15 Προσλήψεις στο Ωδείο Κερατέας

Πρόσφατα Άρθρα

ΛΑΥΡΙΟ 13/ 12/ 2013 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ην πρόσληψη 15 ατόμων ΔΕ Μουσικών για την λειτουργία του ωδείου Κερατέας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών). Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι ως εξής :

Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπη ρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΠΙΑΝΟΥ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
3
102
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΚΙΘΑΡΑΣ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
3
103
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΒΙΟΛΙΟΥ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1
104
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1
105
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1
106
ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (Δημοτικό Ωδείο Κερατέας)
Λαύριο
Μουσικός ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟ
Υ (ΔΕ)
Έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64°. Επίσης, θα πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα τους επιτρέπει την των καθηκόντων της θέσης επιλέγουν.

Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

ι) Πρόσφατα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών απαιτούνται ως προσόντα διορισμού. Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής.

2) Πρόσφατα επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

3) Επικυρωμένο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιο με ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών).

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Ότι δεν τελεί υπό ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα αναφέρονται στο αρθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

5) Βιογραφικό σημείωμα

6) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας:

Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα μουσικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του Υπουργείου Πολιτισμού (για τα αναγνωρισμένα τμήματα).

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον τύπο κλπ

α. Για τους μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ ίου και 2ου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα της παρ. ι του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παραγρ. 3 του άρθρου ι του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β. Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
> Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης – ι έτος = 300 ένσημα).

> Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

> Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

> Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με πρόσφατη βεβαίωση, αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

> Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση)

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούμενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζονται η υπάλληλος του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Τσαμαλίκα Αναστασία & σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Γκιώνης Θεόδωρος Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στην Διοίκηση του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ Αγίας Παρασκευής ι, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-15:30.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε καθημερινή εφημερίδα του νομού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ο έλεγχος των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων και η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, θα γίνει από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την Ι03η/2013 Απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ, περί σύστασης επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων.

Εφόσον η τριμελής επιτροπή κρίνει αναγκαίο θα γίνει και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησής τους την ίδια μέρα.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (ίο) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης με τους επιλεγέντες υποψηφίους μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες του Ωδείου. Οι επιλεγέντες-αντισυμβαλλόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Επισημαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή του αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

http://static.diavgeia.gov.gr/

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Ενημέρωση μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Εγγραφείτε στο Newsletter του forkeratea.com

Ενημερωθείτε καθημερινά από την ιστοσελίδα forkeratea.com επιλέγοντας να λαμβάνετε το ηλεκτρονικό newsletter. Γράψτε παρακάτω το email σας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Παρόμοια Αρθρα

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ