∆ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ – 
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σεπί της υπ’ αριθµ.100/2015 διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού
Σχετικά µε την υπ’ αριθµ.100/2015 διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού που αφορά
«προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Λαυρεωτικής & των ΝΠ∆∆
αυτού ‘ΚΕΦΑΛΟΣ’ και ‘ΘΟΡΙΚΟΣ’» διευκρινίζονται τα κατωτέρω:

 1. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 2 Απριλίου 2015 και ώρα
12:24:11.

 2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές στις παραµέτρους της ηλεκτρονικής πλατφόρµας θα
συµπληρώσουν µόνο τις προσφερόµενες ποσότητες και όχι οικονοµικά στοιχεία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ


Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στο δήμο ΛαυρεωτικήςΑνοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στο δήμο Λαυρεωτικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ …