15 προσλήψεις στο ∆ηµοτικό Ωδείο «∆ηµήτριος Νικολάου» στον δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει τη πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων Καθηγητών Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου «∆ηµήτριος Νικολάου» του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο έως και εννέα (9) µήνες.

Η κατάταξη στην ΤΕ-∆Ε εκπαιδευτική βαθµίδα θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015. Αναλυτικότερα οι θέσεις είναι οι εξής:

2 Μουσικός ΠΙΑΝΟΥ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΠΙΑΝΟΥΑΡΜΟΝΙΟΥΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΠΙΑΝΟΥΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΤΕ)
2 Μουσικός ΚΙΘΑΡΑΣ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΒΙΟΛΙΟΥ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (ΤΕ)
1 Μουσικός ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (∆Ε)
1 Μουσικός ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ (ΤΕ)
2 Μουσικός ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΕ)
2 Μουσικός ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ (ΤΕ)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο ΤΚ 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00. Τηλ. Επικοινωνίας 2292-0-27774.

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του Ν.Π.∆.∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ»: κ. Παντελαίων Μαρία.

Προκήρυξη

  «Ούτε στην Τήνο, ούτε πουθενά...»