Δήμος Λαυρεωτικής
Αναρτήθηκαν από το δήμο Λαυρεωτικής τα αποτελέσματα της προκύρηξης ΣΟΧ1/2014 Αριθ.πρωτ:9841/06-05-2014 για τις παρακάτω ειδικότητες:

Κωδικός Θέσης: 101 Ειδικότητα  ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου(οµάδας Β’ τάξης ∆’) 
Κωδικός Θέσης :102 Ειδικότητα ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (οµάδας Ζ’ τάξης Γ’)
Κωδικός Θέσης : 103 Ειδικότητα ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (οµάδας Γ’ τάξης Γ’) 
Κωδικός Θέσης :104 Ειδικότητα ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου(µε άδεια Γ+Ε και µε κάρτα ψηφιακού ταχ) 
Κωδικός Θέσης :105 Ειδικότητα ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου(µε άδεια οδήγησης Γ) 
Κωδικός Θέσης :106 Ειδικότητα ΥΕ Εργατών καθαριότητας (Πλήρωµα Απορριµµατοφόρου)