Η ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει, δηµοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισµούς µε σφραγισµένες προσφορές, για τη µίσθωση των κυλικείων:

1) του 1ου Γυµνασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου,

2) του Γενικού Λυκείου Λαυρίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου

Ο διαγωνισµός θα γίνει δηµόσια στα γραφεία των ∆ιευθυντών:

1) του 1ου Γυµνασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου στις 20 Μαΐου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00

2) του Γενικού Λυκείου Λαυρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου στις 21 Μαΐου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται:

1) στα γραφεία των ως άνω Σχολείων έως 16 Μαΐου 2013 και

2) από 16 Απριλίου 2013 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στο ∆ήµο Λαυρεωτικής και στην οδό Κουντουριώτη 1, απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισµού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.