Σχετικά με το χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων σε χώρο στην περιοχή Νεράκι του Δήμου Λαυρεωτικής, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής αναφέρει πως έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τη διερεύνηση της εν λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με απαντητικό υπόμνημά του, ο Δήμος Λαυρεωτικής έπειτα από τη σχετική έκθεση αυτοψίας και την έγγραφη κλήτευση της Περιφέρειας Αττικής προέβει σε εργασίες πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τις εντοπιζόμενες αυθαιρεσίες σε βάρος του περιβάλλοντος στην περιοχή “Νεράκι Λαυρίου”.

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση του Δήμου Λαυρεωτικής, η όποια άσχημη εικόνα εμφανίζεται σε στοχευμένες φωτογραφίες, οφείλεται στην ύπαρξη αντικειμένων που είχαν εναποθέσει κάποιοι ιδιώτες ενώ τα ογκώδη αντικείμενα ήδη απομακρύνθηκαν και ο χώρος περιφράχτηκε με ελεγχόμενες εισόδους.

Ακολουθεί η έγγραφη ενημέρωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής μετά από σχετικό ρεπορτάζ του STAR, την οποία μας έστειλε ο δημοσιογράφος κ. Βάιος Σύρρος.

                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         Αθήνα,  23 Ιανουαρίου 2017                          
ΘΕΜΑ:
Ενημέρωση για τις ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων σε χώρο στην περιοχή Νεράκι του Δήμου Λαυρεωτικής πλησίον των προσωρινών κατοικιών των προσφύγων.
ΣΧΕΤ.:  Σε συνέχεια της από 19-01-2017 ανάρτησης της ενημερωτικής ιστοσελίδας star.gr με τίτλο «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ star.gr-Εικόνες ντροπής έφερε στο φως η πυρκαγιά σε χωματερή στο Λαύριο»”, σχετικά με πυρκαγιά σε χωματερή στο Λαύριο, και σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σας γνωρίζουμε τα εξής:  1. Μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε σε ενέργειες-διαδικασίες αρμοδιότητας της σύμφωνα με τα ορίζοντα στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Ν1650/86). Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε αυτοψία – μερικός έλεγχος τήρησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στον εν λόγω χώρο στην περιοχή Νεράκι του Δήμου Λαυρεωτικής πλησίον των προσωρινών κατοικιών των προσφύγων.
  2. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων στον εν θέματι χώρο, όπως: Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων, όγκοι φυτικών υπολειμμάτων αναμεμιγμένα με πλαστικά απορρίμματα, παλιά οικιακά αντικείμενα-έπιπλα, κ.α.), οι οποίες κατεγράφησαν σε σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία κοινοποιήθηκε με έγγραφη κλήτευση στον Δήμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αρ.30 του Ν1680/86).
Με την εν λόγω έγγραφη κλήτευση δόθηκε προθεσμία πέντε (5) ημερών στον νόμιμο εκπρόσωπο του εν λόγω Δήμου προκειμένου να υποβάλει τις απόψεις του, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου 1650/86, για τις ανωτέρω παραβάσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
Η προθεσμία αυτή μπορούσε να παραταθεί για πέντε (5) ακόμα ημέρες με αίτηση των ενδιαφερομένων.
Με το ίδιο έγγραφο είχε ζητηθεί μαζί με τις απόψεις να κατατεθούν και σχετικά πιθανά στοιχεία που αφορούν ενέργειες για τη συμμόρφωση του εν θέματι Δήμου σε σχέση με τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τον χρόνο ελέγχου και κατεγράφησαν στη σχετική έκθεση αυτοψίας και στην έγγραφη κλήτευση.
  1. Η σχετική έκθεση αυτοψίας όσο και η σχετική έγγραφη κλήτευση κοινοποιήθηκαν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και σε αρμόδιες υπηρεσίες για τις τυχόν δικές τους ενέργειες βάσει αρμοδιότητας.
  2. Ο Δήμος Λαυρεωτικής κατέθεσε τις απόψεις του με «Απαντητικό Υπόμνημα αποκαταστάσεως του Περιβάλλοντος στην περιοχή Νεράκι του Δήμου Λαυρεωτικής» επί των αναφερομένων στη σχετική έκθεση αυτοψίας και στην έγγραφη κλήτευση. Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά ότι «…ο Δήμος έχει προβεί ήδη στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες πλήρους αποκατάστασης της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τις εντοπιζόμενες αυθαιρεσίες σε βάρος του περιβάλλοντος…». Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω ισχυρισμών του Δήμου κατατέθηκε και σχετικό φωτογραφικό υλικό.
  3. Μετά τα ανωτέρω, η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των διοικητικών κυρώσεων στον Δήμο Λαυρεωτικής, συνεκτιμώντας τα ανωτέρω στοιχεία και σύμφωνα με τα ορίζοντα στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
  4. Ως εκ τούτου σας επισημαίνουμε ότι από την Περιφέρεια Αττικής έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τη διερεύνηση της εν λόγω περιβαλλοντικής υποβάθμισης.
  5. Όσον αφορά την αποκατάσταση του εν θέματι χώρου τονίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν. 1650/86) και τη βασική αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει», ο διενεργών την περιβαλλοντική αυτή υποβάθμιση είναι και ο υπεύθυνος για την αποκατάσταση του εν λόγω χώρου.

Διαβάστε σχετικά:

Η απάντηση του δημάρχου Λαυρεωτικής για το "Νεράκι"

Ιανουαρίου 20, 2017

Η απάντηση του δημάρχου Λαυρεωτικής για το “Νεράκι”

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Λαυρεωτικής για τα δημοσιεύματα που αφορούν δημιουργία χωματερή…