“Το κοινοβούλιο της ΕΕ είναι χορηγός …της βλακείας!”

Αξίζει να διαβάσετε

MOSCOW, RUSSIA – JUNE 3, 2022: The Spokeswoman of Russia’s Ministry of Foreign Affairs, Maria Zakharova, gives a press briefing on foreign policy issues. Russian Foreign Ministry Press Service/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ Ðîññèè Ìàðèÿ Çàõàðîâà âî âðåìÿ áðèôèíãà ïî òåêóùèì âîïðîñàì âíåøíåé ïîëèòèêè. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Σκληρή απάντηση μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ρωσία ως “κράτος χορηγός της τρομοκρατίας”, έδωσε για μια ακόμα φορά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Με ανάρτηση της στο Telegram έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: «Προτείνω να αναγνωριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως χορηγός της ηλιθιότητας». Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου και αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

e ticket.gif637f5a8a6dce6

«Κηρύσσοντας τη Ρωσία κράτος χορηγό της τρομοκρατίας, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν να ανοίξουν το δρόμο για τον Vladimir Putin και την κυβέρνησή του να λογοδοτήσουν για αυτά τα εγκλήματα ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου».
Οι συντάκτες του ψηφίσματος κατηγορούν τη Ρωσία για: εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, επιθέσεις με ρουκέτες στην ενεργειακή της υποδομή, ανθρωπιστική κρίση στη Μαριούπολη, παγκόσμια επισιτιστική κρίση, παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών. Στο κείμενο αναφέρεται επίσης η υποστήριξη της Ρωσίας στον πρόεδρο της Συρίας.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelensky δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να απομονωθεί και να λογοδοτήσει για τις ενέργειές της στην Ουκρανία και στον κόσμο.

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

Πηγή: “Το κοινοβούλιο της ΕΕ είναι χορηγός …της βλακείας!”

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα