Εφόσον αυξάνεται η ευρωπαϊκή κοινωνία αυξάνονται και τα απορρίμματα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετιούνται 3 δισεκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων και από αυτά τα 90 εκατομμύρια χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Eurostat ισοδυναμούν με περίπου 6 τόνους στερεών αποβλήτων για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί.

Μεταξύ 1990 και 1995, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 10%, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα περισσότερα από αυτά τα απόβλητα είτε καίγονται σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης είτε καταλήγουν σε χωματερές υγειονομικής ταφής.

Και οι δύο μέθοδοι επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ειδικά η υγειονομική ταφή έχει ως αποτέλεσμα να δαπανάται περισσότερος πολύτιμος χώρο γης, προκαλεί μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, του εδάφους και του αέρα  απελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4) στην ατμόσφαιρα, με επιβλαβή αποτελέσματα για την ανθρώπινη υγεία αλλά και όλους τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

Μέχρι το 2020, ο ΟΟΣΑ εκτιμά, ότι  θα παράγουμε 45% περισσότερα απόβλητα απ’ όσα το 1995. Προφανώς αυτό θα πρέπει να αλλάξει, αν δεν θέλουμε να βυθιστούμε στα σκουπίδια. Το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον (2002-2012) ορίζει την μείωση και τη διαχείριση αποβλήτων ως μια από τις τέσσερις κορυφαίες προτεραιότητες. Πρωταρχικός της στόχος είναι να αποσυνδέσει την παραγωγή αποβλήτων από την οικονομική δραστηριότητα, έτσι ώστε η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε βιομηχανική παραγωγή και πληθυσμιακή αύξηση) να μην οδηγεί σε συνεχή αύξηση τους.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων βασίζεται σε τρεις αρχές:

1) Πρόληψη των αποβλήτων είναι ένα βασικό στοιχείο για τη διαχείριση τους. Αν μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων και να περιορίσουμε τον παράγοντα επικινδυνότητας τους, αυτόματα η διαχείριση τους θα γίνει απλούστερη. Η πρόληψη των αποβλήτων συνδέεται με τη βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για στροφή σε πιο οικολογικά προϊόντα.

2) Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Εφόσον για κάποια  απόβλητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μείωση, θα πρέπει τουλάχιστον να προνοείται η μέγιστη δυνατή επαναχρησιμοποίηση κυρίως μέσω ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει κατηγορίες αποβλήτων που χρήζουν άμεσης προσοχής, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Αυτό περιλαμβάνει τα απορρίμματα συσκευασίας, μπαταρίες, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν από τα μέλη-κράτη να εναρμονίσουν την εθνική τους  νομοθεσία για τη συλλογή αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Αρκετές από τις χώρες- μέλη της ΕΕ έχουν ήδη καταφέρει να ανακυκλώσουν πάνω από 50% των απορριμμάτων συσκευασίας.

3) Βελτίωση της τελικής διάθεσης και παρακολούθησης. Όσα απόβλητα δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποτεφρώνονται με ασφάλεια και οι χωματερές να αποτελούν μόνο λύση ανάγκης. Η ΕΕ πρόσφατα ενέκρινε μια οδηγία η οποία θέτει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της υγειονομικής ταφής. Αυτή περιλαμβάνει την απαγόρευση ορισμένων ειδών αποβλήτων, όπως τα χρησιμοποιημένα ελαστικά, και καθορίζει στόχους για τη μείωση των ποσοτήτων των βιοδιασπόμενων απορριμμάτων. Αντίστοιχα μια άλλη οδηγία θεσπίζει όρια για τα επίπεδα εκπομπών από τους αποτεφρωτήρες. Στόχος επίσης της ΕΕ είναι η μείωση  των εκπομπών διοξινών και όξινων αερίων, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου (NOx), το διοξείδιο του θείου (SO2) και το υδροχλώριο (HCl), τα οποίο είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

Αλέξια Κλίπφελ 

http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=88398