Σε 16 παραλίες της Λαυρεωτικής διαγωνισμός για την παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.

Πρόσφατα Άρθρα

Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών προκηρύσσει  η “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό
Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας µε την επωνυμία “Δημοτική Ανώνυμη
Εταιρεία Ακινήτων
” και τον διακριτικό τίτλο “Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
αφού έλαβε υπόψη του :
1) το άρθρο 72 του
Ν.3852/2010
 1. το άρθρο 192 του ∆ΚΚ (ν.
  3463/2006)
 2. τις διατάξεις του Π∆ 270/81
 3. την υπ’ αριθμόν 40/2017 απόφαση
  του ∆.Σ. της Δήμου
 4. την υπ’ αριθμόν 4/2017 απόφαση
  του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΛ
 5. την υπ’ αριθμόν 7,8 και 9 του
  2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΛ
                                                 Προκηρύσσει
ανοικτό πλειοδοτικό
διαγωνισμό, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την παραχώρηση
δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών.
Οι δημοτικοί
κοινόχρηστοι χώροι προς παραχώρηση σε τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης,
έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, σύμφωνα µε τα
οριζόμενα στο Π.∆ 270/81 ορίζονται ως εξής :

α/α
Τ ο π ο θ ε σ ί α
T. M.
Ελάχιστη
Τιμή
1ης προσφοράς
Δημοτική Ενότητα
1
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 1)
15
25.000 €
Λαυρίου
2
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΥΝΤΑ ΖΕΖΑΣ (σημείο 2)
15
25.000 €
Λαυρίου
3
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 1)
15
15.000 €
Κερατέας
4
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΧΑΡΑΚΑ (σημείο 2)
15
15.000 €
Κερατέας
5
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ (2ο Λιμανάκι)
15
15.000 €
Κερατέας
6
ΠΑΛΑΛΙΑ
ΚΑΠΕ
15
7.000 €
Λαυρίου
7
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ
15
4.000 €
Κερατέας
8
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΓΕΘΙ
15
4.000 €
Κερατέας
9
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΡΩΜΟΠΟΥΣΙ (ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ)
15
4.000 €
Κερατέας
10
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΑΣΣΑ
15
4.000 €
Λαυρίου
11
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
15
4.000 €
Κερατέας
12
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΛΕΓΡΑΙΝΩΝ
15
4.000 €
Λαυρίου
13
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΘΟΡΙΚΟΥ
15
4.000 €
Λαυρίου
14
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΝΤΕΛΕΝΙΑΣ
15
4.000 €
Κερατέας
15
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
15
4.000 €
Κερατέας
16
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟΥ
15
4.000 €
Κερατέας

Δικαιούμενοι συμμετοχής
Δεκτοί στον διαγωνισμό
γίνονται φυσικά, νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών. Τα συμπράττοντα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, θα διευκρινίζει τους όρους της
κοινοπραξίας.
Δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής
  ταυτότητας.
 2. Σχετικό πληρεξούσιο αν δεν
  είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος
 3. Εκκαθαριστικό φορολογίας
  εισοδήματος καθώς και αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 του
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ.
 4. Εκκαθαριστικό φορολογίας
  εισοδήματος καθώς και αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη
  οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή.
 5. Βεβαίωση από την Ταμειακή
  Υπηρεσία του ∆ήµου περί µη υπάρξεως οφειλής του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του
  ΕΓΓΥΗΤΗ, από καμία αιτία προς τον Δήμο Λαυρεωτικής (τέλη ύδρευσης, κλπ.)
  καθώς και στα ΝΠΔΔ αυτου.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας ∆ηµόσιας
  Οικονομικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.), για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ
  και του ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα).
 7. Βεβαίωση περί µη οφειλής (ασφαλιστική
  ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και από τον ασφαλιστικό
  φορέα είναι ασφαλισμένος (ο συµµετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή
  µη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση
  του Ν. 1599/1986.
 8. Αντίγραφο (επικυρωμένο) της
  άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια παραμονής
  εάν έχουν ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
  1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του ΕΓΓΥΗΤΗ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων
  της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 10. Σε περίπτωση ο συµµετέχων
  είναι εταιρεία, υποχρεούται να προσκομίσει τα εκ του νόμου απαιτούμενα
  νομιμοποιητικά για την συµµετοχή έγγραφα, ανάλογα µε την εταιρική µορφή.
 11. ΦΕΚ Εταιρείας στο οποίο να
  φαίνεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας και σε περίπτωση δεν είναι ο
  ίδιος, εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο που να αναφέρει ρητά ότι
  εξουσιοδοτεί τον παρόντα να συµµετέχει για λογαριασµό της εταιρείας στο
  διαγωνισµό.
 12. Αντίγραφο ποινικού µητρώου του
  διαγωνιζοµένου και εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου
  του.
 13. περί µη
  πτωχεύσεως του διαγωνιζοµένου και εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο του
  νοµίµου εκπροσώπου του.
 14. µη θέσεως σε
  αναγκαστική διαχείριση, εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και
  για µη θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται
  περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε., και Ε.Π.Ε. και από το
  Υπουργείο Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Π.Α., όταν πρόκειται
  περί Α.Ε.
 15. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
  όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης.
 16. Υπεύθυνη Δήλωση του
  συμμετέχοντος ότι όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή
 17. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
  πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα.
Ο διαγωνισμός θα
πραγματοποιηθεί Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 & Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και
ώρες 13:00 έως 17:00 στο δημαρχείο Λαυρίου.
Πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό και την διάθεση της πλήρους διακήρυξης του διαγωνισμού, θα
παρέχονται από τα γραφεία της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ