Με απόφαση του Νομάρχη Λεωνίδα Κουρή ορίσθηκαν ως
Αντινομάρχες για το 2010 οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι:
• Γεώργιος Ξηντάρας, Πρόεδρος της 1ης
Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για θέ-
ματα Διοικητικού, Οικονομικoύ, Αστικής
και Δημ. κατάστασης, ΚΕΠ και Προγραμ-
ματισμού.
• Δημήτριος Κατσίκης, Πρόεδρος της
2ης Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας
για θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,
Ανάπτυξης, Ανωνύμων Εταιριών, Τοπο-
γραφικής και Εγγείων Βελτιώσεων.
• Χάρης Δαμάσκος, Πρόεδρος της 3ης
Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για
θέματα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος.
• Γεώργιος Πλακίτσης, Πρόεδρος της
4ης Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας
για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Μετα-
φορών και ΚΤΕΟ.
• Γεώργιος Φυτάς, Πρόεδρος της 5ης Νομαρχιακής Επι-
τροπής αρμόδιας για θέματα Υγείας, Πρόνοιας, Προστα-
σίας Καταναλωτή, Απασχόλησης και Μεταναστών.
• Πάρις Ευαγγελίου, Πρόεδρος της 6ης
Νομαρχιακής Επιτροπής αρμόδιας για θέ-
ματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας,
Ομογενών, Νεολαίας, Ισότητας, Εθελο-
ντικών Οργανώσεων και Τουρισμού

πηγή εφημερίδα εβδόμη 23-1-2010