Επανάληψη της προκύρηξης «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 5.200.000,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 5.200.,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 3.073.527,02 €, (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 553.234,86€, Απρόβλεπτα (15%) 544.014,28€, Απολογιστικά 15.,00 €,
Αναθεώρηση 7.72,23 € και Φ.ΠΑ 24% 1.006.451,61 €

6ΞΚΨΩΛ1-Ν78Document page 001 12 Document page 002 9

Document page 003 5

Διαβάστε σχετικά:

a254a511d263645435862d70354806d0 XL

Απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,000€ λόγω διαπίστωσης σφαλμάτων στην μελέτη…

Το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε Α)Τη Ματαίωση της διαδικασίας (ακύρωση) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» λόγω διαπίστωσης σφαλμάτων στην μελέτη του έργου (λανθασμένος υπολογισμός των τιμολογίων…
cd36116b7c19b8f71f82d26487cbeef2 XL

5 εκατομμύρια ευρώ σε έργα οδοποιίας στον Δήμο Λαυρεωτικής από την Περιφέρρεια Αττικής. Προκήρυξη.

  Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 30.7323.017 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής του έτους 2018. Η Αναθέτουσα Αρχής με…
%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1

Έργα οδοποιίας στον Δήμο Λαυρεωτικής ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Τη σύναψη και τους όρους σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτικής»…