Τέσσερις θέσεις εργασίας  στο Δήμο Λαυρεωτικής για τη δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Παροχή Βασικών Αγαθών: Συσσίτιο Δήμου Λαυρεωτικής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ειδικότητες που δημιουργούνται στο Δήμο μας είναι οι εξής:

Ειδικότητα Θέση

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1     ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1     ΔΕ Μαγείρων 1     ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1

Οι παραπάνω θέσεις έχουν διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τετάρτη 17/1/2018 και λήγει την Παρασκευή 26/1/2018., που μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο, απευθύνοντάς την

στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Για οποιαδήποτε πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 2292320152 κο.Γκίκα  και 2292320140 κα. Μπαράτατζη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ_26052017 ΩΦ05ΩΛ1-ΠΣ9
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

 

  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (4/7) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ «FOR KATERINA”