12.4 C
Keratea
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2023

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Λαυρεωτικής – Οι ειδικότητες και οι αιτήσεις

Αξίζει να διαβάσετε

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, Καθηγητών Μουσικής, για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα (9) µήνες.

Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015.

Γενικά προσόντα πρόσληψης:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν

3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση),µε την επιφύλαξη την επόµενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνοµικής Ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

4. Φωτοαντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος της ηµεδαπής, ή ισότιµου αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου της αλλοδαπής, συνοδευόµενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στο αριθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν.

3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.

8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούµενα προγράµµατα του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων / ∆ηµοτικών / Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις σεµιναρίων, κλπ.) για την ειδικότητα που απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι υποψήφιοι, που τηρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα περάσουν από συνέντευξη, για τον χρονικό προσδιορισµό της οποίας θα ενηµερωθούν τηλεφωνικά. Κάθε υποψήφιος µπορεί να υποβάλλει αίτηση µόνο για ένα (1) κωδικό ειδικότητας σύµφωνα µε τον

κατωτέρω πίνακα. Υποβολή αίτησης για περισσότερους του ενός (1) κωδικού σηµαίνει αυτόµατα αποκλεισµός από τη διαδικασία επιλογής.

Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου.

Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών, πέραν των προαπαιτούµενων, δύναται να τους συνυποβάλλουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00.

Τηλ. Επικοινωνίας 2292-0-27774.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ.Κατσίγιαννη Αικατερίνη .

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης σε δυο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του νοµού ή της ανάρτησής της στον πίνακα

ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ», εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 991ΖΟΚΚΟ-5ΑΖ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ ΔΕ

Πηγή: Νέες προσλήψεις στον Δήμο Λαυρεωτικής – Οι ειδικότητες και οι αιτήσεις

Σχολιασμός του άρθρου

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πρόσφατα Νέα

Σχετικά άρθρα