Πλοηγός στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου που εδρεύει στο Λαύριο και συγκεκριμένα της εξής ειδικότητας, διάρκειας σύμβασης και αριθμού ατόμων:
1 Αρχιπλοηγών- Πλοηγών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να την υποβάλουν με τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λιμένας Λαυρίου, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λαύριο Τ.Κ.19500,απευθύνοντας την προς Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου/ Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου, (τηλ. επικοινωνίας: 22923-20401, φαξ: 22920-60188).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή, 24/03/2017.
Σχόλια μέσω facebook