Ζητείται εργάτης στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στο γραφείο Προσωπικού του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ (κ. Τσαμαλίκα Νατάσα) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, ήτοι από 18/10/2013 μέχρι και 22/10/2013. 


ΠΡΟΣΟΝΤΑ 


 Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει: 
• Να έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών 
• Να µην έχουν απολυθεί από το δηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆ του δηµοσίου 
τοµέα για πειθαρχικούς λόγους .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο – άδεια 
παραµονής. 
• Αίτηση. 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. 
(δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληµατική πράξη 
ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα ). 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
• ∆ελτίο ανεργίας σε ισχύ, εφόσον διαθέτουν. 

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22920-27774.
Σχόλια μέσω facebook