Ηλεκτρονικά η έκδοση αδειών για οικοδομικές εργασίες – αυθαίρετα

Δημοσιεύτηκε η σχετική Απόφαση, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία, οι χρήστες και η έναρξη της εφαρμογής

Η Απόφαση αφορά τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων  και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών  του ν. 4495/2017.- e-άδειες.

Έτσι  καθορίζονται:

α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ,

β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τις δημόσιες αρχές για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (οικοδομικών αδειών), κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017,

γ) οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους και τους ενδιαφερόμενους,

δ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα παραπάνω στοιχεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφοριακό σύστημα,

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και των μηχανικών, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας,

στ) κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδομένων που απαιτούνται για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.

ζ) Το τέλος ανταπόδοσης για κάθε ηλεκτρονική υποβολή για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης.

Στα επι μέρους άρθρα περιγράφεται η διαδικασία έκδοσης και η έγκρισητων οικοδομικών αδειώνη γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών,  αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών.

Επίσης, η διαδικασία έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 1 οικοδομικών αδειών. Επιπλέον είναι απαραίτητος και ο αριθμός  δήλωσης της υπαγωγής αυθαιρέτου.

Μέσω της εφαρμογής e-άδειες θα εκδίδεται και η άδεια κατεδάφισης

Η έγκριση εκτέλεσης εργασιών εκδίδεται αυτόματα και δηλώνεται ο επιβλέπων μηχανικός που έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των εργασιών.

Εννοείται ότι προηγείται η προέγκριση οικοδομικής άδειας

Με την Απόφαση, επίσης εξειδικεύεται η ανάπτυξη και καθορίζονται οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος τα δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης

Χρήστες του e-Άδειες είναι :

α) οι αρμόδιες δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν το e-Άδειες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες  των φορέων αυτών

β) οι εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα για την έκδοση διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017

γ) οι ιδιώτες/ιδιοκτήτες κάθε οικοδομικού έργου/ δραστηριότητας

δ) το ενδιαφερόμενο κοινό

Εννοείται ότι η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την Ηλεκτρονική Υποβολή και Έκδοση Αδειών και την Υποβολή Αιτήσεων και Ελέγχου από Ιδιώτες μηχανικούς εξουσιοδοτημένους για την έκδοση οικοδομικών αδειών και Ελεγκτές Δόμησης γίνεται σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση.

Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το ΥΠΕΝ, τους Μηχανικούς και τους και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες ορίζεται το ΝΠΔΔ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( Τ.Ε.Ε.).

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του, επιβάλλεται  πρόστιμο υπέρ Πράσινου Ταμείου από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Στην Απόφαση μπορείτε να δείτε και το ποσοστό ανταπόδοσης, για την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δε ανέγερσης η προσθήκης, το ανταποδοτικό τέλος για την υποβολή της αίτησης ορίζεται ανβάλογα με τα τμ

Το ΠΣ e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου 2018 .

Μέχρι την 15η Οκτωβρίου , ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΠΣ e-Άδειες , οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 10, θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες διαδικασίες κατά τον χρόνο υποβολής τους.

Δείτε την απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018