Ο Δήμος Ύδρας διεκδικεί 400 χιλιάδες ευρώ από τον Δήμο Λαυρεωτικής λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος

Ο Δήμος Ύδρας με την με ΓΑΚ 8986/2018 αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής αξιώνει επικουρικά να αναγνωρισθεί ότι ο Δήμος μας οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα Δήμο Ύδρας ποσό 393.954,37 ευρώ λόγω του αντιστοιχούντος στο ποσό αυτό αδικαιολόγητου πλουτισμού του, ήτοι του ποσού που ο Δήμος Λαυρεωτικής εισέπραξε από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006, όσον αφορά στα αιολικά πάρκα που αφορούν οι ανωτέρω τροποποιητικές πράξεις της ΡΑΕ.

Με την ίδια αγωγή ζητείται να υποχρεωθεί η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» να αποδίδει στο Δήμο Ύδρας εφεξής τα ποσά που παρακρατεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη λειτουργία των εν λόγω αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη νήσο Άγιος Γεώργιος, αναγνωρίζοντας ότι η νήσος αυτή εμπίπτει στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ύδρας.

Διαβάστε σχετικά στην απόφαση που ακολουθεί

Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικής εταιρείας για την κατάθεση προτάσεων στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά για την αντίκρουση της αγωγής (ΓΑΚ 8986/2018) του Δήμου Ύδρας κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Δήμου Λαυρεωτικής

ΩΔ2ΙΩΛ1-ΥΤ7
Σχόλια μέσω facebook
  ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ