Αναρτήθηκε σήµερα 02/08/2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, www.oaed.gr, ο Οριστικός Πίνακας
Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων Ανέργων του
«Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις εργασίας, σε ∆ήµους και σε
Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης Προσφυγικών Ροών – Α΄ κύκλος»,
ύστερα από σχετική Απόφαση της ∆ιοικήτριας του ΟΑΕ∆ καθ. Μ. Καραµεσίνη.

Ο Οριστικός
Πίνακας περιλαµβάνει τους ωφελούµενους, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του
Οργανισµού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για οκτώ µήνες µε πλήρη
απασχόληση και ασφάλιση, στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της
∆ηµόσιας Πρόσκλησης Νο 6/2016.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται να
προσέλθουν στην αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρµοδιότητα της οποίας ανήκει ο
Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσµίας πέντε εργάσιµων ηµερών
από την ενηµέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σηµείωµα, προκειµένου να
υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Ακολουθεί ο  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ.


Διαβάστε σχετικά
Ο Προσωρινος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Λαυρεωτικής (ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ).Ο Προσωρινος Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Λαυρεωτικής (ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ).

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισµού, (στην ενότητα «Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016»), ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 2.500 θέσεις