coop ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΛΑΥΡΙΟΥ Π.Ε.»
Στράβωνος & Μαρμαρά Λαύριο
Τηλ.22920 60221-2 FAX 60223

Επί των ερωτημάτων, που, από όψιμο και άκρως υποκριτικό ενδιαφέρον για τους «κατοίκους της πόλης», διατυπώνει ο κος Σταύρος Παπασταυρόπουλος:
1.- Ο Καταναλωτικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.- Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ – CONSUM, που λειτουργεί από 14 Νοεμβρίου 1984 ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΔΙΕΛΥΘΗ και εξακολουθεί κανονικά τη λειτουργία του.
2.- ΄Ηδη από το έτος 2010 ο Συνεταιρισμός αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού στην περιοχή σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική ύφεση.

2.- Κατά τις αρχαιρεσίες της  08.05.2011 δεν υπεβλήθησαν οι εκ του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενες ελάχιστες υποψηφιότητες για τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού (διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο)( σχετικό αντίγραφο Πρακτικού – συνημμένο 01). Η απερχόμενη Διοίκηση, ως όφειλε, κατέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με την από 09.06.2011με αριθμούς κατάθεσης 107746/4895/2011 Αίτησή της για το διορισμό Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Επ’αυτής διορίστηκε η υφισταμένη σήμερα Προσωρινή Διοίκηση με την από 15.07.2011 απόφαση του Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών, με όλες τις εξουσίες της αιρετής  Διοίκησης και «προκειμένου να προβούν στην λήψη και έλεγχο κάθε αναγκαίου μέτρου επείγοντος χαρακτήρα προς αποτροπή κινδύνων βλάβης των συμφερόντων του Συνεταιρισμού ……»(σχετικό αντίγραφο απόφασης – συνημμένο 02). Συνεπώς, εκ του νόμου (άρθρο 69 ΑΚ) και δυνάμει της παραπάνω απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η σημερινή Προσωρινή Διοίκηση ΑΣΚΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Συνεταιρισμού.
3.- Κατά το χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων της Προσωρινής Διοίκησης, ο Συνεταιρισμός εμφάνιζε ζημιές που άγγιζαν τα €2.000.000,00, ενώ απασχολούσε 33 εργαζομένους, στους οποίους ήδη όφειλε δεδουλευμένες αποδοχές. Η Προσωρινή Διοίκηση είχε δύο μοναδικές δυνατότητες: (Α) είτε να προχωρήσει στην πτώχευση του Συνεταιρισμού, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια την απώλεια των θέσεων εργασίας αλλά και των δεδουλευμένων χρημάτων και αποζημιώσεων των εργαζομένων καθώς και την ανάκτηση του παραχωρηθέντος από το Δημόσιο ακινήτου της οδού Στράβωνος, συνεπώς την απώλεια κάθε «ενεργητικού» προς ικανοποίηση των εργαζομένων αλλά και των δανειστών του Συνεταιρισμού (Β) είτε να επιχειρήσει «Σχέδιο Βιωσιμότητας» του Συνεταιρισμού, μέσα από την αξιοποίηση του καταστήματος της Στράβωνος με τη συνδρομή «στρατηγικού συνεργάτη» της οικείας αγοράς των supermarkets, με απώτατο στόχο (κατά σειρά προτεραιότητας:) τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την ικανοποίηση των δανειστών του Συνεταιρισμού και την ενδεχόμενη ανάκαμψή του στο μέλλον. Η Προσωρινή Διοίκηση, σε βάρος  της « προσωπικής ηρεμίας» των  μελών της,  αφού το ενδεχόμενο της πτώχευσης ήταν η απολύτως εύκολη λύση/διεκπεραίωση, επέλεξε τη δεύτερη λύση, προκειμένου  να μην προσθέσει άλλους 33 ανθρώπους στον κατάλογο των ανέργων της περιοχής. ΄Ετσι, σε συνεννόηση με τους εργαζομένους, στράφηκε στην ιδιωτική αγορά των supermarkets, προκειμένου να εξεύρει συνεργάτη, ο οποίος θα εκμεταλλευόταν το κατάστημα, απασχολώντας όλο το προσωπικό και αποδίδοντας, ταυτοχρόνως, στον Συνεταιρισμό οικονομικό αντάλλαγμα, ώστε να αντιμετωπίσει τις οφειλές του. Παραλλήλως, ο Συνεταιρισμός μπορούσε να αξιοποιήσει το νομικό «εργαλείο» της προπτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 99), ώστε κάποτε να ανακάμψει.
5.- Προς υλοποίηση της βούλησής της, η Προσωρινή Διοίκηση :
(α) Εκπόνησε «Σχέδιο Βιωσιμότητας» του Συνεταιρισμού, διενήργησε συναλλαγή και κατήρτισε συμβάσεις με τους πιστωτές του για περιορισμό των απαιτήσεών τους («κούρεμα») και ζήτησε από το αρμόδιο Δικαστήριο την υπαγωγή του στη διαδικασία εξυγίανσης  του Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρου 99 και  των άρθρων 106 β΄επ. ν. 4013/2011, όπως αυτό τροποποίησε τον ν. 3588/2007), επί της οποίας εκκρεμεί η έκδοση απόφασης (η υπόθεση συζητήθηκε στις 16.05.2012) [βλ.αντίγραφο της αίτησης – συνημμένο 03)

Η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου θα επηρεάσει την έκβαση του συνολικού σχεδίου βιωσιμότητας .

(β) Κατήρτισε σύμβαση εκμίσθωσης του ακινήτου της Στράβωνος [βλ.αντίγραφο μισθωτηρίου – συνημμένο 04] εντός εγγράφου «Πλαισίου Συνεργασίας [βλ.αντίγραφο – συνημμένο 05], σύμφωνα με το οποίο η ανώνυμη εταιρεία «EXTRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» μίσθωσε το ακίνητο της Στράβωνος (πλην 20 τ.μ. που παραμένουν στον Συνεταιρισμό προς εμπορική αξιοποίηση), για δεκαεννέα έτη (όσα απαιτούνται για την υλοποίηση της εξυγίανσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα), με  μίσθωμα  ποσοστό δύο τοις εκατό (02%) των μεικτών εσόδων  (τζίρου) επί της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης του καταστήματος  και σε ετήσια βάση, με ελάχιστο εγγυημένο εκ μέρους της Μισθώτριας Εταιρείας μίσθωμα το συνολικό ποσόν των ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων  τετρακοσίων πενήντα και είκοσι δύο έξι λεπτών (1.439.450,22) για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης κατανεμημένο κατ’ έτος, όπως προβλέπεται στο υποβληθέν στο Δικαστήριο της εξυγίανσης Σχέδιο Βιωσιμότητας και την παράλληλη υποχρέωση της πρόσληψης όλων των εργαζομένων του Συνεταιρισμού.

Η λύση αυτή επελέγη διότι : i) εξασφάλιζε τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ii) εξασφάλιζε πλήρως την υλοποίηση του προγράμματος εξυγίανσης, εφόσον ο μισθωτής θα κατέβαλε έναντι του μισθώματος στους πιστωτές του Συνεταιρισμού το αντίτιμο της συνδιαλλαγής και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά της και iii) σε περίπτωση υπέρτερου κύκλου εργασιών της μισθώτριας θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στον Συνεταιρισμό. Σημειώνουμε δε, ότι η Μισθώτρια προσέφερε εγγύηση υπέρ του Συνεταιρισμού στην προσημειούχο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» για το δάνειο που είχε ληφθεί από το Συνεταιρισμό με σκοπό την απόκτηση της χρήσης του ακινήτου από το Δημόσιο, η οποία, τονίζουμε, δεν έγινε χωρίς αντάλλαγμα αλλά πληρώθηκε κανονικά  ως να επρόκειτο για μεταβίβαση κυριότητας (αξία καταβληθείσα για την αγορα του ακινήτου 380.000,00 ευρώ).
6.- ΄Ηδη σήμερα η Μισθώτρια Εταιρεία έχει προσλάβει τους εργαζομένους και παρακολουθεί απολύτως, καίτοι η δικαστική απόφαση εκκρεμεί, τις καταβολές όπως προβλέπονται στο Σχέδιο Βιωσιμότητας.
7. – Σημειώνουμε, ότι τα παραπάνω έχουν γνωστοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο, λόγω των εκτάκτων περιστάσεων της Χώρας, των αλλεπάλληλων αλλαγών των Υπουργών και την έλλειψη «αρμοδίων» λόγω των καλλικρατικών αναδιαρθρώσεων, ουδέποτε έλαβε επί του θέματος την οποιαδήποτε θέση.
Με βάση τα παραπάνω:
Η Προσωρινή Διοίκηση του Συνεταιρισμού

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ τις αποφάσεις και τις επιλογές ,όπως αυτές εγκρίθηκαν την 13/11/2011 στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού , δεδομένου ότι απέτρεψε :
(α) την απώλεια 33 θέσεων εργασίας,
(β) την απώλεια της συνεταιριστικής περιουσίας και δη του ακινήτου της Στράβωνος, για το οποίο ο Συνεταιρισμός έχει πληρώσει το τίμημα (380.000,00 ευρώ),  
(γ) την ολοσχερή μη ικανοποίηση των πιστωτών του Συνεταιρισμού και
(δ) κάθε μεθόδευση που σκοπούσε στην διάλυση του Συνεταιρισμού και στην εγκατάσταση, δια της «επιστροφής» του ακινήτου στο Δημόσιο, πολυεθνικών ή άλλων ιδιωτικών συμφερόντων στο συνεταιριστικό κατάστημα.
ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ κάθε αιτίαση για παράνομες ή ιδιοτελείς ενέργειες και

ΚΑΛΕΙ τον  κον  Παπασταυρόπουλο Σταύρο να δηλώσει, εάν το εγχείρημά του να «προστατέψει» την περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου είναι προς όφελος των «κατοίκων της πόλης».

Προφανώς, η εμπειρία του στα δημόσια πράγματα δεν θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην άποψη,  ότι είναι προτιμότερο 33 οικογένειες ανέργων  να «καμαρώνουν» ένα κλειστό «δημόσιο κτήμα» στο Λαύριο.  Μάλλον είχε άλλα σχέδια…….

Το παρελθόν όμως , καθώς και η ιστορία του καθενός δεν σβήνει , είναι χαραγμένη στην μνήμη των μελών του Συνεταιρισμού , και των κατοίκων της περιοχής .

Ιδιαίτερα για αυτούς που «πολέμησαν» την ίδρυση και λειτουργία του Συνεταιρισμού όλα αυτά τα χρόνια.

Η προσπάθεια εμπλοκής του Συνεταιρισμού στα τεκταινόμενα της περιοχής από κάποιους μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στο όλο εγχείρημα,με άγνωστες συνέπειες για την έκβαση του.

Γι αυτό δηλώνουμε ότι θα προστατεύσουμε την ιστορία και το κύρος του Συνεταιρισμού από κακόβουλους – όψιμους –προστάτες  που «ξύπνησαν» απότομα από τον λήθαργο και την απομόνωση.
Σημείωση:
Όλα τα σχετικά  έγγραφα που αναφέρονται στην πάρα πάνω επιστολή , κατατίθενται με την παρούσα στο γραφείο της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής για ενημέρωση.
Για το Δ.Σ. του «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ»
Ο πρόεδρος  Κωστάλας Αντώνιος
Ο αντιπρόεδρος Κατσουνάκης Κυριάκος
Ο γραμματέας Καλαντζής Ηρακλής
Ο ταμίας Χαρίτογλου Λάζαρος
Το μέλος Μανούσης Αθανάσιος
Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
Ντουλαβέρης Χρήστος
Κούτας Νικόλαος
Παπαθεοδώρου Αρης
Ακριβές αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ της 1ης Αυγούστου 2012
Ο πρόεδρος Δ.Σ
Κωστάλας Αντώνιος