Με απόφαση του δημάρχου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε:

Α.  
Η από 30.10.2015 τεχνικής έκθεσης που συντάχθηκε
από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε τίτλο: «εργασίες αποκατάστασης
χλοοτάπητα γηπέδου Κερατέας», προϋπολογισµού δαπάνης 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
23%, ήτοι 24.600,00 ευρώ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης.
Β. H απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω
εργασίας, στην εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», έργα πρασίνου, µε έδρα στην Καλαµάτα, οδός Κανάρη 37, µε ΑΦΜ
998271080, ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας, στο συνολικό ποσό των 19.400,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
23%, ήτοι 23.862,00 ευρώ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά της. Το ανωτέρω ποσό
αναλύεται ως:

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
1
Αντικατάσταση
κεντρικών εκτοξευτήρων
Τεµάχιο
2
679,00
1.358,00
γηπέδου
2
Επισκευή
εκτοξευτήρα γηπέδου
Τεµάχιο
3
291,00
873,00
3
Αντικατάσταση
φθαρµένων τµηµάτων
Στρέµµα
1,80
5.335,00
9.603,00
χλοοτάπητα
µε νέο προπαρασκευασµένο
4
Επισπορά
χλοοτάπητα
Στρέµµα
6,50
1.164,00
7.566,00
ΣΥΝΟΛΟ
19.400,00
Φ.Π.Α.
23%
4.462,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
23.862,00

Γ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός
χρονικού διαστήµατος είκοσι (20) ηµερών, από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης για την αποδοχή της προσφοράς
του και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
∆. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7336.014
του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015.
Ε. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα
γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε µε την αριθµ.6/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η πληρωµή της
αξίας της εργασίας στον Ανάδοχο θα γίνει µε την προσκόµιση σχετικού τιµολογίου
και την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά. Το Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις,
πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο Λαυρεωτικής.
Ο
∆ήµαρχος Λαυρεωτικής
∆ηµήτρης
Λουκάς

https://diavgeia.gov.gr/