ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1
Λαύριο Αττικής
Τηλέφωνο: 22920 – 25060
Fax: 22920 – 22413
Τ.Κ: 19 500Λαύριο 10.02. 2011

Αριθμ. Πρωτ. 2095

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναφορικά με την τηλεοπτική συνέντευξη της Υφυπουργού κ. Τζάκρη στην πρωινή εκπομπή του κ. Αρβανίτη στη ΝΕΤ, της οποίας η απάντηση θα απαιτούσε ολόκληρες σελίδες ή πολλές ημέρες τηλεοπτικού χρόνου, σας γνωρίζουμε τα ακό-λουθα:
  •  Κανένα εργαζόμενο δεν υπερασπίζονται τα ΜΑΤ στην Κερατέα, αντίθετα δεί-χνουν την ωμή και απρόκλητη βία χτυπώντας τους με τα γκλοπ και ρίχνοντας δακρυγόνα και χημικά
  • Κανένα πρόστιμο δεν βρίσκεται «προ των πυλών» αν δεν γίνει ο Χ.Υ.Τ.Α ούτε απειλείται η χρηματοδότηση αν απενταχθεί το έργο στην Κερατέα.
  • Δεν απειλείται η διακοπή της χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής για τα τρία έργα ΦΥΛΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΚΕΡΑΤΕΑ, εάν το έργο της Κερατέας για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περι-φερειακής Πολιτικής, Βρυξέλλες 2666/24.3.2010)
  • Το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Στο χώρο του Οβριόκαστρου βρίσκονται τρία πα-μπάλαια χωματουργικά μηχανήματα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία στις 11 Δεκεμβρίου 2010 συνοδεύτηκαν στον ανωτέρω χώρο από δυνάμεις καταστολής. Από τις 13 Δεκεμβρίου 2010, όπου με την απαγορευτική διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου απαγορεύτηκε οποιαδήποτε υλική μεταβολή του επιδίκου χώρου και με την αρ. 199/2010 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου ό-που έγινε δεκτή η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, και μέχρι σήμερα, καμία εργασία επί του εδάφους δεν έχει γίνει.
  • Ουδεμία συναίνεση υπάρχει από την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοί-κηση για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α από το 1996 που γνωστοποιήθηκε η πρόθε-σή τους έως και σήμερα.
  • Στην πραγματοποιηθείσα συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών τόσο ο Δή-μαρχος Λαυρεωτικής κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής όσο και ο πρώην Δήμαρχος Κερατέας κ. Σταύρος Ιατρού, τήρησαν και τηρούν τη νομιμότητα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως είχαν υποσχεθεί, σεβόμενοι τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων σε αντίθεση με την Κυβέρνηση η οποία αδυνατεί να τηρήσει το διατακτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και να επι-τρέψει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες τόσο των αι-τούντων όσο και των υπολοίπων κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή και γύρω-θεν του Οβριόκαστρου.


Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία, ως Δήμαρχος και Δημοτικό Συμβούλιο, να συζη-τήσουμε όπου και όποτε θελήσουν, πως θα προχωρήσει η Διαχείριση των απορριμ-μάτων στην περιοχή της Λαυρεωτικής τότε και μόνο όταν αποχωρήσουν οριστικά οι δυνάμεις καταστολής από τον τόπο μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ