Απόφαση εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ KEΡATEAΣ


Εκμίσθωση από τον Δήμο Λαυρεωτικής του αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ KEΡATEAΣ και μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας αυτής, σε τρίτους, με την σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

Αριθμός Απόφασης: 115/2012

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 114/2011 Απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου είχε παραχωρηθεί η εκμετάλλευση και η διαχείρισή των δημοτικών εγκαταστάσεων της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ στην ημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ενεργειακή Λαυρεωτικής Εκμετάλλευση Ακινήτων – Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΝΕ.Λ.Α.Ε.), μέχρι και 31-12-2011.
Η εταιρεία ΕΝΕ.Λ. Α.Ε., για λόγους οικονομικούς και για λόγους που ανάγονται στο Καταστατικό της, δεν δύναται την φετινή θερινή περίοδο να εκμεταλλευθεί και να διαχειρισθεί τις δημοτικές εγκαταστάσεις της Κακής Θάλασσας.
Επίσης, ο Δήμος Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την άποψη του Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν έχει στην αρμοδιότητά του την λειτουργία Αναψυκτηρίου και λοιπών εγκαταστάσεων αναψυχής.
Ως εκ τούτου η μόνη λύση για να λειτουργήσει το Αναψυκτήριο της ΚΑΚΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ KEΡATEAΣ, καθώς και ο γύρωθεν αυτού περιβάλλων χώρος, ο οποίος
περιλαμβάνει τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες και το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Λαυρεωτικής και ευρίσκεται εντός των δημοτικών εγκαταστάσεων αναψυχής στο Ο.Τ. 65 του σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας, είναι να εκμισθωθεί από τον δήμο σε τρίτο – ιδιώτη, με την διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-1981).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 και την Κοινή Υπουργική
Απόφαση με αριθμό 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 792/τ.Β΄/29-4-2009), όπως συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α με αριθμό 1052758/1451/Β0010/10-4-2012 (ΦΕΚ 1411/Β΄/30-4-2012), είναι δυνατή η μεταβίβαση, του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων, καθόσον η συγκεκριμένη παραλία της Κακής Θάλασσας συνδέεται άμεσα με το Αναψυκτήριο και η εκμετάλλευση και η διαχείρισή της πρέπει να γίνει από το ίδιο πρόσωπο.
Ειδικότερα, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθ. 1038460/2439/Β0010/2009 (ΦΕΚ 792Β/29-04-2009), προβλέπει, μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 1, ότι παραχωρείται απευθείας και με αντάλλαγμα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου βαθμού, δηλαδή στους Δήμους, το δικαίωμα της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους Περιφέρειας.
Στο άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αναφέρεται στον σκοπό της
παραχώρησης, η απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κλπ., γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κλπ. Η τυχόν δε άσκηση άλλης δραστηριότητας επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 13 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο χρόνος της
παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας, ισχύει μέχρι 31 εκεμβρίου του 2012.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης από τους Δ ήμους προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις μεταβίβασης του δικαιώματος της απλής χρήσης από τους Δήμους προς τρίτους.
Το άρθρο 9 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναφέρει ότι σύμφωνα και
με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, η έκταση η οποία παραχωρείται, ανέρχεται σε 500 τετραγωνικά μέτρα. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός μέτρου και ελεύθερη λωρίδα ακτής, κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον 2 μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων.
Στο άρθρο 10 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται η διαδικασία και οι όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, η οποία είναι η ακόλουθη:
Η συμβατική σχέση μίσθωσης γίνεται με μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο
συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από τον μισθωτή τουλάχιστον το ½ του προβλεπόμενου ετήσιου μισθώματος. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγμα.
Απαγορεύεται η εκμίσθωση με βάση τα τεμάχια των ομπρελών και των καθισμάτων, όπως και ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον ήμο ή την επιχείρηση του Δήμου.
Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων
χώρων από τους μισθωτές.
Το Τοπικό Συμβούλιο της δημοτικής Ενότητας Κερατέας, με την υπ’ αριθ. 51/2012
απόφασή του, έχει εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του προς το δημοτικό Συμβούλιο, για την εκμίσθωση του περιουσιακού αυτού στοιχείου του Δ ήμου (Αναψυκτηρίου και περιβάλλοντος χώρου), που ευρίσκεται στα όρια της ημοτικής Ενότητας Κερατέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3852/20100.
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν, η κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
Α) Την Εκμίσθωση από τον Δήμο Λαυρεωτικής του ιδιόκτητου αναψυκτηρίου της
ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ KEΡATEAΣ, καθώς και του γύρωθεν αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα αποδυτήρια και τις τουαλέτες (μη συμπεριλαμβανομένων του κινηματογράφου, της παιδικής πισίνας, του χώρου στάθμευσης οχημάτων και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων), το οποίο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 65 του σχεδίου πόλεως Κακής Θάλασσας, σε τρίτο – Ιδιώτη, έναντι ανταλλάγματος.
Β) Η διάρκεια της μίσθωσης του αναψυκτηρίου προτείνεται να είναι από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31/12/2015.

Γ) Την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων
αιγιαλού και παραλίας της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, σε τρίτο, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση ομπρελών και
καθισμάτων, όπως η παραλία αποτυπώνεται κατά θέση, έκταση και όρια στο από Μαΐου 2012 σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήμου και ειδικότερα στο τμήμα αυτής έμπροσθεν του αναψυκτηρίου.
Δ)Η διάρκεια της μεταβίβασης που προτείνεται, είναι από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31/12/2012, με αυτόματη παράταση και πέραν της 31/12/2012 μέχρι 31/12/2015, εφόσον υπάρξει παράταση της απ’ ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού με νέα σχετική υπουργική απόφαση.
Ε) Την έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30-3-1981), όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του.
Οι όροι του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική
Επιτροπή, η οποία συντάσσει τις διακηρύξεις, διεξάγει τις δημοπρασίες και κατακυρώνει το αποτέλεσμα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε΄ του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.
Για το θέμα δικαιούται να ψηφίσει και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της
δημοτικής Κοινότητας Κερατέας κ. Αθανασίου Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου, καθόσον το θέμα αφορά την ημοτική Κοινότητα την οποία εκπροσωπεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 49/74572/29.12.2010 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η. .

Το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την εκμίσθωση από τον Δ ήμο Λαυρεωτικής του ιδιόκτητου
αναψυκτηρίου της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ KEΡATEAΣ, καθώς και του γύρωθεν
αυτού περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει τα αποδυτήρια και τις
τουαλέτες (μη συμπεριλαμβανομένων του κινηματογράφου, της παιδικής
πισίνας, του χώρου στάθμευσης οχημάτων και των λοιπών αθλητικών
εγκαταστάσεων), το οποίο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 65 του σχεδίου πόλεως
Κακής Θάλασσας, σε τρίτο – Ιδιώτη, έναντι ανταλλάγματος.

Β) Η διάρκεια της μίσθωσης του αναψυκτηρίου ορίζεται από την
επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31/12/2015.
Γ) Εγκρίνει την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης των
κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας της ΚΑΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ, σε τρίτο, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος,
για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων, όπως η παραλία
αποτυπώνεται κατά θέση, έκταση και όρια στο από Μαΐου 2012
προσαρτώμενο διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήμου και
ειδικότερα στο τμήμα αυτής έμπροσθεν του αναψυκτηρίου.
Δ ) Η διάρκεια της μεταβίβασης ορίζεται από την επομένη της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι 31/12/2012, με αυτόματη παράταση
και πέραν της 31/12/2012 μέχρι 31/12/2015, εφόσον υπάρξει παράταση της
απ’ ευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης
αιγιαλού και παραλίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθμού με νέα σχετική Υπουργική Απόφαση.
Ε) Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού δημόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 270/81 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30-3-
1981).
Οι όροι του πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα καταρτιστούν από την
Οικονομική Επιτροπή του ήμου Λαυρεωτικής, η οποία θα συντάξει την
διακήρυξη, θα διεξάγει την δημοπρασία και θα κατακυρώσει το αποτέλεσμά
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε΄ του Ν.
3852/2010.

Σχόλια μέσω facebook