ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. “ΘΟΡΙΚΟΣ” του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ:

για πρόσληψη 2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως οκτώ (8) µηνών για υπηρεσίες 
έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους. 


για πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων, ήτοι 15 ΠΕ/ΤΕ/ ∆Ε Καθηγητές 
Μουσικής µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 
οκτώ (8) µηνών για υπηρεσίες έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους