“Μόνοι μας και …όλοι τους!”, λέει ο Μεντβέντεφ

Αξίζει να διαβάσετε

1370917
Russia. OCTOBER 13, 2022. Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev holds a meeting on forming Russian Investigative Committee branches in new regions, at Gorki residence. Yekaterina Shtukina/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ”, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ â íîâûõ ðåãèîíàõ ÐÔ òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ â ðåçèäåíöèè “Ãîðêè”. Åêàòåðèíà Øòóêèíà/POOL/ÒÀÑÑ

«Η Μόσχα στέκεται μόνη της στη μάχη της ενάντια στο στρατιωτικό μπλοκ του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και είναι ικανή να νικήσει μόνη της τους εχθρούς της», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.  Ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, έγραψε χαρακτηριστικά στο Telegram πως «η Ρωσία από μόνη της πολεμά το ΝΑΤΟ και τον δυτικό κόσμο».

e ticket.gif6371129c521a4

 «Είμαστε ικανοί να καταστρέψουμε μόνοι μας έναν ισχυρό εχθρό ή συμμαχίες εχθρών», δήλωσε , προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών της δραστηριοτήτων η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τις ζωές των στρατιωτών και των πολιτών της.  Ο Μεντβέντεφ έγραψε ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη «το πλήρες οπλοστάσιο» όπλων της και δεν έχει πλήξει «όλους τους πιθανούς εχθρικούς στόχους». Πρόσθεσε ότι «για όλα υπάρχει χρόνος».  

«Είναι η Ρωσία που σήμερα διαμορφώνει τη μελλοντική παγκόσμια τάξη», υποστήριξε, τονίζοντας ότι «αυτή η νέα δίκαιη παγκόσμια τάξη θα διαμορφωθεί». 

Η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, επικαλούμενη την αποτυχία του Κιέβου να εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μινσκ, με σκοπό να δοθεί στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λούγκανσκ ειδικό καθεστώς εντός του ουκρανικού κράτους. Τα πρωτόκολλα, με τη διαμεσολάβηση της Γερμανίας και της Γαλλίας, υπογράφηκαν για πρώτη φορά το 2014. Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πιότρ Ποροσένκο παραδέχτηκε έκτοτε ότι ο κύριος στόχος του Κιέβου ήταν να χρησιμοποιήσει την κατάπαυση του πυρός για να κερδίσει χρόνο και να «δημιουργήσει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις».  

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

Πηγή: “Μόνοι μας και …όλοι τους!”, λέει ο Μεντβέντεφ

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα