Ο Δήμος Λαυρεωτικής γνωστοποιεί την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (20 άτομα) µε σύµβαση εργασίας δύο (2) µηνών, ως εργάτες πυροπροστασίας/πυρασφάλειας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει :

• Να έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών

• Να µην έχουν απολυθεί από το δηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ του δηµοσίου τοµέα για πειθαρχικούς λόγους . 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο – άδεια παραµονής.

• Αίτηση.

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.(δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληµατική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα ).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Κάρτα ανεργίας, εφόσον διαθέτουν.

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να τα καταθέσουν στο γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου (κ.κ. Γκίκα Φώτη . Μπαράτατζη Νιόβη) µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, ήτοι από 8/6/2012 µέχρι και 12/6/2012.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22923 20152 ,22923 20140.

Ο ∆ήµαρχος 

Κωνσταντίνος Λεβαντής