Η ΔΕΗ ΑΗΣ Κερατέας Λαυρίου

Η αποφάσισε την τροποποίηση της Ενιαίας Άδειας Παραγωγής της ΔΕΗ προκειμένου να αποτυπωθεί στο σχετικό πίνακα ότι η μονάδα IV του ΑΗΣ Λαυρίου και η μονάδα του ΑΗΣ Κομοτηνής προβλέπεται να λειτουργούν με εναλλακτικό καύσιμο (diesel).

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των μονάδων σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής της παροχής του αερίου, και ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η εταιρεία οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας, για τουλάχιστον πέντε ημέρες σε πλήρες φορτίο.

Επίσης, σημειώνεται ότι η κάθε μονάδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη να λειτουργήσει απρόσκοπτα με πετρέλαιο ντίζελ εντός ολίγων ωρών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης διακοπής της παροχής καυσίμου από τον Διαχειριστή του Συστήματος Αερίου.

Εφόσον στις δεξαμενές τροφοδοσίας του κάθε σταθμού διατηρείται απόθεμα ικανό για λειτουργία του σταθμού για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της σύμβασής της με την εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων που αναλαμβάνει την αναπλήρωση των αποθεμάτων ντίζελ του σταθμού καθώς και το σχετικό υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.