Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στην Παλλήνη (17ο χλμ Λ.Μαραθώνος – πρώην Νομαρχία Αν. Αττικής) θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2015.
         Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
 1. Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού
 2. Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων
 3. Τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

          Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
α) της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού
β) της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον
γ) της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
        Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής.
       Για την ένταξη στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
 • Δήλωση συγκομιδής, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της βασικής ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη .
 • Δικαίωμα φύτευσης (από το εθνικό αποθεματικό).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
 • Φωτοτυπία των δυο  όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης , με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση ένταξης του στο Πρόγραμμα, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. 

Ειδικότερα :

         Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν  τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
 • Κτήση με προσκύρωση
 • Απονομή κυριότητας με δικαστική απόφαση
 • Κληρονομητήριο
        Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον  ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία  που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή.
        Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια τα οποία  πρέπει να :
 • Αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ  τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή.
 • Αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης.
 • Έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών  (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).
   Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μπορεί να είναι μέχρι και εννέα(9) έτη. Μετά την έγκριση του παραγωγού στο πρόγραμμα η διάρκεια μίσθωσης των ανωτέρω θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών .Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.