζεται
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της εγγύτητας στους χώρους παραγωγής, την
ισόρροπη αποκεντρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών και κριτήρια οικονομίας κλίμακας
ως ακολούθως:
Ι. Μία ή Δύο Μονάδες στην περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών
συνολικής δυναμικότητας έως
260.000 tn ετησίως.
ΙΙ. Μία Μονάδα στην περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιώς
δυναμικότητας έως 180.000tn ετησίως.
ΙΙΙ. Μία Μονάδα στην νότια Αττική, δυναμικότητας
έως 150.000tn ετησίως.
ΙV. Μία Μονάδα στην Βόρειο‐ανατολική Αττική,
δυναμικότητας έως 60.000tn ετησίως, που προσδιορίζεται στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής.
ΙV. Αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας
του ΕΜΑΚ Λιοσίων
στους 350.000tn (100.000tn χωριστά συλλεγέντα Βιοαπόβλητα).
o  
Ανάπτυξη
εφαρμογών του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α κατά προτεραιότητα στα πλαίσια
σχεδίων αποκατάστασης των ανενεργών λατομικών χώρων της Περιφέρειας σε
συνέργεια με δράσεις της διαχείρισης ΑΕΚΚ.
o  
Κατά
προτεραιότητα αξιοποίηση της ενεργοβόρου εγχώριας βιομηχανίας
(τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, κλπ.) για την απορρόφηση των παραγόμενων
εναλλακτικών καυσίμων και διερεύνηση δυνατοτήτων σε υποδομές συνεπεξεργασίας
/συναποτέφρωσης.
o  
Η
ανάκτηση ενέργειας προβλέπεται ως συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν
εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης.
·        
Για το Δίκτυο
Διάθεσης Υπολειμμάτων:
‐ Για τους Χ.Υ.Τ. προτείνονται οι εξής
ενέργειες:
o  
αντιμετώπιση
άμεσων αναγκών σε χώρους ταφής με αξιοποίηση της χωρητικότητας του Χ.Υ.Τ.Α.
Φυλής ή/και χώρων που έχει ήδη εγκριθεί η καταλληλότητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν.
3164/2003)
o  
δημιουργία
δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την κάλυψη των
μεσο‐μακροπρόθεσμων αναγκών (20ετίας). Για την οριστική χωροθέτηση των νέων
Χ.Υ.Τ.Υ. ιεραρχούνται ως προς τα κριτήρια καταλληλότητας του σημείου 12 κατά
προτεραιότητα τα ανενεργά λατομεία – μεταλλεία
o  
οριστικό
κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής με την άμεση εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης του και
ενεργοποίηση του με την έναρξη λειτουργίας των νέων χώρων
o  
κατασκευή
Χ.Υ.Τ.Υ. 2ης Δ.Ε.
‐ Για τα Μη επικίνδυνα Β.Α. προβλέπεται:
o  
κατασκευή
ιδιωτικών ΧΥΤ για την εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των παραγωγών μεγάλων
ποσοτήτων βιομηχανικών απόβλητων (άνω των 10.000 τόνων ετησίως)
o  
υποχρέωση
των ΒΙΟΠΑ και ΒΕΠΕ της Περιφέρειας να χωροθετήσουν ΧΥΤ εντός των ορίων τους,
μέχρι το 2020.
o  
διάθεση
στους ΧΥΤ αστικών, των αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης που προσομοιάζουν ή
είναι συμβατά με τα αστικά, εφόσον δεν τίθενται ζητήματα κορεσμού
o  
κατασκευή
ΧΥΤ μη επικίνδυνων Β.Α σε έκταση εντός των γηπέδων του νέου δικτύου ΧΥΤ αστικών
o  
κατασκευή
ξεχωριστών ΧΥΤ για τα ανόργανα απόβλητα κατά προτεραιότητα σε έκταση εντός των
γηπέδων των ΧΥΤ αδρανών
o  
όπου
δεν είναι εφικτή η συνεγκατάσταση/ συνδιάθεση, εξεύρεση ΧΥΤ, κατά
προτεραιότητα, σε εξοφλημένα λατομεία και σε παρεμφερούς λειτουργίας χώρους
o  
όπου
δεν είναι εφικτή η συν‐εγκατάσταση/ συν‐διάθεση, δημιουργία ΧΥΤ σε υψηλής προ τούτο
καταλληλότητας εξαντλημένα Λατομεία – μεταλλεία
o  
αποτέφρωση
οργανικών, μη επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν κατά προτεραιότητα
μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Όπου αυτό δεν
είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤ, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή.
‐ Για τα επικίνδυνα Β.Α. προβλέπεται:
o  
αξιοποίηση
των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για την εξυπηρέτηση των αναγκών τρίτων,
τουλάχιστον έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.
o  
κατασκευή
ΧΥΤ επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της
περιφέρειας Αττικής, σε υψηλής προ τούτο καταλληλότητας εξαντλημένο Λατομείο –
μεταλλείο.
o  
αποτέφρωση
οργανικών, επικίνδυνων Β.Α. που δεν μπορούν να ανακτηθούν κατά προτεραιότητα
μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Όπου
αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για
ταφή.
Μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ
o  
Κατασκευή
δικτύου ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής σε υψηλής
προ τούτο καταλληλότητας εξαντλημένα Λατομεία – μεταλλεία, όπως και κατασκευή
κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ ΑΣΑ της 2ης Δ.Ε.
Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο
o  
Διαμόρφωση
δικτύου διάθεσης αμιαντούχων αποβλήτων κατά προτεραιότητα μέσω της αξιοποίησης
των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ.
·        
Διευθέτηση
«ιστορικά» αποθηκευμένων αποβλήτων
‐ Σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις και τις ειδικές προβλέψεις του ΕΣΔΑ (2015)
o  
επιθεώρηση
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και κατάρτιση σχεδίων συμμόρφωσης.
o  
επιβολή
προγραμμάτων συμμόρφωσης από τις αδειοδοτούσες περιβαλλοντικές αρχές στις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις
o  
υλοποίηση
των εγκεκριμένων σχεδίων/ προγραμμάτων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους για την
ασφαλή διαχείριση
o  
υποβολή
προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τις εγκαταστάσεις έως το τέλος του α’
εξαμήνου του 2016 για την απομάκρυνση/ διαχείριση ολοκλήρωση των εργασιών
διαχείρισης /αποκατάστασης έως το τέλος του 2018.
·        
Ενημέρωση –
Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση
‐ Σχεδιάζεται και
εφαρμόζεται ενιαίο, ετήσια Ενεργειών Ενημέρωσης ‐ Ευαισθητοποίησης ‐
Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής
·        
Υποστήριξη της
Καινοτομίας
‐ Για την επίτευξη
των στόχων του, το ΠΕΣΔΑ υποστηρίζει παντός τύπου δράσεις τεχνολογικής και
οργανωτικής καινοτομίας στο σύνολο των σταδίων της διαχείρισης των αποβλήτων
·        
Συνέργεια
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με άλλα Αναπτυξιακά Προγράμματα και δράσεις
της Περιφέρειας Αττικής
‐ Συνέργεια με το
πρόγραμμα αποκατάστασης ανενεργών λατομείων
‐ Συνέργεια με το
πρόγραμμα αναδάσωσης των ορεινών όγκων
‐ Συνέργεια με το
πρόγραμμα ένταξης στην αγορά εργασίας
‐ Συνέργεια με την
στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας Αττικής (RIS)
·        
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
‐ Στο μεγαλύτερο ποσοστό
του υλοποιείται μέσω χρηματοδότησης από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ
2007‐2013, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.
Ø  Δ.
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναφορικά με τον Φορέα Διαχείρισης στην Περιφέρεια
Αττικής είναι ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ).
Ø  Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Για τα απόβλητα αστικού τύπου:
– Μελέτη των
δικτύων συλλογής αποβλήτων
– Αξιολόγηση και
συντονισμός της ανάπτυξης του δικτύου πράσινων σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ
– Μελέτη σύστασης
ΑΣΑ
– Μελέτη σχεδιασμού
δικτύου επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ
– Υλοποίηση
υποδομών δικτύου επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ
– Ανάπτυξη
/επέκταση δικτύου ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)
– Μελέτη σχεδιασμού
δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων
– Υλοποίηση
υποδομών δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας συμμείκτων
– Μελέτη δικτύου
ΣΜΑ
– Υλοποίηση
υποδομών δικτύου ΣΜΑ
– Αντιμετώπιση
άμεσων αναγκών σε χώρους ταφής και σχέδιο αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ. Φυλής.
– Μελέτη σχεδιασμού
δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
– Υλοποίηση
υποδομών δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
– Ανάπτυξη αγορών
ανακτώμενων υλικών
– Αξιολόγηση
υλοποίησης σχεδίου ΒΑΑ
Για τα βιομηχανικά απόβλητα:
– Εξειδίκευση
σχεδίου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής
– Δημιουργία δομής
συνεργασίας ΠΕΣΔΑ, παραγωγών, επιχειρήσεων διαχείρισης και επιχειρήσεων που
διαθέτουν παραγωγικές υποδομές με δυνατότητα αξιοποίησης τους για την ανάκτηση
των Β.Α.
– Υλοποίηση δικτύου
ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων
– Υλοποίηση δικτύου
τελικής διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων
– Διαχείριση
«ιστορικά» αποθηκευμένων βιομηχανικών αποβλήτων»
– Ανάπτυξη
επιχειρησιακών σχεδίων των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, εξυπηρέτησης
κοινού, κλπ.
– Ανάπτυξη δικτύων
εναλλακτικής διαχείρισης.
– Ανάπτυξη του
δικτύου διαχείρισης ΑΥΜ εντός και εκτός των υγειονομικών μονάδων
– Αποτεφρωτήρας
Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων του ΕΔΣΝΑ. Με ευθύνη του ΕΔΣΝΑ
εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα, και
διερευνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την μετεγκατάσταση του, εντός της
περιφέρειας Αττικής
Για τα ΑΕΚΚ:
– Επικαιροποίηση
δεδομένων παραγωγής ΑΕΕΚ Περιφέρειας Αττικής
– Ανάπτυξη δικτύου
ανάκτησης ΑΕΚΚ
– Ανάπτυξη αγορών
δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία ΑΕΚΚ
– Ανάπτυξη σχεδίου
αποκατάστασης των λατομικών χώρων της περιφέρειας Αττικής, σε όποια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση του αδρανούς κλάσματος των ΑΕΚΚ (με επίχωση) σε
συνέργεια με κόμποστ τύπου Α.
– Ανάπτυξη δικτύου
ΧΥΤ αδρανών υπολειμμάτων ΑΕΚΚ.
– Δίκτυο διάθεσης
αμιαντούχων αποβλήτων.
Για τα Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα:
– Εφαρμογή των
Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
– Επέκταση
δραστηριότητας Πράσινων Σημείων ώστε να περιλαμβάνει τα ΓΚΤ απόβλητα
– Δίκτυο συλλογής/
επεξεργασίας οργανικών ΓΚΤ αποβλήτων
– Δίκτυο συλλογής/
επεξεργασίας ΓΚΤ αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης
– Δίκτυο συλλογής/
διαχείρισης ΓΚΤ αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
Βασικές Μελέτες &
Έρευνες
Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ με
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ», στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες
πρόσθετες βασικές και έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν
την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του
σχεδίου ή προγράμματος.
Οι απαιτούμενες βάσης για την υλοποίηση του
ΠΕΣΔΑ έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα για την επιλογή των βέλτιστων τεχνικά,
οικονομικά και περιβαλλοντικά λύσεων των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης
(συλλογή ‐ μεταφορά, ανακύκλωση, επεξεργασία, κλπ.). Στη συνέχεια ακολουθούν οι
σχετικές εφαρμογής των επιλεγμένων έργων υποδομής, οι περιβαλλοντικές
προκειμένου για την αδειοδότηση των έργων και η διαμόρφωση προδιαγραφών
για τη δημοπράτηση και κατασκευή των έργων.
Αναλυτικά,
Ø 
και δράσεις υποστήριξης
– Μελέτη Ποσοτικής
Σύστασης Απορριμμάτων
Με δεδομένο ότι στην Αττική η τελευταία
διαθέσιμη ανάλυση σύνθεσης χρονολογείται από το 2006, η ανάγκη να υπάρχουν
επικαιροποιημένα στοιχεία, κατέστη σαφής από την πρώτη στιγμή υλοποίησης του
παρόντος σχεδιασμού, αλλά έως τώρα δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί.
Για την ορθή διαστασιολόγηση των έργων στη
φάση ωρίμανσής τους, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική μελέτη.
Σύστασης ΑΣΑ σε επίπεδο Περιφέρειας και επιμέρους ρευμάτων ενδιαφέροντος (π.χ.
συσκευασίας/λοιπά, ογκώδη, κλπ.).
Η χρονική της διάρκεια θα πρέπει να είναι
ετήσια, αλλά για λόγους επιτάχυνσης των μελετών ωρίμανσης θα πρέπει να υπάρξει
και εξάμηνης διάρκειας ενδιάμεσα αποτελέσματα.
– Μελέτη
συγκριτικής αξιολόγησης τεχνολογιών επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων –
ανάλυση βιωσιμότητας με βάση το μέγεθος – συνυπολογισμός κόστους μεταφορών και
εξωτερικών περιβαλλοντικών παραμέτρων – εκτίμηση λειτουργικού κόστους
– Μελέτη
αναθεώρησης και επανασχεδιασμός του δικτύου ΣΜΑ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του
δικτύου επεξεργασίας συμμείκτων.
– Μελέτη
Χωροθέτησης/ Βελτιστοποίησης Αριθμού Πράσινων Σημείων (Στρατηγικός σχεδιασμός)
– Μελέτη
αξιολόγησης – ιεράρχησης της καταλληλότητας των εξοφλημένων ανενεργών λατομείων
‐ για την κάλυψη των αναγκών ταφής επικίνδυνων, μη επικίνδυνων και αδρανών
αποβλήτων της Περ. Αττικής .
– Μελέτη
σκοπιμότητας – σχεδιασμός προγράμματος χωριστής συλλογής και ΔσΠ –
σκοπιμότητας για την επιλογή τεχνολογίας προδιαλεγμένου οργανικού
– Διαμόρφωση
ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης ειδικών αποβλήτων
– Μελέτη
εξειδίκευσης του σχεδίου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής
– Μελέτη για την
ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων δικτύων χωριστής συλλογής/ μεταφοράς των
ρευμάτων αποβλήτων αστικού τύπου, εναλλακτικής διαχείρισης και βιομηχανικών
περιλαμβανομένων και των αποβλήτων πλοίων (MARPOL 73/78).
– Μελέτη
τιμολογιακής πολιτικής
– Επιχειρησιακό
σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΦοΣΔΑ της Περιφέρειας
– Προγράμματα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού
– Εγκεκριμένο ΠΕΠ
Αττικής 2014 ‐ 2020
Ø  Τεχνικές
σχεδιασμού
– Σταθμών
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων – ΑΥ ‐ ΒΑ
– Κέντρων Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών
– Κέντρων
επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού
– Εγκαταστάσεων
Διάθεσης και επεξεργασίας σύμμεικτων Απορριμμάτων
– Τοπικά σχέδια
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων από τους Δήμους (για τους Δήμους της Αττικής που
υπολείπονται)
– Εγκαταστάσεων
διαχείρισης ειδικών ρευμάτων (π.χ. ΧΥΤ μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων,
μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών, ΧΥΤ Αδρανών)
– Μελέτη
Αναβάθμισης του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων
Ø 
για την αδειοδότηση και κατασκευή των έργων διαχείρισης
– Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ‐ ΜΠΕ
– Μελέτη
διευθέτησης (οργάνωσης και λειτουργίας) ΧΥΤ
– Μελέτη
Χωροθέτησης και Σχεδιασμού Νέων Μονάδων επεξεργασίας συμμείκτων
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η μέριμνα για την
προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί βασικό γνώμονα για την
εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ. Συνεπώς στα πλαίσια υλοποίησης και εξειδίκευσης αυτού θα
πρέπει:
Ø 
Τα
κριτήρια επιλογής προτάσεων και θέσεων να προάγουν την βελτίωση και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ø 
Να
αποφευχθούν περιοχές με αυξημένη “πυκνότητα” αρνητικών παρεμβάσεων με σκοπό την
αποφυγή συσσωρευτικών αρνητικών επιπτώσεων ή την άμβλυνση αυτών.
Ø 
Να
υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση του κοινού και των τοπικών αρχών και κοινωνιών.
Ø 
Nα ληφθεί υπόψη, σε
θέματα χωροθέτησης και αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται με τον
ΠΕΣΔΑ, η κατάργηση των αρ. 14 έως 33 του Ν. 4269 με τον Ν. 4389/27-05-2016, με
τον οποίο τροποποιείται το καθεστώς των χρήσεων γης και έχει πλέον εφαρμογή το
από 23.2/6.3.1987 Π.Δ. «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Δ΄ 166).
Ø 
Να γίνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σταδίων υλοποίησης
ΠΕΣΔΑ και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.
Ø 
Να γίνει αναλυτική καταγραφή των έως τώρα αδειοτημένων
εγκαταστάσεων και μονάδων αλλά και των εγκαταστάσεων και μονάδων που βρίσκονται
σε φάση αδειοδότησης.
Ø 
Να γίνει αναλυτική αναφορά στην χρηματοδότηση του
ΠΕΣΔΑ.
Ø 
Να ληφθούν υπόψη οι δράσεις και οι κατευθύνσεις του
Εθνικού Σχεδίου Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)
Για την πληρέστερη
προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, σε σχέση µε το ΠΕΣΔΑ,
η έγκριση του θα πρέπει να λάβει υπόψη τα κάτωθι:
1.   
Για
την προστασία των εδαφών σε προστατευµένες ή µη περιοχές και την αποφυγή
απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισης τους, να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
α) Προτροπή για
υλοποίηση των έργων σε κατάλληλους χώρους, αποφεύγοντας την χωροθέτηση τους σε
περιοχές µε μοναδικό χαρακτήρα τοπίου – λόγω της ποικιλίας του φυσικού
ανάγλυφου που παρουσιάζουν – και μεγάλη αισθητική αξία – λόγω του αξιόλογου
βαθμού φυσικότητας που παρουσιάζουν. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό – από
τεχνικοοικονομική άποψη – να επιλέγονται οι λιγότερο επεμβατικές λύσεις.
β) Να εφαρμόζονται
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διαρροής
ρυπαντικού φορτίου στο έδαφος.
γ) Να λαμβάνονται
υπόψη τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής, ώστε να
διαπιστώνεται η οικολογική σημασία της ως προς το αν αποτελεί ενδιαίτημα για
είδη πανίδας ιδιαίτερης σημασίας και που τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Να
λαμβάνονται υπόψη προτάσσεις που θα δοθούν από τις εκάστοτε εγκεκριμένες
Ειδικές Περιβαλλοντικές και οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί
για την εκάστοτε προστατευόμενη περιοχή.
δ) Να εφαρμοστούν όλες
οι προτάσεις του ΠΕΣ∆Α, για μείωση του ποσοστού υπολείμματος προς τελική
διάθεση (μειωμένες απαιτήσεις σε εκτάσεις Υγειονοµικής Ταφής).
γ) Να εφαρμοστεί
στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό, η πρόταση από τον ΠΕΣ∆Α για χωροθέτηση των νέων
έργων διαχείρισης, σε ήδη αδειοδοτημένες περιοχές.
ε) Να γίνουν
προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης διάθεσης του
βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων σε ΧΥΤΥ και παράλληλα να ενθαρρυνθούν
ενέργειες και δράσεις για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών από προδιαλεγμένα
οργανικά ή/και γεωργικά απόβλητα.
στ) Να
παρακολουθούνται και να αποκαθίστανται οι χώροι υγειονοµικής ταφής µετά την
παύση λειτουργίας τους.
2.   
Για
την προστασία της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
χλωρίδας και πανίδας να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα κριτήρια
επιλογής προτάσεων να περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα
της αξιολογούμενης πρότασης µε την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή
ανάπτυξης της. Παράλληλα, στα ίδια ως άνω κριτήρια να ενταχθούν δυνατότητες
κατά προτεραιότητα προώθησης εκείνων των δράσεων που ενισχύουν την προστασία
και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων (π.χ. αντισταθμιστικά μέτρα).
β) Να αξιοποιείται
η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του ΠΕΣ∆Α
για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν μείωση επιπτώσεων σε προστατευμένες περιοχές.
Γενικότερα, να αποφεύγεται η υλοποίηση έργων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
από σχετικά υψηλή ποικιλότητα σε τύπους φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι
της Οδηγίας 92/43/ΕΕ.
γ) Να γίνεται
έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για την αποφυγή ή κατά το δυνατόν μείωση
επιπτώσεων σε φυσικές περιοχές, περιοχές του δικτύου Natura 2000 και βιοτόπους.
δ) Να δοθεί
προτεραιότητα στην αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων.
ε) Να ενσωματωθούν
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας IPPC σε όλα τα έργα
διαχείρισης αποβλήτων, για την εξασφάλιση της μέγιστης περιβαλλοντικής
προστασίας από τη λειτουργία αυτών.
στ) Να εφαρμόζονται
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3.   
Για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος να ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
α) Να δίνεται
προσοχή κατά το στάδιο σχεδιασμού και χωροθέτησης των έργων διαχείρισης –
αποθήκευσης, ώστε όχι µόνο να µην προκύπτουν σημαντικές επιπτώσεις στο υδατικό
περιβάλλον, αλλά επιπλέον να ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος πρόσκλησης
ρύπανσης του, λόγω αστοχίας ή εκτάκτων αναγκών / φαινόμενων.
β) Να προβλέπεται η
χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων
υγρών αποβλήτων καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(π.χ. συλλογή και διαχείριση στραγγισμάτων από ΧΥΤΥ, Μονάδες Επεξεργασίας,
ΤΣΜΑ, κλπ).
γ) Να εφαρμόζονται
προγράμματα δειγματοληψιών και μετρήσεων των συγκεντρώσεων ρύπων στα
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των έργων διαχείρισης.
δ) Να γίνεται
παρακολούθηση των υδάτινων στοιχείων των περιοχών διαχείρισης – αποθήκευσης
(επιφανειακών ή/και υπογείων) αν προκύπτει ότι ενδέχεται να επηρεάζονται από τη
λειτουργία των έργων διαχείρισης – αποθήκευσης.
ε) Να γίνεται
αναφορά των επιπέδων ρύπανσης των υδάτων στις αρμόδιες αρχές.
στ) Να εφαρμόζονται
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
4.   
Για
την προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος:
α) Να προωθηθούν τα
έργα που ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας των
παραγόμενων αερίων ρύπων από την αποθήκευση – επεξεργασία των αποβλήτων
(σύμφωνα και µε τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στο πλαίσιο της οδηγίας
IPPC), για την ελαχιστοποίηση των αερίων εκπομπών που τελικώς διατίθενται στην ατμόσφαιρα
[προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος µε τη μείωση εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) και μεθανίου (CH4)].
β) Να υπάρξει σαφής
πρόβλεψη για την διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα (από ημερήσιες – real time μετρήσεις ως και
μηνιαίες ανάλογα με την φύση και την επικινδυνότητα της κάθε μονάδας /
εγκατάστασης / χώρου) μετρήσεων των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών εκπομπών
(σκόνη, TOC, CO2, CH4, κλπ. ανάλογα με το είδος της μονάδας
/ εγκατάστασης / χώρου) από τα συστήματα επεξεργασίας των αερίων αποβλήτων και
τα αποτελέσματα να καταγράφονται σε σχετικό ημερολόγιο. Για τις προαναφερόμενες
μετρήσεις να εφαρμόζονται πρότυποι ή διεθνώς δόκιμοι μέθοδοι βιομηχανικών
μετρήσεων. Να προβλεφθεί η τακτική αποστολή των μετρήσεων στις κατά τόπους και
κατά το νόμο αρχές περιβαλλοντικού ελέγχου.
5.   
Για
την προστασία του τοπίου, πρέπει κατά την επιλογή των προτάσεων προς ένταξης
στο σχέδιο να τηρούνται τα ακολούθα:
α) Να λαμβάνεται
υπόψη η εγγενής αξία του συνόλου της περιοχής ως προς τη βιολογική ποικιλότητα,
την οικολογική και αισθητική σημασία της για την εξέλιξη και διατήρηση των
οικοσυστημάτων της, καθώς συστατικά στοιχεία του τοπίου λόγω των
χαρακτηριστικών τους έχουν ιδιαίτερη αισθητική αξία και συμβάλλουν στην
οικολογική ισορροπία της περιοχής.
β) Να προβλέπεται η
κατά προτεραιότητα επιλογή υποβαθμισμένων περιοχών και παλαιών λατομείων για
την αποθήκευση ΕΑ.
γ) Να
ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέες χωροθετήσεις για τα έργα
διαχείρισης που προτείνονται στο ΕΣΔΕΑ, µε την χωροθέτηση τους σε ήδη
αδειοδοτημένες περιοχές, προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
φυσιογνωμίας της περιοχής εγκατάστασης των έργων (π.χ. μονάδες επεξεργασίας,
έργα προσπελασιμότητας, κλπ.).
6.   
Για
την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας θα
πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Να εφαρμοστούν
οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές κατά την υλοποίηση των έργων διαχείρισης για
την ελαχιστοποίηση της προκαλούμενης περιβαλλοντικής όχλησης.
β) Να εφαρμόζονται
συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
γ) Να εκπονηθούν
προγράμματα για την πρόληψη και τη διαχείριση ατυχηματικών καταστάσεων.
δ) Να περιοριστούν
οι έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα από τη λειτουργία των έργων
διαχείρισης του ΠΕΣΔΑ (π.χ. ηχορρύπανση, οσμές, εκπομπές, οπτική όχληση, κλπ.)
µε την ορθολογική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης / αποθήκευσης (π.χ.
την πιθανή χωροθέτηση σε ήδη αδειοδοτημένες περιοχές) και την οργάνωση / έλεγχο
του συστήματος μεταφοράς των αποβλήτων.
7.   
Προκειμένου
να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις και στόχοι του ΠΕΣ∆Α:
α) Για την πρόληψη
παραγωγής και την συνεπακόλουθη μείωση διάθεσης αποβλήτων
– να δοθεί έμφαση
στην προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων αλλά και τη
δημιουργία πράσινων σημείων,
– να
εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη
για την πρόληψη/μείωση στην πηγή και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.
β) Για συμβατότητα
µε την ιεράρχηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, ακολουθώντας την ιεραρχία της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του Νόμου 4042/2012
– να προωθείται η
ιεράρχηση των στόχων διαχείρισης των στερών αποβλήτων µε το συνδυασμό διαφόρων
τεχνολογιών, μεθόδων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των στερεών αποβλήτων.
γ) Για την επίτευξη
των στόχων αξιοποίησης/ ανακύκλωσης/ ανάκτησης αποβλήτων
– να γίνει κάθε
δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια των προτάσεων του ΠΕΣ∆Α για την επίτευξη των
προτεινόμενων στόχων αξιοποίησης – ανακύκλωσης – ανάκτησης των στερεών
αποβλήτων,
– να δοθεί έμφαση
στις δράσεις για διαλογή στην πηγή (∆σΠ) των οργανικών καθώς και στην
αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων ώστε να μεγιστοποιείται ο στόχος ανακύκλωσης,
– να δοθεί έμφαση
επίσης στη χωριστή συλλογή των συσκευασιών αλλά και των γυαλιών, μετάλλων, χαρτιού
και παλστικού, για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσής τους,
– να υπάρχει
μέριμνα για την επίτευξη των εξειδικευμένων για την Περιφέρεια στόχων και στις
λοιπές κατηγορίες µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (π.χ. μεταχειρισμένα
ελαστικά, ΑΗΗΕ, κλπ.).
δ) Για την εκτροπή
βιοαποδομήσιμου κλάσματος από τελική διάθεση σε ΧΥΤΥ
– να ενταθεί εκτός
από τη χωριστή συλλογή των οργανικών στην πηγή και η επεξεργασία και αξιοποίηση
του ρεύματος των οργανικών υπολειμμάτων που προκύπτει από τις μονάδες
διαχείρισης των σύμμεικτων αποβλήτων, µε σκοπό τη μεγιστοποίηση του ποσοστού
εκτροπής βιοαποδομήσιμου από την τελική διάθεση.
ε) Για την
ελαχιστοποίηση απαίτησης ενέργειας και αύξηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές
– να οργανωθεί ένα
ορθολογικό σύστημα συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων µε στόχο τη μείωση των δρομολογίων
μεταφοράς και την εξοικονόμηση ενέργειας,
– να επιδιωχθεί η
εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου από τα αντίστοιχα έργα διαχείρισης για
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
– να μεγιστοποιηθεί
η προσπάθεια ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων συμβάλλοντας στην
κατεύθυνση της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων και συμβατικής ενέργειας.
8.   
Κατά
το σχεδιασμό των έργων διαχείρισης αποβλήτων να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013), και
να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για την διαχείριση
αποβλήτων, καθώς και αυτές που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων και αερίων
εκπομπών στο βαθμό που έχουν εφαρμογή στα υπόψη έργα, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις τους στα διάφορα στοιχεία του
περιβάλλοντος (βιοποικιλότητα, οικότοποι, χλωρίδα, πανίδα, έδαφος, ύδατα,
ατμόσφαιρα, ανθρωπογενές περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία, κλπ).
9.   
Απαιτείται
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκπόνηση ειδικών μελετών για (πλην του
συνόλου των μελετών που αναφέρονται στην ΣΜΠΕ):
α) την οργάνωση και
εφαρμογή του βέλτιστου συστήματος Διαλογής στην Πηγή του οργανικού κλάσματος
των ΑΣΑ, των υλικών συσκευασίας, ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών ρευμάτων
αποβλήτων.
β) τη διαχείριση
των αναμενόµενων σημαντικών ποσοτήτων οργανικών αποβλήτων (προδιαλεγμένο
οργανικό, οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ, ιλύες, γεωργικά υπολείμματα) και των
προϊόντων επεξεργασίας τους (compost α’ και β’ ποιότητας, pellets, κλπ.).
γ) τη (βέλτιστη)
χωροθέτηση και οργάνωση του δικτύου Πράσινων Σημείων, µε σκοπό την καλύτερη
εξυπηρέτηση και την βιωσιμότητά τους.
10.
Να
προβλέπεται στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν από το ΠΕΣΔΑ
σύστημα παρακολούθησης, για την διασφάλιση της προστασίας βιοτόπων, την
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αναβάθμιση του τοπίου. Τα αποτελέσματα να
καταγράφονται συστηματικά και να γίνονται κατάλληλες παρεμβάσεις κατά την
υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, ανάλογα µε τα πορίσματα του συστήματος
παρακολούθησης.
11.
Κατά
τον σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο ΠΕΣΔΑ θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (ΡΣΑ) 2021 (άρθρο 9, άρθρο
21, άρθρο 38) και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (π.χ. Βιομηχανίας, Τουρισμού).
12.
Σύμφωνα
με την πρόταση του ΠΕΣΔΑ προτείνεται η «κατασκευή ιδιωτικών ΧΥΤ για την
εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των παραγωγών μεγάλων ποσοτήτων βιομηχανικών
αποβλήτων». Η Δ/νση Περιβάλλοντος διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση καθώς
θα δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς Β.Α. να τα διαθέτουν τα Β.Α. εντός των
μονάδων τους ή χώρων που ελέγχονται από τους ιδίους, χωρίς πλήρη έλεγχο (αυτό
έχει δείξει η έως τώρα εμπιερία). Η Δ/νση Περιβάλλοντος προτείνει αντί αυτού
την οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των Β.Α. στους χώρους
βιομηχανικής συγκέντρωσης και την περεταίρω διάθεση αυτών μέσω του υφιστάμενου
και μελλοντικού δικτύου διάθεσης. Τα Β.Α. θα οδηγούνται προς του χώρους
διάθεσης που θα δημιουργηθούν και θα ελέγχονται από τον ΕΔΣΝΑ
.
13.
Αναφορικά με την αποτέφρωση, η Δ/νση Περιβάλλοντος
προτείνει να γίνουν συγκεκριμένες οι κατηγορίες των αποβλήτων (με κωδικούς ΕΚΑ)
οι οποίες δύναται να οδηγούνται προς αποτέφρωση.
14.
Να
ληφθεί μέριμνα για τον ορθολογικό διαχωρισμό και κατηγοριοποίηση των
επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων (σύμφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων), σε σχέση µε τα µη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, ώστε να
καθίσταται ευχερέστερη η διαχείριση τους. Να ληφθεί υπόψη ότι στην Περιφέρεια Αττικής
δραστηριοποιούνται βιομηχανικές μονάδες που από την λειτουργία τους παράγονται όχι
μόνο επικίνδυνα αλλά και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, και κυρίως τα
δεύτερα θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν και να ποσοτικοποιηθούν
.
15.
Σχετικά
με την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων να αποφεύγεται η
συνδιαχείριση τους µε άλλα ρεύματα αποβλήτων, όπως για παράδειγμα ανάμειξη και
απόρριψη τους μαζί µε τα αστικού τύπου απόβλητα.
16.
Να
εξεταστεί η σύσταση επιτροπής σε περιφερειακό επίπεδο για τη διαχείριση των
αποβλήτων με σκοπό να αποτελέσει όργανο κοινωνικού διαλόγου και διατύπωσης
απόψεων για θέματα διαχείρισης των ΕΑ. Η επιτροπή αυτή οποία θα μπορούσε να αποτελείται
από εκπρόσωπους του Υ.Π.ΕΝ., εκπρόσωπους των κατά τόπους περιβαλλοντικών διευθύνσεων,
από εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (Α΄ & Β΄ βαθμού) και εκπρόσωπους
κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.
17.
Ο
ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής θα
πρέπει να συνεργάζονται σε θέματα παρακολούθησης και ελέγχου των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ, προκειμένου να
εντοπίζονται εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να λαμβάνονται
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω παρακολούθηση θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνει και ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των επιμέρους ρευμάτων
αποβλήτων που υφίστανται διαχείριση στην Περιφέρεια Αττικής, και εκτίμηση της
αποδοτικότητας των υποδομών διαχείρισής τους, για την ανάδειξη τυχόν
προβλημάτων κατά την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Αττικής, τη διαρκή ενημέρωση του με τα
απαραίτητα δεδομένα, και την αξιοποίηση αυτών για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του.
18.
Η
παραπάνω παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύνταξη, με ευθύνη του
ΕΔΣΝΑ, ετησίων εκθέσεων, με συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης,
οι οποίες θα παρέχουν επαρκή πληροφόρηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων (εφόσον
κρίνονται απαραίτητα). Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται εντός
του πρώτου εξαμήνου του επομένου έτους, και το περιεχόμενό τους θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
– Η ετήσια έκθεση
θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παρακολούθηση δεικτών (όπως οι προτεινόμενοι
από τη ΣΜΠΕ) που συνδέονται με τα έργα και δράσεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής και να
αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές.
– Η ετήσια έκθεση
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών μεταβολών
που οφείλονται στο υλοποιηθέν τμήμα του ΠΕΣΔΑ Αττικής, σύγκριση με τις
εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ και τις τυχών εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο για το
περιβάλλον, και συγκριτική αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων του ΠΕΣΔΑ
Αττικής, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.
– Σε περίπτωση
διαπίστωσης είτε σημαντικών αποκλίσεων από τις εκτιμήσεις της ΣΜΠΕ, είτε νέων
υποχρεώσεων από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, η εν λόγω
έκθεση οφείλει να προτείνει κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.
Ο
ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΡΧΕΙΟ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.:
Φ. 192/2015
Η
ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
   
           Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
            Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ