Έτσι θα υπολογίσεις πόσο νερό πρέπει να πίνεις την μέρα

Αξίζει να διαβάσετε

                 &Alpha;&nu;&#940;&mu;&epsilon;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&#940; &pi;&rho;&#940;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;&epsilon;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &upsilon;&gamma;&iota;&epsilon;&#943;&sigmaf;, &eta; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&#940;&lambda;&omega;&sigma;&eta; &nu;&epsilon;&rho;&omicron;&#973; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;&#943; &nu;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &eta; &pi;&iota;&omicron; &upsilon;&pi;&omicron;&tau;&iota;&mu;&eta;&mu;&#941;&nu;&eta; &pi;&rho;&alpha;&kappa;&tau;&iota;&kappa;&#942;.                 </p><div>                   <p>                     &Pi;&omicron;&lambda;&lambda;&omicron;&#943; &alpha;&pi;&#972; &epsilon;&mu;&#940;&sigmaf; &phi;&rho;&omicron;&nu;&tau;&#943;&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &nu;&alpha; &tau;&rho;&#974;&mu;&epsilon; &theta;&rho;&epsilon;&pi;&tau;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &tau;&rho;&omicron;&phi;&#941;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&#943;&rho;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&theta;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#940; &tau;&alpha; &lambda;&alpha;&chi;&alpha;&nu;&iota;&kappa;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&alpha; &phi;&rho;&omicron;&#973;&tau;&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &beta;&rho;&#943;&sigma;&kappa;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron; &nu;&alpha; &kappa;&iota;&nu;&omicron;&#973;&mu;&epsilon; &tau;&omicron; &sigma;&#974;&mu;&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &gamma;&upsilon;&mu;&nu;&alpha;&zeta;&#972;&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon;.                   </p>                                     <p>                     &Kappa;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &#972;,&tau;&iota; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;&#973;&mu;&epsilon; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &kappa;&omicron;&iota;&mu;&#972;&mu;&alpha;&sigma;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&lambda;&#940; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&upsilon;&mu;&pi;&iota;&#941;&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &tau;&omicron; &#940;&gamma;&chi;&omicron;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &mu;&epsilon; &gamma;&iota;&#972;&gamma;&kappa;&alpha; &#942; &mu;&epsilon; &delta;&iota;&alpha;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&#972;. &Omega;&sigma;&tau;&#972;&sigma;&omicron;, &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&omicron;&#943; &alpha;&pi;&#972; &epsilon;&mu;&#940;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; &phi;&rho;&omicron;&nu;&tau;&#943;&zeta;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &nu;&alpha; &pi;&#943;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &nu;&epsilon;&rho;&#972; &kappa;&alpha;&tau;&#940; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omega;&nu; &pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&#940;&sigma;&chi;&omicron;&lambda;&omega;&nu; &eta;&mu;&epsilon;&rho;&#974;&nu; &mu;&alpha;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     <strong>&Eta; &alpha;&lambda;&#942;&theta;&epsilon;&iota;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &#972;&tau;&iota; &chi;&#940;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &pi;&omicron;&lambda;&lambda;&#940; &#972;&tau;&alpha;&nu; &delta;&epsilon;&nu; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&nu;&alpha;&lambda;&#974;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &alpha;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;&#972; &nu;&epsilon;&rho;&#972;.</strong>                   </p>                                     <p>                     &Tau;&omicron; &nu;&epsilon;&rho;&#972; &delta;&epsilon;&nu; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;&#943;&tau;&eta;&tau;&omicron; &mu;&#972;&nu;&omicron; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &sigma;&#974;&mu;&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &sigma;&epsilon; &beta;&#941;&lambda;&tau;&iota;&sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&pi;&#943;&pi;&epsilon;&delta;&omicron;, &alpha;&lambda;&lambda;&#940; &tau;&omicron; &nu;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;&#941;&nu;&omicron;&upsilon;&mu;&epsilon; &epsilon;&nu;&upsilon;&delta;&alpha;&tau;&omega;&mu;&#941;&nu;&omicron;&iota; &mu;&alpha;&sigmaf; &kappa;&rho;&alpha;&tau;&#940;&epsilon;&iota; &zeta;&omega;&nu;&tau;&alpha;&nu;&omicron;&#973;&sigmaf;. &Tau;&omicron; &nu;&epsilon;&rho;&#972; &beta;&omicron;&eta;&theta;&#940; &sigma;&tau;&eta; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&phi;&omicron;&rho;&#940; &tau;&omega;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&beta;&lambda;&#942;&tau;&omega;&nu; &mu;&alpha;&kappa;&rho;&iota;&#940; &alpha;&pi;&#972; &tau;&alpha; &kappa;&#973;&tau;&tau;&alpha;&rho;&alpha;, &lambda;&iota;&pi;&alpha;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&rho;&theta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &mu;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &rho;&upsilon;&theta;&mu;&#943;&zeta;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &theta;&epsilon;&rho;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;&#943;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &sigma;&#974;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf;.                   </p>                   <p>                     &Tau;&omicron; &nu;&alpha; &beta;&rho;&#943;&sigma;&kappa;&epsilon;&sigma;&tau;&epsilon; &sigma;&epsilon; &kappa;&alpha;&tau;&#940;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &alpha;&phi;&upsilon;&delta;&#940;&tau;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;&eta;&theta;&iota;&sigma;&mu;&#941;&nu;&omicron; &alpha;&pi;&rsquo; &#972;,&tau;&iota; &nu;&omicron;&mu;&#943;&zeta;&epsilon;&tau;&epsilon; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&pi;&omicron;&rho;&epsilon;&#943; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&beta;&#940;&lambda;&lambda;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&eta; &delta;&upsilon;&sigma;&kappa;&omicron;&iota;&lambda;&iota;&#972;&tau;&eta;&tau;&alpha;, &tau;&iota;&sigmaf; &pi;&#941;&tau;&rho;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha; &nu;&epsilon;&phi;&rho;&#940;, &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&lambda;&lambda;&alpha;&gamma;&#941;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&theta;&epsilon;&sigma;&eta;, &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&nu;&omicron;&kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&iota;&omicron; &alpha;&rho;&gamma;&#942; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&#943;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&phi;&#940;&lambda;&omicron;&upsilon;.                   </p>                                     <p>                     &#904;&nu;&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&lambda;&#973; &epsilon;&#973;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&rho;&#972;&pi;&omicron;&sigmaf; &nu;&alpha; &upsilon;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&#943;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&#972;&sigma;&alpha; &lambda;&#943;&tau;&rho;&alpha; &nu;&epsilon;&rho;&#972; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&#943;&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &eta;&mu;&#941;&rho;&alpha; &epsilon;&#943;&nu;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&iota;&rho;&#941;&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&omicron; &beta;&#940;&rho;&omicron;&sigmaf; &sigma;&omicron;&upsilon; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &alpha;&rho;&iota;&theta;&mu;&#972; 30. &Alpha;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&#940;&delta;&epsilon;&iota;&gamma;&mu;&alpha;, &epsilon;&#943;&sigma;&alpha;&iota; 60 &kappa;&iota;&lambda;&#940;, &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&#943;&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf; &delta;&#973;&omicron; &lambda;&#943;&tau;&rho;&alpha; &nu;&epsilon;&rho;&#972; &tau;&eta;&nu; &eta;&mu;&#941;&rho;&alpha;, &epsilon;&nu;&#974; &alpha;&nu; &epsilon;&#943;&sigma;&alpha;&iota; 80 &kappa;&iota;&lambda;&#940;, &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&#943;&nu;&epsilon;&iota;&sigmaf; 2,6 &lambda;&#943;&tau;&rho;&alpha;, &tau;&eta;&nu; &eta;&mu;&#941;&rho;&alpha;.                   </p>                   <p>                     <span><strong>&Pi;&omicron;&iota;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&#940;&zeta;&epsilon;&iota; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;&#972;&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &eta; &alpha;&phi;&upsilon;&delta;&#940;&tau;&omega;&sigma;&eta;. &Alpha;&nu;&alpha;&lambda;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;&#940; &sigma;&tau;&omicron; TheIssue.gr.</strong></span>                   </p>                                   </div>

Πηγή: Έτσι θα υπολογίσεις πόσο νερό πρέπει να πίνεις την μέρα

- Advertisement -

Πρόσφατα Νέα

- Advertisement -

Σχετικά άρθρα