Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική µειοδοτική δηµοπρασία η µίσθωση από το ∆ήµο Λαυρεωτικής ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του εξαθέσιου Ειδικού Σχολείου Λαυρίου και του µονοθέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαυρίου. 
Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λαυρεωτικής. 
Να είναι ισόγειο ή και µε όροφο συνολικού εµβαδού 250 έως 350 m2 (σε περίπτωση που έχει όροφο θα πρέπει να διαθέτει ανελκυστήρα). 
Να έχει διαµορφωµένους χώρους που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου. 
Να διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 
Να έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. 
Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (καλή προσβασιµότητα για το δυναµικό των σχολικών µονάδων, επαρκής φωτισµός, θέρµανση, όροι υγιεινής, πυρασφάλεια, ασφάλεια, αερισµός, κλιµατισµός, πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, στατική επάρκεια, καταλληλότητα δοµικών υλικών κ.λ.π.). 
Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για στέγαση Σχολικών µονάδων όπως αυτά καθορίζονται στην µε αριθµ. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στην έδρα του ∆ήµου (Κουντουριώτη 1, Λαύριο), έως τις 20 Αυγούστου 2015.
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται πενταετής, αρχίζει από την παράδοση και παραλαβή που θα βεβαιωθεί µε σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο µετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο µισθωτήριο συµβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του. 
Η µίσθωση του ακινήτου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/06 σε συνδυασµό µε εκείνες του Π.∆. 270/81 και τους ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στους όρους διακήρυξης όπως συντάχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 131/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οι όροι διακήρυξης δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2292 3 20147. 
Ο ∆ήµαρχος Λαυρεωτικής 
∆ηµήτρης Λουκάς