Πλήρωση σαράντα εννιά (49) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2016, που βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής, στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας Αττικής (θέση Διόνυσος).

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής :

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την υπ’αριθμ. 122/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
4. Την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09.
5. Την ανακοίνωση – γνωστοποίηση πλήρωσης των θέσεων με αρ. πρωτ. 11930/18-07-2016.
6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖEI Την πρόσληψη των κάτωθι:


 

Ακολουθεί η σχετική απόφαση Δημάρχου ΛαυρεωτικήςΣχετικά:
49  θέσεις στις Παιδικές Κατασκηνώσεις στο Διόνυσο Κερατέας49 θέσεις στις Παιδικές Κατασκηνώσεις στο Διόνυσο Κερατέας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πλήρωσης σαράντα εννιά (49) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 201…