6 γυμναστές στο Δήμο Λαυρεωτικής

Το Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών  µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων « για Όλους» περιόδου 2018-2019.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» (www.thorikos.gr) και του ∆ήµου Λαυρεωτικής ( www.lavreotiki.gr) και να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» 1 Τ.Κ 19500 Λαύριο Αττικής υπόψη κ. Παντελαίων Μαρίας ∆Ε ∆ιοικητικού( Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774).

Φορέας Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  6 γυμναστές στο Δήμο Λαυρεωτικής
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)