Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων 2018 Μ.Α.Φ. “ΓΑΛΙΛΑΙΑ”

Ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 

Galilee Annual Report 2018