ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΚΟΡΩΠΙ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΜΑΡΙΖΑ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΚΙΤΣΙ, ΚΟΥΠΙ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΡΩΠΙΑ

Πρόσκληση στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...
Facebook
Twitter

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας
καλούμε στην 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του
Λαυρίου,
την 20η Οκτωβρίου
2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.    Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Λαυρεωτικής
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας Α.Ε.
2.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου
Λαυρεωτικής για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
«Β.Ε.ΠΕ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της εταιρείας.

3.    Αποδοχή ποσών α) 136.707,11 € για
εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 27
του Ν.3756/2009 που αφορά το έτος 2014 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) 354.230,00 € που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση έτους 2014 από το ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
και αφορά την λειτουργία της κατασκήνωσης Κερατέας, γ) 66.750,40 € (ως διαφορά)
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, που αφορά ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, δ)
1.069,30 € (ως διαφορά) που αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ. ΕΣ. & ε) 254.765,65 € από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης που αφορούν το έργο «Υποδομής– Ανάπλασης-Ενοποίησης χώρων
πρασίνου περιοχής ιστορικού κέντρου Δήμου Λαυρεωτικής».

4.    Έγκριση πέμπτης (5ης)
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους
2014.
5.    Ψήφιση έκτης (6ης)
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2014.
6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.
7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 2.000,00€ για την φιλοξενία στον Δήμο Λαυρεωτικής της αντιπροσωπείας από
την αδελφοποιημένη πόλη Quimper της Γαλλίας.
8.    Α) Αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης
του δημοσίου ακινήτου με Α.Β.Κ. 710 στην πόλη του Λαυρίου, καθώς και των όρων
αυτής Β) Έγκριση της προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής, του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΑΚΕΛ
«ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» και
Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
εφαρμογής της σύμβασης του έργου.
9.    Έγκριση τέταρτης (4ης)
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία
«ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2014.
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ»του
Δήμου Λαυρεωτικής.
11. Έγκριση 1ου Συγκριτικού
Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση
– Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας  ‘Περιγιάλι’ – ‘Τσονίμα’ – ‘Τρεχαντιέρα’ του
πρώην Δήμου Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ . πρωτ. 20085/24-09-2014).
12.  Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση –
Πράξη εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας» του Δήμου
Λαυρεωτικής. (αριθ .πρωτ. 20216/24-09-2014).
13.  Λήψη απόφασης
για την παράταση συνολικής προθεσμίας και την έγκριση υποκατάστασης μελετητή
της μελέτης: «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής
περιοχής Β’ κατοικίας  ‘ΠΟΡΤΟ ΕΝΝΕΑ’ του
πρώην Δήμου Κερατέας» του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ. πρωτ. 20217/24-09-2014).
14.  Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική
Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’ κατοικίας 
‘Πανόραμα’ – ‘Αγία Μαρίνα’ – ‘Τουρκολίμανο’ του πρώην Δήμου Κερατέας»
του Δήμου Λαυρεωτικής. (αριθ . πρωτ. 20219/24-09-2014).
15. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ
ΤΗΣ 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (ειδικός προϋπολογισμός Α΄
φάσης)» και παράταση εργασιών του ως άνω έργου.
16.  Ίδρυση Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Λαυρεωτικής και συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης που θα εποπτεύει τη λειτουργία
του.
17.  Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)
του Δήμου Λαυρεωτικής.
18.  Έγκριση δικαιούχων για χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.
19.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής ως
υπολόγου διαχειριστή για τα έργα δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) λογαριασμών που
τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδος.
20.  Έγκριση ισολογισμών ετών 2000 έως 2013
κληροδοτήματος «Ευλαμπίας Μουσαγιά.
21. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους που αφορούν δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ.
7433/24-06-2014)
22.  Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. 17282/07-08-2014)
23.  Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό
κατάλογο που αφορά δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. (αριθ. πρωτ. 18090/20-08-2014)
24.  Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους που αφορούν δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. 20298/22-09-2014)
25.   Διαγραφή ποσού και προσαυξήσεων από
βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν τέλη ύδρευσης. (αριθ. πρωτ.
19206/08-09-2014)
26. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους
χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν βεβαιώσεις παραβάσεων οχημάτων. (αριθ. πρωτ.
17782/14-08-2014)
27. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν βεβαιώσεις παραβάσεων οχημάτων. (αριθ. πρωτ. 19207/08-09-2014)
28. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς
καταλόγους, που αφορούν βεβαιώσεις παραβάσεων οχημάτων. (αριθ.πρωτ.14839/07-07-2014)
29.  Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένο χρηματικό
κατάλογο, που αφορά τέλος Κοιμητηρίου. (αριθ. πρωτ.: 14838/07-07-2014)
30.  Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος,
που αφορά Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τ.Α.Π., στο Δήμο Σαρωνικού. (αριθ.
πρωτ. 19319/09-09-2014)
31.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
και διαγραφή ποσού, που αφορά δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (αριθ. πρωτ. 19775/15-09-2014).
32. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
στο Δήμο Λαυρεωτικής, που αφορά καταβολή ποσού για λογαριασμό ύδρευσης και
βεβαίωση ποσού. (αριθ. πρωτ. 19205/08-09-2014)
                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
  
                                                  ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Σχολίασαν…Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή και δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης θα αποκλείονται.

Δημοφιλή άρθρα

16-σεισμικές-δονήσεις-στην-Κερατέα-μέσα-σε-43-ώρες
Σε-κλοιό-σεισμικών-επικέντρων-βρίσκεται-τις-τελευταίες-ημέρες-η-Αττική-λένε-οι-σεισμολόγοι-και…
Οι-απανωτοί-σεισμοί-στην-Αττική-τις-τελευταίες-μέρες-οδήγησαν-σε-«λουκέτο»-το-ΟΑΚΑ;
Μπαράζ-σεισμικών-δονήσεων-ανατολικά-της-Κερατέας!
Έξι-υποψήφιοι-δήμαρχοι-μιλούν-στο-«Π»
Γιατί-θα-ηχήσουν-σειρήνες-τη-Δευτέρα-(2/10)-στο-Κορωπί
16-σεισμικές-δονήσεις-στην-Κερατέα-μέσα-σε-43-ώρες-–-anatolika24-–-anatolika24.gr
16-μικροσεισμοί-στη-θάλασσα-ανατολικά-της-Κερατέας-τις-τελευταίες-43-ώρες-(Δείτε-τη-σεισμική-ακολουθία)
Τρύπια-σπηλιά:-Η-φυσική-γέφυρα-των-Νεράϊδων-και-ο-θρύλος-του-αρχαίου-σπηλαίου-(βίντεο)

Διαβάστε επίσης...

Κέντρο-Ημέρας-«Ανοιχτή-Αγκαλιά»:-8η-Τροποποίηση-Ανοικτής-Πρόσκλησης-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-της-Πράξης-με-κωδ.-ΟΠΣ-5002543

Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»: 8η Τροποποίηση Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002543

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ

Λαύριο:-Σεισμός-3,2-Ρίχτερ-–-Αισθητός-σε-πολλές-περιοχές

Λαύριο: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Δήμο Λαυρεωτικής, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε περιοχές της Αττικής και της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η

Scroll to Top